Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Superman/Batman: Halk Düþmanlarý   
Superman/Batman: Halk Düþmanlarý

Þu an önümde muhteþem bir cilt var. Çizgi roman sevgisinin, ekip çalýþmasýnýn, paylaþýlan beðenilerin ve karþýlýklý anlayýþýn ürünü bir cilt. Superman/Batman:Halk Düþmanlarý. Birleþik Devletler Baþkaný Lex Luthor, insanlýða karþý korkunç planlar yapmakla suçladýðý Superman'in baþýna bi milyar dolarlýk bir ödül koyuyor. Birer kanun kaçaðý durumuna düþen Superman ve Batman, yasalarý uygulamak isteyen dostlarýna ve ödül peþindeki düþmanlarýna karþý inanýlmaz bir mücadeleye giriþiyorlar. Tek bir amaçlarý var: Luthor'un baþkanlýðýna son vermek! Jeph Loeb'in yazdýðý, Ed McGuinness'in çizdiði ve forumun -belki de ülkenin- en büyük Superman delisi Anýl Bilge'nin çevirmekle kalmayýp kapak ve künye tasarýmýna da katkýda bulunduðu bu cilt, DC'nin en çok satan dergilerinden Superman/Batman'in ilk altý sayýsýný içeriyor.
Superman/Batman: Halk Düþmanlarý
Yazan: Jeph Loeb
Çizen: Ed McGuinness
Çeviren: Anýl Bilge
Görsel Tasarým: Emre Gökdemir
Sanat Yönetimi: Anýl Bilge
Editör: Koray Özbudak
160 sayfa, büyük boy, Gerekli Þeyler Gazetesi ve poster hediyeli - 16 YTL

Ayrýca Spawn severler Arka Bahçe yayýncýlýk sahibi Ahmet Kocaoðlu'nun "Eðer bir terslik olmaz ise Spawn kaldýðý yerden tekrar baþlýyor.Sanýrým 3 ayda bir çýkacak yok eðer çok satarsa daha hýzlýda yayýnlanabilir." haberine çok sevineceklerini umuyoru. Konu ile ilgili bilgiler forum alanýmýzda yer alacaktýr.
Ayrýca Star Wars severler yeni Star wars romaný bir iki hafta içerisinde Arka Bahçe Yayýncýlýk logosu ile çýkýcak.

Resmin büyük halini görmek için resmin üstüne týklayýn!


Gönderen Yunus, Cumartesi, 19 Mart 2005 01:28, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it