Haberler

Haberler->Comics, Fumetti vs..->Türkiye'de çýkmamýþ Bonelli serileri 1   
Türkiye'de çýkmamýþ Bonelli serileri 1

 Demian Kimdir?
Marsilyalý, dosta güven düþmana korku veren bir arkadaþ.
Otuzlarýnýn baþýnda, uzun boylu, uzun sarý saçlarý hep daðýnýk. Ýnsanlarýn içine iþleyen bakýþlarý olan menekþe renkli gözleri var.
Ortam olduðunda maceradan kaçmayan, arkadaþ canlýsý ve manitacý bir adam. Þiir okumayý, iyi yemeyi içmeyi ve hayattan küçük zevkler almayý sever.

Geçmiþi gizemli, ama vücudunda geçmiþine dair bir iz taþýyor. Göðsünde kýlýç þeklinde ilginç bir yara izi var ve kimine göre bu Kardeþlik" adý verilen efsanevi bir þövalyeler birliðinin simgesi. Belki de Demian gerçekten modern bir þövalye, zamanýn puslarýnda kaybolmuþ kahramanlarýn son temsilcisi.

Bu insanlarýn varlýk sebebi zulme karþý savaþ ve masumlarý korumaktý, büyük krallarýca çaðrýlýp tehlikeli görevler alýrlardý. Ama günümüzde Marsilya'da durum biraz daha karmaþýk, zira iyilerle kötüler arasýndaki farklýlýklar birbirine karýþtý, ayýrtedilmesi zorlaþtý ve daima arkada ipleri elinde tutan birileri var.

Peki ya kiminle omuz omuza verilecek? Demian kararýný vermiþtir, kendi kaderinin hakimi olacak ve hareketlerinden kendi sorumlu olacak. Göðsünde taþýdýðý kýlýç ise ruhuna her macerada yeni bir çentik atacak.

Demian'ýn Dünyasý
Demian günümüzde yaþar. Her zamanki sorunlar, zenginlik-fakirlik, modernlik-gelenek arasýndaki çatýþmalar kendilerini Marsilya sokaklarýnda hissettirir.

Akdeniz'in her yerinden gelen bir çok etnik köken ve dinden insanýn eridiði bir pota olan Marsilya, önemli bir ticari liman da olmuþtur. Þehirde gezen birisi tarihle, denizcilikle, göçmenlerle ve çetelerle dolu atmosfere tanýk olur.

Ancak Demian'ýn maceralarý Marsilya ile sýnýrlý deðil, tüm Akdeniz'e yayýlýr. Fransa'da, Korsika'da, Ýspanya'da Kuzey Afrika ve Ortadoðu'da maceralarý bulunur.

Dostlarý
http://www-en.sergiobonellieditore.it/demian/servizi/amici1.jpgGaston Velasco, kaçakçý bir denizci
http://www-en.sergiobonellieditore.it/demian/servizi/amici2.jpgMarie Velasco, Gaston'un kýzý. Babasýný çok sevse de, kariyerleri zýt. Marie Polis Müfettiþi, bi de bence eni konu çirkin
http://www-en.sergiobonellieditore.it/demian/servizi/amici3.jpgEdmond Colbert, Demian'ýn kadim dostu, ayný zamanda lokantacý
http://www-en.sergiobonellieditore.it/demian/servizi/amici5.jpgTristan, Demian'ýn geçmiþiyle ve "Kardeþlik" ile baðlantýsý
  
Düþmanlarý Genelde çeteler, mafya ve organize suç þebekeleri
http://www-en.sergiobonellieditore.it/demian/servizi/nemici1.jpgHerode Martial, entellektüel ama acýmasýz ve otoriter bir çetebaþý
http://www-en.sergiobonellieditore.it/demian/servizi/nemici2.jpgJean-Luc Corsari, Herode'un sað kolu, ondan çok daha vahþi ve hain

 

 

  
  
Demian'ýn yaratýcýsý Pasquale Ruju---özcan deniz gibi biþey adam1962 yýlýnda Nuoro þehrinde doðan Ýtalyan yazar. Aslýnda mimarlýk derecesi de olmasýna raðmen tiyatro aþký baskýn çýkýnca Torino Tiyatro Akademisi'nden de mezun olmuþtur. Tiyatro ve sinema deneyimlerinden sonra 1995 yýlýnda Dylan Dog için yazdýðý bir senaryoyla çizgi roman dünyasýna da adým atmýþtýr. 60 sayý kadar Dylan Dog için ayrýca Nathan Never, Tex ve Dampyr senaryolarýndan sonra Demian isimli serinin de tüm senaryolarýný yazmýþtýr.

Demian'ýn Ýtalya'daki durumuna gelince...Bonelli'nin Brad Barron'la ilk adýmýný attýðý "baþlayýp biten seri yapalým" ataðýnýn ikinci halkasý. Ýlk sayýsý çýktýðý günden itibaren toplam 18 sayý çýkacaðý bildirilmiþti, yani Mart 2006da baþlayan macerasý Ekim 2007'de bitti. Her cilt 132 sayfa. Dediðim gibi, talep sýkýntýsý veya beðenilmeme deðil, baþtan 18 sayýlýk bir seri olarak tasarlandýðýndan dolayý biten bir seri. Bu 18 sayýda çizer olarak tam 14 ayrý kiþi çalýþmýþ, tam bir konsept proje.
  

Çýkmýþ sayýlar
Kapaklar Alessandro Poli imzalý

1) Il ricordo e la Vendetta-Aný ve Ýntikam
2) La Nave Fantasma-Hayalet Gemi
3) La Nube Nera-Kara Bulut
4) Morte a Barcellona-Barselona'da Ölüm
5) Una Cascata di Diamanti-Elmas Þelalesi
6) La Sindroma di Stoccolma-Stockholm Sendromu
7) La Stella di Algeri-Cezayir Yýldýzý
8 ) Yakuza!
9) La pista degli Sciacalli-Çakallarýn Yolu
10) La Montagna Insanguinata-Kanlý Dað
11) Vite Spezzate-Parçalanmýþ Hayatlar
12) Fraternité-Kardeþlik
13) Sulle Strade di Parigi-Paris Sokaklarýnda
14) Fantasmi del Passato-Geçmiþin Hayaletleri
15) Le Loup-Kurt
16) Giorni di Guerra-Savaþ Günleri
17) Scelte Sbagliate-Yanlýþ Seçimler
18 ) L'Ultima Ora-Son Saat

http://sergiobonellieditore.it/demian/archivio_arretrati_scheda_albo/cop/demian01.jpg http://sergiobonellieditore.it/demian/archivio_arretrati_scheda_albo/cop/demian02.jpg http://sergiobonellieditore.it/demian/archivio_arretrati_scheda_albo/cop/demian03.jpg http://sergiobonellieditore.it/demian/archivio_arretrati_scheda_albo/cop/demian04.jpg http://sergiobonellieditore.it/demian/archivio_arretrati_scheda_albo/cop/demian05.jpg http://sergiobonellieditore.it/demian/archivio_arretrati_scheda_albo/cop/demian06.jpg http://sergiobonellieditore.it/demian/archivio_arretrati_scheda_albo/cop/demian07.jpg http://sergiobonellieditore.it/demian/archivio_arretrati_scheda_albo/cop/demian08.jpg http://sergiobonellieditore.it/demian/archivio_arretrati_scheda_albo/cop/demian09.jpg http://sergiobonellieditore.it/demian/archivio_arretrati_scheda_albo/cop/demian10.jpg http://sergiobonellieditore.it/demian/archivio_arretrati_scheda_albo/cop/demian11.jpg
Gönderen Yunus, Cumartesi, 08 Aralık 2007 19:18, Yorumlar(0)

Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it