Haberler

Haberler->Comics, Fumetti vs..->Bonelli'den 4 yeni çizgi roman   
Bonelli'den 4 yeni çizgi roman

Bir süredir Bonelli'nin dört yeni yayýn çýkaracaðý konuþuluyordu. Bunlardan ilki Brad Barron. Muhtemelen ilk sayýsý mayýs 2005'te çýkacakmýþ. Yaratýcýlarý büyük usta Brindisi (Dylan Dog'un çizeri) ve Faraci. Konusunun Mister No'nun fantastik versiyonu olduðu konuþuluyor.
Konusu: Uzaydan büyük bir tehdit gelmektedir. Dünyalýlar için bu medeniyetin çökmesi. Sadece yolculuk sýrasýnda kaybolmuþ bir ýrk olarak deðerlendirilecekdir. Bu sýrada sahneye Sinche çýkar. Yaralý ve silahsýz olsa da kendisi ve de dünyasýnýn özgürlüðü için savaþýp ölmeye hazýr bir adam. 18 sayýlýk mini seri olarak öngörülen serinin ilk sayýsý mayýs 2005 de satýþa çýkacak seri; 1956 yýlýnýn New York unda geçiyor. Amerika Birleþik Devletleri Morb'dan gelen savaþçý insanlar tarafýndan istila altýnda iken dünya da onlarla karsýlaþma cesareti gösteren tek adam olan, eski biyolog, Brad Barron’dir. Ayný zamanda bilim adamý da olsa II. dünya savaþýnda Normadiya'nýn on cephelerinde savaþarak hayatta kalmanýn zorluðunu yenen bir savaþ adamýdýr Brad. Morb ýrký onu ele geçirip laboratuar faresi gibi üzerinde fiziksel ve zihinsel deneyler yapmaya baþlarlar. Fakat kötü niyetli istilacýlar Brad Barron'un ruhundaki cesaret ve asaleti hiç bir zaman anlayamayacaktýr.
Yandaki resimde Brad Barron da tip olarak Mister No'yu andýrdýðý görülüyor. Bakalým hangi yayýnevi hýzlý davranýp bu yepyeni Bonelli çizgi romanýnýn telefini alacak bunu zaman gösterecek.
Bir baþka haberde; Geçenlerde duyurduðumuz gibi Bonelli Mister No'yu kapatmaya karar vermiþti. Ýf edizioni'nin Mister No ile ciddi olarak ilgilendiði þeklinde. Bu sadece dedikodudan ibaret ama ateþ olmayan yerden duman çýkmaz!.

Batuhan CantürkGönderen Yunus, Cumartesi, 19 Şubat 2005 04:32, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it