Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Davetsiz Misafir’in ilkbahar2005 sayýsý çýktý   
Davetsiz Misafir’in ilkbahar2005 sayýsý çýktý

Mevsimlik bilimkurgu, çizgi roman ve eleþtiri dergisi Davetsiz Misafir’in ilkbahar2005 sayýsý çýktý! Derginin bu sayýsýnýn dosya konusu “Yeni bir Politik Mit: Siborg”. Amerikalý feminist akademisyen Donna Haraway’in tüm dünyada büyük yanký uyandýran “Siborg Manifestosu” Türkçe’de ilk defa Davetsiz Misafir’in bu sayýsýnda yayýmlanýyor. Organik ve mekanik olaný ayný bedende birleþtiren siborg metaforu üzerinden tüm tahakkümcü kategorileri yerle bir eden ve erkek egemen, kapitalist, Bati merkezci dünya görüsüne meydan okuyan Haraway’in, 21.yüzyýlýn Manifestosu olarak kaleme aldýðý bu çarpýcý metin, buralarda da epey sarsýntý yaratacaða benzer. Dosyada, ayrýca Donna Haraway ile Internet üzerinden yapýlmýþ uzun ve doyurucu bir röportaj, siborg kavramýnýn kökeni hakkýnda bir araþtýrma ve ABD’de yayýmlanan Bilimkurgu Araþtýrmalarý Dergisi’nin baþyazarý Istvan Csicsery’nin Baudrillard ve Haraway’i bilimkurguya bakýþlarý ve geleceðe yönelik tasavvurlarý acýsýndan karsýlaþtýrdýðý, “Teorinin Bilimkurgusu” baslýklý ilginç bir makalesi bulunuyor. Derginin bu sayýsýnda ayrýca Kanada’nýn çaðdaþ McLuhan’i olarak deðerlendirilen iletiþim kuramcýsý ve siyaset bilimci Arthur Kroker ile yine Internet üzerinden yapýlmýþ bir söyleþi, Stanislaw Lem’in Amerikan bilimkurgusunu yererken PKD’yi övdüðü “Sarlatanlar Arasinda bir ileri Görüþlü: PKD” baþlýklý makalesi, geçtiðimiz aylarda kaybettiðimiz düþünür Jacques Derrida anýsýna Boðaziçi üniversitesi’nde yapýlan etkinliklerden notlar, düzen karþýtý ütopyalar ve distopyalar üzerinden 21.yüzyýl için siyaset arayýþlarý, Tsunami felaketine dair deðiniler ve Nip / Tuck dizisi ile Eternal Sunshine of the Spotless Mind filmi hakkýnda inceleme yazýlarý yer alýyor. Davetsiz Misafir’in ilkbahar2005 sayýsýnda, Müfit Ozdes’le beraber derginin yazarlarý arasýna katýlan Barýþ Müstecaplioðlu’nun öykülerini de okumak mümkün. Dergimizde her zamanki gibi yine öyküler, bilimkurgu fotoromaný ve çizimler bir hayli geniþ yer kaplýyor.
Resmin büyük halini görmek için resmin üstüne týklayýn!


Gönderen Yunus, Pazar, 13 Mart 2005 02:32, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it