Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Le tresor de l'ombre
Gönderen Yunus, Cumartesi, 22 Temmuz 2006 15:20

Kelimelerdense imajlarla akrobasi yapmayý tercih eden Alexandro Jodorowski arkadaþý François Boucq'a bir oyun oynamalarýný teklif eder.
10 tane kadar fabl yazacaktýr; komik, kýssadan hisseli, þairane, þiddet ve ironi içeren... Bu arada Boucq tekstlerin içinden çektikleriyle sahneler yaratýp çizecek, tekstleri yorumlayacaktýr.

Birinin düþünceleri, öbürünün eline rehberlik eder; Boucq'un gözü, Jodorowski'nin bakýþlarýna sürprizler yapar. Ve oyun ikilinin baþta düþündüklerinden çok ötelere götürür. Böylece yazý ve çizimler adeta bir þarkýnýn sözleri ve müziði gibi birbirlerini oluþturup tamamlar: basit ve güzel, ayný iki ustanýn sanatlarý gibi...

Forumda uzun uzun konuþulan, tartýþýlan bir meseleye da farklý bir proble ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Batman dergilerindeki deðiþikler
Gönderen Yunus, Cuma, 21 Temmuz 2006 16:24

Haziran ayýnda yayýnlanan Legends of the Dark Knights sayý 207 ait ön izleme sayfalarýný aþaðýda görebilirsiniz. Çizeri Ariel Olivetti, yazar Bruce Jones. "Darker Than Death" ismindeki macera yaklaþýk 5 sayý sürecek. Ariel Olivetti daha önce DC için Alex Toth'un karakter tasarýmlarýný yaptýðý 70'lerin meþhur animasyon serisi Space Ghost'un çizgi roman uyarlamasýný çizmiþti. Bruce Jones'un yazdýðý Hulk maceralarý ise Arkabahçe yayýncýlýk tarafýndan Türkiye'de yayýnlanmýþtý.

http://www.comicscontinuum.com/stories/0606/07/legends207c.jpg 
http://www.comicscontinu ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Edgar Rice Burroughs'ýn bir romaný daha çizgi roman oluyor.
Gönderen Yunus, Cuma, 21 Temmuz 2006 16:02

Tarzan'ýn yaratýcý Edgar Rice Burroughs'un, "The Martian Tales - A Princess of Mars" romaný IDW Publishing tarafýndan çizgi romana uyarlanýyor. Ýlk sayýsý Aðustos ayýnda çýkacak olan serinin yazarý Dan Taylor, çizer ise Ted McKeever. Ýç savaþ gazisi John Carter'ýn Kýzýl Gezegendeki fantastik maceralarýný anlatan seri 5 sayý sürecek. Bu arada Mars Prensesi Dejah Thoris'e özel bir takýntýsý olan Frank Cho serinin kapaklarýný çizecek . Aþaðýdaki linklerde Cho'nun Dejah Thoris illüstrasyonlarýný görebilirsiniz.

http://www.newsarama.com/IDW/JohnCarter/PoM2-Cho-lowres.jpg
http://w ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Haziran 2006 Comics satýþlarý
Gönderen Yunus, Pazar, 16 Temmuz 2006 17:48

DCD (Diamond Comics Distributors) Haziran 2006'nýn satýþ rakamlarýný açýkladý.Unutmadan söyleyeyim. Bunlar kesinleþmemiþ bilgiler. Dergiler aslýnda bu açýklananlardan biraz daha fazla satýyor. Geçen ayki DC birinciliði bu sefer yerini Marvel'a býraktý. Pek çok dergide olan 'ilk sayýdan sonra tepe taklak düþme' Civil War'da olmadý ve Civil War tekrar birinciliðe oturdu.  Brave New World adlý 1 dolarlýk, 96 sayfa DC'nin One-Shot (Tek sayýlýk çizgi roman)'u ise 2. sýrada.3. de ise New Avengers'ý görüyoruz.Wonder Woman'ýn ilk sayýsý 4. sýrada. Umarýz Diana bu ilgisini korur. New Avengers 20. sayýsýyla 5. sýrada. Civil War'ýn yan serisi olan Civil War: Frontline #1 ise 6. sýrada. Haziran ayýnýn ortasýnda ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Çapa Çizgiroman Grubu Sunar 6
Gönderen Yunus, Cumartesi, 15 Temmuz 2006 14:45

Aylýk Fanzin Çapa Çizgi Roman Grubu Sunar'ýn 6. sayýsý çýktý. 24 sayfa ve 2,5 YTL fiyatla çýkan fanzin hakkýndaki genel bilgiler ve ön izleme sayfasý;

Çapa Çizgiroman Grubu Sunar , Sayý 6, fiyat 2,50 YTL, 24 sayfa.+ kapak, siyah beyaz fotokopi fanzin
Yazan-Çizen:
 • Yýldýray Çýnar: Son Kahraman
 • Mahmud Asrar:Vaþak
 • Cem Dayýoðlu: Haydar - Kartal Yuvasý
 • Suat Efe Us : Balyoz

  Daðýtým noktalarý :
 • Ýstanbul
  Büyülü Rüzgar (Kadýköy) /
  Komikçi Dükkaný (Ýstiklal, Beyoðlu)
  40 Ambar (istik ...

 • Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
  Serüven-mangAnime Ekim'de
  Gönderen Yunus, Cumartesi, 15 Temmuz 2006 14:30

  Serüven-mangAnime sayýsý ekim ayýnda çizgi roman severlerle buluþacak. Serüven sitesindeki açýklamalardan anladýðýmýz kadarý ile Serüven'in bu sayýsýnda bir manga çizgi romaný da olabilir. Serüven blog'tan Ekim sayýsý ile ilgili yapýlan açýklamalar;

  Olaðandýþý-beklenmedik bir geliþme olmazsa Serüven-mangAnime adlý önümüzdeki Ekim ayýnda çýkacak yeni bir yayýna baþlýyoruz. Daha önce mangaAnime adlý dergiyi çýkartan genç ekip tarafýndan hazýrlanacak olan dergi biçim ve içerik olarak Serüven ölçülerinde yayýn yapacak. Derginin altý aylýk aralýklarla Ekim ve Nisan aylarýnda çýkmasý planlanýyor. Serüven-mangAnime ile ilgili geliþmeleri site, blog ve grup sayfalarýmýzdan sürekli olarak duyuracaðýz.


  Yorum Yaz(0), Hepsini Oku

  ÇROP'tan
  Gönderen Yunus, Çarşamba, 12 Temmuz 2006 15:24

  Çizgi Roman Okurlarý Platformu sessiz ilerlemesini sürdürüyor. http://groups.yahoo.com/group/croplatform adresinde yazýþmalarýn yapýldýðý fikir alýþveriþinde bulunulduðu ortamda grubun süreli bir dergi yada fanzin çýkartmak gibi de amaçlarýnýn yaný sýra çizgi roman okurunun etkinleþtirmek, bilinçlendirmek ve çizgi roman okurunun hakkýný savunmak gibi bir takým amaçlarý olduðu yazýlan mesajlardan anlaþýlýyor. Aþaðýda bu maillerden bir örnek sunmak istiyoruz;

  [QUOTE]"Bugün cebimizden para harcatan bu ilgi alanýmýzda kalitenin yükselmesi için yapýlmasý gereken bir çok þey vardýr. Daðýtým sorunu, sahaflardan alýnan ikinci e ...


  Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
   

  MKPortal ©2003-2008 mkportal.it