Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Genç Tanrýlar
Gönderen Yunus, Perşembe, 10 Ağustos 2006 14:49

Zahiri Çizgi Roman Logosu ile Genç Tanrýlar adlý Fanzin çýktý. Uður Birbilen tarafýndan yazýlýp Merih (meto) tarafýndan çizilen derginin kapaðý ise Mehmed'e ait. Genç Tanrýlar fanzini 24 sayfa (hikaye ise 20 sayfa ) oluþuyor. Fiyatý 3,50 Ytl. Sayfa içi illüstrasyonlar ise Burak Ersöz'e ait.
................
Meto'nun çizimlerini RR Forum alanýnda Sizin Çizdikleriniz ve Fanzin Dergiler bölümünde görebilirsiniz.

Genç Tanrýlar fanzinini Ýstanbul'da Büyülü Rüzgar ve Gerekli Þeyler'de bulabilirsiniz. Ankara ve Eskiþehir daðýtýmý da önümüzdeki günlerde yapýlacak. ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Yeni Serüven 3; 15 Eylül'de
Gönderen Yunus, Perşembe, 03 Ağustos 2006 01:22

Çizgi Roman Araþtýrmalarý dergisi Serüven'in 3. sayýsý 15 Eylül'de çizgi roman severler ile buluþuyor. Ayrýca Serüven MagAnime dergisi ise Ekim ayýnda yayýnlanacak bu dergide ayrýca Türk çizerler tarafýndan hazýrlanmakta olan anime çizgi romanda bu sayýda yer alacak. Serüven Blog'tan yapýlan açýklama ve logosu ile ilgili isteði;

[QUOTE]Serüven’in dokuzuncu sayýsý 15 Eylül’de çýkýyor. Hazýrlýklarý süren sayýmýzda yer alacak önemli röportajlardan bir kaçýný þimdiden sýralayalým. Amerikan underground ve fantasy art ekolünün büyük ismi Richard Corben, Grafik romanýn etkileyici yaratýcýlarýndan Daniel Clowes, Fumetti dünyasýnýn saygýn isimleri Berardi ve Milazzo, Türkiye’nin en ünlü çizgi roman kapak çiz ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Enki Bilal 32 Aralýk
Gönderen Yunus, Salı, 01 Ağustos 2006 14:11

Marmara çizgi'den Enki Bilal'in Canvar Üçlemesinin 2. kitabý 32 Aralýk çýktý.

Eser Adý: 32 ARALIK
Yazar ve Çizen: Enki Bilal
Kaðýt Bilgisi: 170 gr. kuþe kaðýda tamamý 4 renk resimli.
Basým Tarihi: 2006
Sayfa Sayýsý: 64
Kitap Boyutlarý: 31,00cm x 21,00cm
Etiket Fiyatý:17,50ytl.
Çýkýþ Tarihi: 03.07.2006

Ölümsüzler Panayýrý, Tehlikeli Kadýn ve Soðuk Ekvator, Canavarýn Uykusu... Enki Bilal’ in olaðanüstü çizgileri, içinizi acýtan öyküleri 32 Aralýk ile devam ediyor…

“ Bir Alman, Picasso’ya Gu ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Þafak Günlükleri 5
Gönderen Yunus, Salı, 01 Ağustos 2006 12:44

Þafak Günlükleri 5. sayýsý Aðustos ayý içinde çýkýyor. Bu sayýda iki ayrý hikaye olacak. 1. hikaye Kumpas, hikaye Kutsi Akýllý, çizim Serdar Edirne, renklendirme Oðan Kandemiroðlu'na ait.
2. hikaye Karýncanýn Katarý hikaye Kutsi Akýllý, çizim ve renklendirme Ercüment Morgök'e air. 5. sayýnýn kapaðý Oðan Kandemiroðlu'a ait.

Kumpas; Avustralya'da yaþanan "Broken Hill Olayý"na yeni bir bakýþ açýsý getiriyor. Hikaye, Sultan Reþat'ýn "cihad" çaðrýsýna uyarak Osmanlý bayraðý açmýþ iki kiþinin kadýn ve çocuklarý pikniðe taþýyan bir treni yaylým ateþine tutmalarý ve daha sonra milislerle çatýþmaya girip ölmeleriyle ilgili. Ýnternette bu hikaye ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
SAMBRE (YSLAIRE): Trajik bir aþk hikayesi
Gönderen karlýova, Salı, 01 Ağustos 2006 11:44

Son dönemde okuduklarým arasýnda beni en çok etkileyen ÇR.
Konu 19.YY Fransa'sýnda geçiyor. Taþrada yaþayan bir burjuva ailesine mahsup Bernard Sambre ile, bir fahiþenin kýzý, Julie'nin yaþadýðý umutsuz aþk, dönemin sosyal betimlemesi ve arka planda geliþen devrimin hikayesi.

Bernard'ýn babasý, yazdýðý "gözlerin savaþý" romanýný bitiremeden akli dengesini yitirirek intihar eder. Bernard ise babasýnýn lanetli ýrk olarak tanýmladýðý, kýrmýzý renkli gözlere sahip güzel Julie'ye tutulmaktan kendini alýkoyamaz. Bir kaza sonucu Bernard'ýn annesinin katili sanýlan Julie, Paris'e kaçar. Bernard da peþinden gider. Paris'te halk ayaklanmak üzeredir.

Seri 5 albümden oluþmakta. Çizimler çok özgün ve detaylý, her kare bir sanat iþi. Kull ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Le Combat Ordinaire - Fransa'dan güncel bir kesit
Gönderen Yunus, Perşembe, 27 Temmuz 2006 14:35

Serinin adýný "olaðan mücadele" olarak çevirebiliriz. Hikayede gerçekten de olaðanüstü olaylar yok. Bu açýdan biraz TVdeki "Seinfeld" e benzetiyorum. Sýradýþý bir þey olmuyor ama karakterler ve öyküleri öyle içten ve doðal anlatýlmýþ ki kendinizle özdeþleþtirip ýsýnýyorsunuz.

Marco bir savaþ fotoðrafçýsýdýr. Hayatýný kazanmak için kadavra resmi çekmekten býktýðýnda, psikoloðuna verdiði terapi paralarýndan tasarruf edip þehirden ayrýlmaya ve kýrsal bölgeye yerleþmeye karar verir. Hayatta en sevdikleri huysuz kedisi Adolf ve çocukluktan "suç ortaðý" kardeþi Georges'dur. Yaþlý annesi-babasý bir liman kentinde yaþar. Babasý þimdiki zaman hafýzasýný yitirmiþ, daha çok hatýralarýnda yaþamaktadýr. Annesinin ise en b ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Serüven ekibi Tasarýmcý Arýyor
Gönderen Yunus, Çarşamba, 09 Ağustos 2006 00:14

Serüven ekibi amatör ruhlu tasarýmcý - grafiker arýyor. http://www.seruven.org/blog/ adresinden yapýlan açýklama aþaðýda;
Hazýrlamakta olduðumuz çizgi romanla ilgili inceleme-araþtýrma kitap dizisini “concept” olarak tasarlayacak amatör ruhlu tasarýmcý-grafiker arkadaþlar arýyoruz. Dizinin boyutlarý, logosu, metnin harf karakter ve puntosu, iç sayfalarýn görünümü, resimlerin yerleþtirilmesi, ara baþlýklarý, bölüm aralýklarý, sayfa numaralarý, ön ve arka kapaðý, kapak renklerini kapsayacak bir tasarým yapýlmasýný arzu ediyoruz. Ýlgilenen arkadaþlar bilgi@seruven.org< ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it