Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Arka Bahçe neler var neler?   
Arka Bahçe neler var neler?

Arka Bahçe yayýncýlýk birbiri ardýna çizgi roman ciltlerini çýkarmaya baþladý...
Poster hediyeli Sandman: Sisler Mevsimi, Rüyalar Lordu'nun cehenneme gitmesi ve cehennemin efendisi Lucifer'le bir kez daha yüzleþmesi ile baþlýyor. Ancak bu karþýlaþmanýn sonucu, hiç de beklediðiniz gibi olmayacak.
Sandman: Sisler Mevsimi
Yazan: Neil Gaiman
Çizenler: Kelley Jones, Mike Dringenberg, Malcolm Jones III, Matt Wagner, Dick Giordano, George Pratt, P. Craig Russel
Renklendirenler: Steve Oliff, Daniel Vozzo
Kapaklar: Dave McKean
Önsöz: Harlan Ellison
Çeviri: E. Ece Esmer
Görsel Yönetmen: Emre Gökdemir
Editör: Koray Özbudak
224 sayfa, poster hediyeli
20 YTL
Onu, Arkabahçe Çizgi Roman Kitaplýðý#76 etiketiyle çýkacak olan, Hulk'ýn yeni macerasý "Felaket" izleyecek. Eðer hâlâ Bruce Jones'un olaðanüstü komplo öyküsünü okumadýysanýz bir an önce baþlamanýzý öneririm. Yeni ciltte Hulk, peþindeki gizemli teþkilatýn yeni kuklasýyla çarpýþýyor: Gamma ýþýnlarýna maruz kalýp bir garabete dönüþmüþ eski Rus casusu Emil Blonsky. 144 sayfa ve büyük boy yayýnlayacak cild hakkýndaki ayrýntýlý bilgiler önümüzdeki günlerde forum alanýnda yayýnevi yetkilileri tarafýndan açýklanacak.
 Arkabahçe Çizgi Roman Kitaplýðý #77 etiketini taþýyan Ultimate Spider-Man'in yeni macerasý "Miras" ta ise, Yeþil Cin, yani Norman Osborn geri dönüyor ve Peter'ýn hayatýný mahvetmeye niyetli. Ama bu kez Peter yalnýz deðil. Çünkü Ýntikamcýlar'ýn baþý Nick Fury, Norman Osborn'u yakýndan takip ediyor. Bu takibin nedeni Marvel'ýn Ultimate Evreni'ni birbirine baðlarken, finaldeki açýklama Peter'ýn hayatýný kökünden deðiþtirecek. 160 sayfa ve büyük boy.
Arkabahçe Çizgi Roman Kitaplýðý #78, yani Batman: Ýlk Yýl Frank Miller'ýn yazdýðý, David Mazzuchelli'nin çizdiði bir çizgi roman klasiði. Bu öyküde gösteriþli kötü adamlar yok. Gotham'ý temizlemeye çalýþan idealist bir polis teðmeni ve geceleri yarasa kýyafeti giyen zengin bir playboy'un suça ve sokaktaki uyuþturucu satýcýsýndan yozlaþmýþ politikacýlara kadar her türlü suçluya karþý açtýklarý savaþ var. Bu yýl gösterime girecek olan Batman Begins'e de kýsmen esin kaynaðý olan bu harika öykü, Sin City'e ýsýnmak ve Frank Miller'ý tanýmak için harika bir fýrsat. 112 sayfa, büyük boy.
 Arkabahçe Çizgi Roman Kitaplýðý #79'da ise Ultimate Daredevil/Elektra var. En sevilen çizgi roman çiftlerinden birinin Ultimate Evreni'nde hayat buluðu bu cildi beðeneceðinizi umuyorum. 96 sayfa, büyük boy.
Kapak resimlerinin üstüne týklayarak büyük hallerini görebilirsiniz.


Gönderen Yunus, Perşembe, 10 Şubat 2005 22:16, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it