Haberler

Haberler->Röportaj->Sergio Bonelli ile Çizgiroman satýþlarý ve çizgi romanýn geleceði hakkýnda yapýlmýþ bir röportaj   
Sergio Bonelli ile Çizgiroman satýþlarý ve çizgi romanýn geleceði hakkýnda yapýlmýþ bir röportaj

Sayýn Bonelli, Ýtalyan çizgi romanýnýn genel durumu nedir?
Genel durum pek de iç açýcý deðil. Piyasada istikrarlý bir düþüþ var. Bunun farklý pek çok sebebi var ve analizi uzun sürer. Herkesin etkilendiði bir kriz diyebilirim, bizim gibi büyük yayýnevlerini de küçükleri de etkiliyor.

Rakamlar ortada gibi duruyor, yayýnlarýnýz yüz binlerce satýyor ve halen pazar liderisiniz.
Doðru, ancak bu rakamlar çok daha yüksekti. Þöyle açýklayayým, bugün 250.000 satan Tex piyasada lider konumda. Ancak 10 yýl önce bu sayý 500.000 di. Demek ki her sene ortalama satýþlarý %10 azalmýþ.

En çok satanlar hangileri?
Sýralama þöyle: Tex, Dylan Dog, Nathan Never, Julia, Dampyr, Brendon, Magico Vento, Martin Mystère, Zagor, Legs Weaver, Napoleone ve Mister No. Legs ve Mister No kýsa süre içinde bitecek. (Mister No bitirilmeden önce yapýlmýþ bir röportaj)

Satýþlarý çok mu az?
Dýþarýdan birisi baksa çok az gibi gözükmez, ancak bizim için böyle. Bir yayýnýmýzýn yaþamasý için minimum satýþ rakamý 35.000 olmalýdýr. Bunun altýnda zarar ederiz. Diðer yayýnlarýmýzý ayakta tutanýn Tex ve Dylan Dog olduðunu söyleyebilirim.

Bayraðýný Dylan Dog’un çektiði bir çizgi roman patlamasý yaþanmýþtý ve bunun çizgi romanýn yeniden büyüyeceði anlamýna geldiði konuþuluyordu.
Evet, ama sonra bu rüzgar dindi. Birçok kiþi Dylan Dog ile baþlayan korku tipi çizgi romanýn yeni bir moda olduðunu düþündü, kimi koyarsan, hangi senaryoyu koyarsan satacak bir moda. Her yer kalitesiz çizgi roman doldu. Sonunda anladýlar ki insanlar sadece Tiziano Sclavi’nin Dylan Dog’unu seviyorlar, taklitlerini deðil.


Kimi karakterlerinizi neden diðer yayýnevlerine verdiniz? Mesela Jonathan Steele ve Nick Raider?
Zarar ediyorduk. Aylýk 35.000 barajýna ulaþamýyorlardý. Daha küçük yayýnevlerinin 17.000-18.000 ile yaþama þansý var, biz bunu yapamayýz. Masraflarýmýz çok fazla.

Örneðin?
Kaðýt fiyatlarý çok arttý. Çalýþanlarýmýza da tabi ki ödeme yapmamýz gerek, ki bundan asla taviz vermem. Genç ve ziyadesiyle deneyimsiz olanlara hak ettiklerinden azýný vermem gibi bir durum söz konusu olamaz, çünkü her ay belli sayýda sayfayý yapmanýn ne kadar yorucu bir iþ olduðunu biliyorum.

Þu anda senarist ve çizer olarak Bonelli bünyesinde toplam kaç kiþi çalýþýyor?
Dünyaya yayýlmýþ 200den fazla çalýþaným var.

Yayýnlarýnýz yurtdýþýnda da tutuluyor mu, hangi ülkelerde?
Buna evet diyebilirim ama pratik olarak yabancý pazara sýfýra yakýn da diyebilirim. En çok Brezilya ve Türkiye’de tutuluyor. Daha sonra eski Yugoslavya ülkeleri, Ýskandinavya, Ýspanya, Fransa, Hollanda, Almanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve ABD geliyor. Ancak tekrar söyleyeyim, yurtdýþýnda satýþ rakamlarý çok düþük. Örneðin Brezilya’da Tex en çok satýlan çizgi roman olmasýna raðmen satýþý sadece 20.000
 

Kriz olarak nitelendirdiðiniz bu ortamda yeni bir seri çýkarttýnýz: Brad Barron.
Brad Barron iyimser ve deneysel bir çalýþma. Çýkardýðýmýz ilk baþý sonu belli seri. Toplam 18 sayý çýkacak. Senaryolarýný tamamen Tito Faraci’ye býraktýk, kendisi þu an Ýtalya’nýn en iyi çizgi roman yazarlarýndan.

Bir seri bitip bir seri baþlýyor. Mister No’dan bahsediyorum. Kendi yarattýðýnýz karakterin bitirilmesi canýnýzý yakýyor mu?
Tabi ki beni üzüyor ancak karakterin benim 70li yýllarda senaryolarýný yazarken hayal ettiðimden farklý bir yola saptýðýný kabul etmek zorundayým..

Çizgi romanýn geleceðini nasýl görüyorsunuz?
Niþ piyasa olarak kalacaðýný düþünüyorum. Þöyle açýklayayým, günümüzde çizgi roman yapýp satmak gerçekten çok zor. Piyasalar ve ilgi alanlarý radikal bir þekilde deðiþti. Eskiden çizgi romanlar gençlerin kendilerine tanýyabileceði ender eðlencelerden biriydi. Günümüzde ise.insanlarýn eðlenme yöntemleri o kadar fazla ki listesini bile çýkaramazsýnýz. Gerek Ýtalyan gerek yabancý müthiþ çizer ve senaristlerle çalýþýyorum, ancak gene de satýþlarýn düþmesi engellenemiyor. Sýk sýk okuyucularýn beklentilerini artýk çizgi romanýn karþýlayamadýðýný düþünüyorum. Çok önemli bir þey daha var, hatta çizgi romanýn geleceði hakkýnda konuþmak istiyorsak en önemlisi.

Çizgi romanlar Ýtalya’da çok ucuz. Daha önce dediðim þeyi tekrarlayacaðým, iyi satan 2 yayýnýn 10 tane yayýný ayakta tutmasý bana doðru gelmiyor. Ancak tek baþýna ayakta kalamamalarýnýn sebebi genel fiyatlarýn çok düþük olmasý. Yurtdýþýndaki fiyatlarý inceleyenler bunu görebilir. Ýspanya ve Fransa’da çýkan yayýnlarýmýz bizdekinin en az iki katý fiyata satýlýyor. Telif dýþýnda pek bir masraflarý olmamasýna raðmen bu böyle. Ýnsanlar bizde düþük fiyata alýþmýþ. Özetle, dondurmadan pizzaya her þeyin fiyatý artarken insanlar sesini çýkarmýyor. Ancak çizgi romanlarýn fiyatý arttýðýnda okuyucular çýldýrýyor. Bu seviyede devam edersek daha ne kadar ayakta kalabiliriz bilmiyorum. Daha önce dediðim gibi, çalýþanlarýma az ödeme yapma gibi bir niyetim yok. Favori kahramanlarýnýn maceralarýný okumaya devam edebilmek için okuyucularýn biraz fedakarlýk yapmalarý gerektiðini anlamalarý lazým.


Sizce okuyucular bunu yaparlar mý?
Umarým. Yoksa ben ve çizerlerim iþsiz kalýp pizza iþine girmek durumunda kalacaðýz.

Kendi notum: Ýtalya’da standart bir 96 sayfa çizgi roman 2.50 euro= yaklaþýk 4.25 YTL. Yazara çizere para verilmeden bizde bile 5 YTL’ye (hele bir de iki ülkenin milli gelirlerini karþýlaþtýrýrsak) satýldýðýný düþündüðümüzde Bonelli amca isyanýnda biraz haklý galiba

Çeviri: erdemleto
Gönderen Yunus, Çarşamba, 05 Aralık 2007 10:28, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it