Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Larry Yuma geliyor   
Larry Yuma geliyor

Forum alanýmýzda uzun süredir çýkacaðýndan bahsedilen Larry Yuma hakkýndaki açýklayý forumuzun eski üyesi ve yeni kurulan Yýlmaz Yayýncýlýk adýna Ýlhan Yýlmaz yaptý: ...............................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

[QUOTE]Sevgili arkadaþlar Larry Yuma hakkýnda bir açýklama yapmanýn zamaný geldi. Böylece sizler de konu hakkýnda söylentiler yerine kesinleþmiþ bilgilerle aydýnlatýlmýþ olacaksýnýz. Ýþte bir nebze merakýnýzý giderecek bilgiler; Larry Yuma, hardcover cilt içinde 150 sayfa büyük boy(dört bant) ve baþtan sona renkli olarak ayda bir yayýnlanacak. Ýlk sayý 15 Martta tüm bayi ve kitapçýlara daðýtýlmýþ olacak. Bu arada Larry Yuma'nýn gölgesinde kalmýþ ama sizi seçim yapmakta epeyce zorlayacaðýný tahmin ettiðimiz bir baþka sürprizimiz daha var: PÝSTOLERO! Ayda bir yayýnlanacak olan bu dizimizin her sayýsýnda bir western þaheserine yer vereceðiz. Bu dizimiz de baþtan sona renkli 96 sayfadan oluþacak ve ayda bir yayýnlanacak. 15 Martta tüm bayi ve kitapçýlara daðýtýlmýþ olacak. Yayýnlarýmýz sadece western klasiklerinden oluþmayacak. Ýlk yayýnlarýmýzýn ardýndan farklý türlerdeki özel albümlerimizi sizlerin beðenisine sunacaðýz. Sizlere aktarabileceðimiz bilgiler þimdilik bu kadar. Geliþmeleri bu baþlýk altýnda duyurmaya devam edeceðiz. Ýlk sayýmýzýn hediyesi ise Larry Yuma Posteri
Ýlhan Yýlmaz-YILMAZ YAYINCILIK [/QUOTE]


Gönderen Yunus, Cumartesi, 26 Şubat 2005 06:06, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it