Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Pistolero çýktý!   
Pistolero çýktý!

Yýlmaz yayýncýlýk tarafýndan yayýnlanacaðýný duyurduðumuz Pistolero çýktý. 100 sayfa renkli ve 8 Ytl. olan derginin bu bölümünde, Kýzý yýllar önce kaçýrýlan ve kýzýnýn evlendirildiði kýzýlderiliden bir torunu olan ihtiyar ve zengin bir adam olan Parker torununu getirmesi için Mac Donald'dan yardým ister. fakat bu hiç de kolay deðildir. Çünkü genç komançi'nin peþinde ödül avcýsý ve yerliyi daha önce yakalýp parker'ý götürürken Mac Donald'ýn oðlu tarafýndan engellenmiþtir ve intikam hýrsý ile yanmaktadýr. Ayný þekilde Mac Donald'ýn peþinde kendilerine engel olamaya çalýþan Mac Donald'ýn peþindedirler. Zorlu bir yolculuk kahramanýmýz beklemektedir. Kýzýlderili ve beyazlar arasýndaki iliþkileri de tarfsýz gözlerle anlatan öyküyü kaçýrmayýn.
Ayrýca önümüzdeki hafta da daha önce duyurduðumuz Larry Yuma yine çizgi roman okuyucusu ile buluþacak.


Gönderen Yunus, Perşembe, 17 Mart 2005 15:04, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it