Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
ÇROP'tan
Gönderen Yunus, Çarşamba, 12 Temmuz 2006 15:24

Çizgi Roman Okurlarý Platformu sessiz ilerlemesini sürdürüyor. http://groups.yahoo.com/group/croplatform adresinde yazýþmalarýn yapýldýðý fikir alýþveriþinde bulunulduðu ortamda grubun süreli bir dergi yada fanzin çýkartmak gibi de amaçlarýnýn yaný sýra çizgi roman okurunun etkinleþtirmek, bilinçlendirmek ve çizgi roman okurunun hakkýný savunmak gibi bir takým amaçlarý olduðu yazýlan mesajlardan anlaþýlýyor. Aþaðýda bu maillerden bir örnek sunmak istiyoruz;

[QUOTE]"Bugün cebimizden para harcatan bu ilgi alanýmýzda kalitenin yükselmesi için yapýlmasý gereken bir çok þey vardýr. Daðýtým sorunu, sahaflardan alýnan ikinci e ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Türkler ‘ANÝME’ baþarýsýna kayýtsýz...
Gönderen Yunus, Çarşamba, 12 Temmuz 2006 06:49

Ruhlarýn Kaçýþý’ ile tanýnan Hayao Miyazaki, bu kez yeni vizyona giren ‘Yürüyen Þato’ ile gündemimizde.

Animasyonlarý ile ‘yeni sanatý soylulaþtýran kiþi’ olarak nitelendirilen yönetmen, filmlerinde insanýn insanla ve doðayla iliþkisi üzerine felsefî irdelemeler yapýyor. Miyazaki’nin filmlerini didaktik olmaktan çýkaran, ‘faydalý’ sözcüðünün yerini ‘manevî’ sözcüðünün almýþ olmasý. Buna raðmen Türkler, Uzakdoðu’dan gelen animasyonlarýn çoðuna önyargýlý. ‘Japon kültürüne uzaðýz’, ‘çizgi filmleri þiddet dolu’, ‘bütün karakterlerin gözleri futbol topu kadar; ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Ken Parker 26 : Kýzýlderili
Gönderen Yunus, Cumartesi, 08 Temmuz 2006 09:59

Rodeo Kitap'tan Ken Parker 26. sayý çýktý. 13 Termuz'da ise Dylan Dog 18. sayýsý kitapevlerindeki yerini alacak. Ken Parker'ýn Kýzýlderili adlý 26 sayýsý hakkýnda Rodeo sitesinde yapýlan açýklama;
Ken Parker, ilk macerasý olan Uzun Tüfek'te tanýþmýþtý onunla... Koþullar deðiþti, ortada yine tüfekler var ve Mandan'ýn yolu Ken'inkiyle çakýþýyor!

Ken Parker Altýn Seri'nin 26. kitabý, tek deðil iki usta çizerin elinden çýkma: Çeþitli Dylan Dog maceralarýndan ve Napolyon'dan da tanýdýðýmýz Carlo Ambrosini ile baþlayan Kýzýlderili, ilerleyen sayfalarda Milazzo resitaline dönüþüyor. Senaryo ise, Berardi imzalý...

Ken Parker #26'yý ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Þafak Günlükleri 4: Kuzgunun Gözünü Çelen
Gönderen Yunus, Pazar, 25 Haziran 2006 10:54

Þafak Günleri 4. sayýsý geçikmeli olarak ta olsa daðýtýma verildi. Geçikmenin sebebi ve ve 5. sayý ile ilgili dergi Editörü Kutsi Akýllý'nýn açýklamalarý:

Þafak Günlükleri cumartesi 17:30 itibariyle Ýstanbul'daki belli baþlý çizgi roman satan yerlere daðýtýldý. Sizin aracýlýðýnýzla bir þeyler daha söylemek isterim. Dergi geç çýktý çünkü tam döviz patlamasýna rast geldi ve döviz belki iner diye bir hafta bekledik. Bu ani çýkýþ yaklaþýk %20'lik bir maliyet deðiþimine sebep olmuþtu. O inmedi, biz de fiyatýmýzý daha önceden okuru uyarmadýðýmýz için arttýrmadýk ama döviz fiyatý düþmezse, gelecek sayýdan itibaren dergi fiyatýný ve yeni a ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Klan 6
Gönderen Yunus, Cuma, 30 Haziran 2006 15:52

Klan fanzininin 6. sayýsý Hakan Tacal'ýn çizdiði kapak ile 60 sayfa ve 3,5 YTL. fiyatla çýktý.

Klan fanzininden Selim Kurt'un fiyat konusunda da bir açýklamasý var:

"Dergi 60 sayfa oldu ve bu yüzden fiyatý 3.5YTL yaptýk. Bundan aylar öncesinde forumda bir arkadaþýn yazýsý beni hem üzmüþ hemde sinirlendirmiþti. “Fanzinler el yakýyor” demiþti o arkadaþ ve fiatlardan yakýnmýþtý. Halbuki biz bu dergileri satarken hiçbir kar amacý gütmüyoruz, sadece maliyeti kurtarmasýna bakýyoruz. Size 60 sayfalýk 3.5ytl ye satýlan bu derginin “adet” fiatýný açýklasam sadece bana hak vermekle kalmazsýnýz üstüne “-hacý 3.5 çok az 5 e 6 ya sat iyisi sen bu dergiyi” diye eklersiniz.öyle büyük bir rakam çünkü. Hatta b ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Wactmen ve Iron Man Filmleri
Gönderen Yunus, Cumartesi, 24 Haziran 2006 02:12

Þu aralar Frank Miller'ýn Termopilai Savaþý'ný konu alan 300 adlý grafik romanýnýn film uyarlamasýnýn senaryosunu hazýrlayýp yönetmekle meþgul olan Zack Snyder uzun süredir gündeme gelip tekrar tekrar rafa kalkan Watchmen'in film uyarlamasýný yapmasý için yönetmen koltuðuna getirildi.

Alan Moore'un 80'lerde yazmýþ olduðu ve kýsa sürede çizgiroman kültlerinden biri olan Watchmen süper-kahraman konseptine en gerçekçi bakýþ açýlarýndan biri ile yaklaþmakta.

Bu Moore'un sinemaya uyarlanan 4. eseri olacak. Daha önce Moore'un çizgiromanlarýndan From Hell, The League of Extraordinary Gentlemen ve V For Vendetta sinemaya uyarlanmýþtý. Herbiri kökeni aldýðý çizgi romanýn konseptinden epey koparak uzaklaþan bu uyarlamalarýn tamamý son derece baþarýsýz o ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Yuma Kid
Gönderen Yunus, Cuma, 23 Haziran 2006 21:48

Hoz Comics, bu yýl baþýndan beri yayýnlanacaðýný duyurduðu ama telif konusundaki problemlerden dolayý yayýnýný sürekli ertelediði Yuma Kid çýktý. Yuma Kid 1950'li yýllarada Zagor, Mister No, Martin Mystere, Tex gibi Ýtalyan çizgi romanlarýný yayýnlayan Sergio Bonelli Editore'nin kurucusu Teks'in kreatörü Giovanni Luigi Bonelli'nin senaryosunu yazdýðý Molterni'nin çizdiði bir çizgi roman.


Bu, omuzlarýnda gizemli bir geçmiþi taþýyan, ele avuca sýðmaz, kendine özgü adaleti olan, kötülere karþý acýmasýz bir adamýn, Yuma Kid'in Hikayesi...
Silahý çektiðinde þakasý olmayan Yuma Kid'in heyecanlý ve kanlý hikayesi, kervanlardan geriye sadece ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it