Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Stan Lee's Mutants, Monsters & Marvels
Gönderen Elijah PRICE, Çarşamba, 23 Ağustos 2006 17:50

Meraklýsýna;

Extra'larý hariç Türkçe alt yazý desteði bulunan DVD'de Kevin Smith'in Stan Lee ile yaptýðý söyleþi "Creating Spider-man" ve "Here Come the Heros" adýyla iki ayrý bölüme ayrýlmýþ. Extra'lar bölümünde Stan Lee'nin eþiyle yapýlmýþ küçük bir röportaj, Lee'nin yaramazlýklarýný , eþi ve çocuðunu görüntülediði (ki sanýrým 60'larda çekilmiþ) küçük bir film ve Stan Lee'nin "God Wake" adlý þiirinin sesli kaydý var.

Satýþ sitesine gitmek için Týklayýn! 

Yazan: Elijah PRICE (Erdem Denizlioðl ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Dampyr Cilt 13
Gönderen Elijah PRICE, Çarşamba, 23 Ağustos 2006 17:36

Dampyr Cilt 13 bu ay daðýtýma verildi. Dampyr, diðer Bonelli dergileri içinde keyifle takip ettiðim ve oldukça baþarýlý bulduðum, çoðu zaman keþke aylýk periodlarla yayýnlanabilseydi dediðim bir seri. Bram Stoker'ýn Dracula'sýndan ve hatta Lord Byron'dan bugüne edebiyatta, sinemada, çizgi romanlarda defalarca iþlenen ve nerdeyse Gotik Edebiyatýn demirbaþý haline gelen Vampir Mitini, özellikle Avrupa Tarihine ait detaylarla süsleyerek okuyucuya sunan Mauro Boselli, Diego Cajelli, Luigi Mignacco gibi Dampyr senaristlerinin hakkýný vermek lazým. Kurjak, Tesla gibi yan karakterleri, birbiriyle mücadele halinde olan, ne iyi de ne de kötü olarak tanýmlanabilecek Gecenin Efendileri, Nikolaus ve Caleb'iyle çok iyi kurgulanm ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Yeni Çapa Dergileri
Gönderen Yunus, Çarşamba, 23 Ağustos 2006 16:11

Her ay bir Fanzin yayýnlayan Çapa bu ay iki Fanzin yayýnladý. Her ay bir sayý yayýnlanmaya baþlayan periyodik fanzini Çapa Çizgiroman Grubu Sunar 7 ve Kopuþ 7. sayýlar 2,50 YTL. fiyatla çýktý.. Bu sayýlarda yer alan yazar ve çizerler; Suat Efe US, Hakan Tacal, Yýldýray Çýnar, Cem Dayýoðlu, Önder Kýlavuz. Dergiler hakkýnda bilgiler ve önizleme resimlerini görebilirsiniz.

Forum alanýnda 7. sayý ile görüþleri okumak için týklayýn!

Çapa Çizgiroman Grubu Sunar , Sayý 7, 24 sayf ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Þafak Günlükleri 5. sayý çýktý
Gönderen Yunus, Pazartesi, 21 Ağustos 2006 01:01

Þafak Günlükleri 5. sayýsý çýktý. þafak Günlükleri 5. sayý ile ilgili detaylý bilgi ve nerelerde bulabileceðinizi Þafak Günlükleri sitesinden öðrenebilirsiniz.

Bu sayýda iki ayrý hikaye olacak. 1. hikaye Kumpas, hikaye Kutsi Akýllý, çizim Serdar Edirne, renklendirme Oðan Kandemiroðlu'na ait.
2. hikaye Karýncanýn Katarý hikaye Kutsi Akýllý, çizim ve renklendirme Ercüment Morgök'e air. 5. sayýnýn kapaðý Oðan Kandemiroðlu'a ait.

Kumpas; Avustralya'da yaþanan "Broken Hill Olayý"na yeni bir bakýþ açýsý getiriyor. Hikaye, Sultan Reþat'ýn "cihad" çaðrýsýna uy ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Timoleon: 70'li yýllardan kayýp bir hazine
Gönderen karlýova, Pazar, 20 Ağustos 2006 16:33

Milliyet Çocuk BD açýsýndan çok önemli bir dergiydi.

Bazý çizgi romanlar vardýr...Yýllar evvel okunmuþ, içinizde bir yerlere dokunmuþ, anýlarýnýzýn parçasý olmuþtur. Zaman içinde güçlükle parçalarýný tek tek toplarsýnýz. Ara sýra açar, okumasýnýz da çizimlere, renklere göz atarsýnýz. Eski günler oradadýr...

Bugün benim kitaplýðýmda en solda, Bilal'lerin yanýnda yer alan bir seriden bahsetmek istiyorum, objektif kalmaya çalýþacaðým

1970'lerin efsane ÇR dergisi Pilote'un en babalarýndan senarist/çizer Fred ile çizer Alexis bu fantastik-mizah serisinin yaratýcýlarý.

20.YY baþý. Issýz bozkýrýn ortasýndaki malikanesinde tek baþýna yaþayan Profesör Stanislas, tüm ömrünü zamanda seyehati mümk ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Ken Parker 27: Sihirbaz ve Ailesi
Gönderen Yunus, Çarşamba, 16 Ağustos 2006 19:57

Ken Parker Altýn Seri'nin 27. sayýsý yarýn çýkýyor: Kahramanýmýz, Giancarlo Berardi'nin yazýp Giorgio Trevisan'ýn çizdiði Sihirbaz ve Ailesi'nde yeni arkadaþlar kazanýrken, elbette ki baþýný belaya da sokacak... Harry Potter kadar deðil belki ama, göreceksiniz ki Ken de sihirden anlýyor

Dylan Dog'un 19. kitabý ise, Aðustos sonundan itibaren tüm satýþ noktalarýndaki yerini alacak.

Bu iki seriyle henüz tanýþmamýþ olanlara (veya eksikleri bulunan) hatýrlatalým: Seçme kitaplarý indirimli fiyatla sunan Rodeo Çizgi Roman Paketi gazete bayilerinde sizi bekliyor!

Kaynak:
Yorum Yaz(0), Hepsini Oku

Sandman 6 Eylül'de
Gönderen Yunus, Pazar, 13 Ağustos 2006 12:01

Fabllar ve Yansýmalar, geçmiþin sislerinden günümüzün kabuslarýna uzanan, Rüyalar Lordu'nun dokuz etkileyici hikayesini bizlere sunuyor. Bu bölümlerde krallar ve casuslar, imparatorlar ve aktörler, kuzgunlar ve kurt adamlar tüm hikayelerini ve rüyalarýný paylaþýyorlar...

Aþkýn ve yaþamýn,
gücün ve karanlýðýn
rüyalarýný..."

Sandman 6: Fabllar ve Yansýmalar Eylül ayý sonunda raflardaki yerini almýþ olacaktýr. Sizinle paylaþtýðým yazý ilk konan arka kapak yazýsýydý. Sizin elinize daha güzel ve biraz daha deðiþik bir yazýyla gelecek.

Kýsaca Künye bilgisi de verelim:

Çeviri: Ece Esmer
Önsöz Çeviri: Kayra "Keri" Küpçü
...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it