Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Yeniçeri Çýkýyor!   
Yeniçeri Çýkýyor!

Arka Bahçe yayýncýlýk geçen hafta komplo teorileri ile birlikte anýlan ve akþam gazetesine manþetten haber olan DC Comics'in türk kahramaný Yeniçeri'nin bir sayýlýk ve  tek sayýlýk dergisini haftaya okuyucusu ile buluþturacak. Derginin çýkýþ sebepleri forum alanýmýzda Arka Bahçe yayýncýlýk sahibi Ahmet Kocaoðlu tarafýndan açýklandý.
Yeniçeri dergisi; DC, yeklaþýk 5 sene önce, annual adý verilen yýllýk özel sayýlarýný (bu dergiler artýk yok) Planet DC (DC gezegeni) adýný verdikleri bir konsepte ayýrdýlar. Yýllýk özel sayýlarý çýkan her derginin bu özel sayýlarý Dünya üzerinde bazý ülkelerle -DC editörlerinin seçtiði bir ülkeye - ilgili hikayelere adandý. Her ülke için de ülkenin yerlisi süper kahraman (DC evrenine yeni) yaratýldý.
Bu dergilerden biri ( JLA ) Türkiye'ye ayrýldý. Ve bir de süper kahraman, Janissary ya da türkçe adýyla Yeniçeri yaratýldý, türk süper kahraman olarak.  Hikayenin  eleþtirecek yerleri var. Ama DC'nin en çok satan dergisinin, yani JLA, özel sayýsýný Türkiye'ye ayýrmasý, yani o Planet DC konseptinin en önemli dergisini, o kadar ülke varken Türkiye'ye ayýrmasý gerçekten çok hoþ olmuþtu. Hikayeyi merak edenler bir hafta sonra Arka Bahçe Yayýncýlýk'tan bu çýkacak olan bu dergiyi okuyabilir.


Gönderen Yunus, Perşembe, 17 Mart 2005 22:00, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it