Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Yeni Çýkan Albümler ve Frankofonlarýn Geleceði   
Yeni Çýkan Albümler ve Frankofonlarýn Geleceði

Bu ay Cin serisinin ikinci, Blueberry’nin onuncu albümü çýktý. Marmara Çizgi’nin yeni baþladýðý Bilal dizisi, Remzi Kitabevi’nin sürdürmeyi düþündüðü Jim Cutlass ve Thorgal diziler, yine Ýnkýlap’ýn çýkardýðý Tenten hemen akla gelen diðer frankofonlar. Türkiye’de geliþkin bir albüm geleneði olduðu söylenemez. Saman kaðýda basýlý çok sayfalý haftalýk ya da onbeþgünde bir yayýnlanan çizgi roman dergiciliði daha hakim olan, yýllara dayanan bir anlayýþýn sonucudur. Albüm formatýndaki yayýnlarýn yoðunlaþmasý ise oldukça yakýn tarihlidir. Bu yoðunlaþmadaki en büyük pay 48 ya da 64 sayfalýk renkli yayýnlanan Frankofon çizgi romanlarýna ait. Ticari olarak yayýnevlerine büyük bir getiri saðlayamasalar da çizgi roman ortamýna bir renk getirdikleri kesin. Frankofonlarýn yabancý çizgi romanlar içerisinde en düþük pazar payýna sahip olmalarýnýn nedeni geniþ aralýklarla yayýnlanmalarý ve diðer çizgi romanlara göre daha az sayfalý olmalarý. Bir çýkýþ yolu olarak bu albümler Amerika’da olduðu gibi birleþtirilerek çok sayfalý olarak sunulabilir. Örneðin resimde kullandýðýmýz Cin serisinin tamamý tek bir albümde birleþtirilebilir. Böylelikle geniþ aralýklarla sürdürülen yayýn nedeniyle takip etmenin zorluðu ortadan kalkabilir. Ticari bir tercih olarak bu çok sayfalý albüm biçimi düþünülmelidir.
Kaynak: seruven.org


Gönderen Yunus, Perşembe, 17 Mart 2005 02:37, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it