Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Scott Pilgrim
Gönderen Yunus, Cuma, 23 Haziran 2006 12:50

Scott Pilgrim liseli bir kýzla çýkýyor!"

Scott'ýn kýz kardeþinin ve arkadaþlarýnýn aðzýna sakýz olmasýnýn nedenlerinden biri de otobüste tanýþtýðý asya melezi Knives Chau. Lise aþklarýnýn karmaþýk dünyasýnda takýlý olan Knives, Scott'ýn rock grubunda bassçý olduðunu duyar duymaz gözlerindeki ýþýk deðiþir. Scott, kýz bulma konusundaki yeteneksizliðini gitarýyla telafi etmiþtir.

23 yaþýnda koca bir kazýk olmasýna raðmen Scott iliþkilerini ilerletmekten pek hoþlanmamaktadýr. Knives'ýn ona olan hayranlýðý bu yönden hoþuna gitse de kendisinden büyük bir erkeðin ilgisi hormon dolu Knives için bir süre sonra yetersiz kalmaya baþlar. Hele ki o kiþi bir rock yýldýzý olacaksa...

"Küçük, Deðerli Hayat"


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Kaldýrým Destaný
Gönderen Yunus, Cuma, 23 Haziran 2006 01:52

Yeþilçam'ýn emektar figüranlarýndan Masist Gül 2003 yýlýnda unutulmuþluðunun içinde yalnýzlýktan öldüðünde çok az hatýrlayaný oldu. 300 ü aþkýn filimde rol alan sanatçý kendini "amatör kahýrkeþ sanat uzmaný" olarak tanýmlarmýþ. Bir iki televizyon kanalý "Yeþilçam'ýn kötü adamý öldü" diye haber yaparken duvarlarýný ve defterlerini gösterdiler iþte o defterlerdeki çizimler Masist Gül'ün "Kaldýrým Destaný" adlý çizgi romanýydý. 80'li yýllarýn baþýnda "aylýk mecmua" biçiminde hazýrlanan bu 6 kitaplýk dizi þimdiye kadar hiç basýlmamýþ. 1905-1978 yýllarý arasýnda yaþayan "Kaldýrým Fahri" adlý kabadayýnýn hayali býçkýn hikayesinin çizgi romaný Kaldýrým Destaný. Biz bu çizgi romaný ortaya çýkartýp dergi ol ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Superman Film yorumlarý
Gönderen Yunus, Perşembe, 22 Haziran 2006 21:42

Superman Returns'ü erkenden izleme þansýna sahip olan iki kiþi tarafýndan yazýlan yorumlar:
Newsarama.com - Filmforce.ign.com
Yorumlardaki farklýlýklarý çýkartýp ortak noktalarý göz önüne alýrsak þu ortaya çýkýyor:

- Superman Returns atmosfer olarak Superman ve Superman II'nin havasýnda çekilmiþ bir film, geliþmiþ özel efektler dýþýnda farklý bir þeyler katmýyor.
- Hikaye zayýf ve senaryoda ciddi boþluklar var. Superman yeterince iyi iþlenememiþ ve neden 5 yýl boyunca ortadan kaybolduðunu anlatrmak zahmetine girilmemiþ.
- Brandon Routh kesinlikle Clark K ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Yeni Serüven Yaz sayýsý çýktý
Gönderen Yunus, Salı, 20 Haziran 2006 14:23

Serüven’in yeni sayýsýnýn kapaðý Mahmud Asrar’a ait. Bu sayýda Osmanlýca yayýnlanmýþ çizgi romanlardan V for Vendetta filmine, Sezgin Burak’ýn Çoban Çantasý çalýþmasýndan Eddie Campbell’in Grafik Roman Manifestosuna, Suat Yalaz’ýn 1958 tarihli Yandým Ali polisiyesinden Giardino’nun Max Friedman’ýna, Enki Bilal'den Jack Davis’e, Murad Gümen’den Ersin Karabulut röportajlarýna varýncaya kadar çizgi roman farklý açýlardan inceleniyor. Kapak resminin kartpostal basýmý ilavesi dergiyle birlikte veriliyor.

+ Kapak resminin kartpostal basýmý ilavesi.

- Alan Moore röportajý
...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
17 Haziran 2006, Ýzmir ÇR Toplantýsý
Gönderen Yunus, Pazar, 18 Haziran 2006 12:06

Mersan0'ýn Ýzmir’e geleceðini bildirmesi ve hemen arkasýndan Sevgili Yýldýray’ýn da Ýzmir’ de olacaðýný forumda yazmasý üzerine toplanma zamanýnýn geldiðine karar verdik.


Geçen toplantýlarýmýza göre katýlým biraz daha az oldu. Sevgili dostlarýmýzýn eksiklikleri her dakika hissedildi ama bir kiþi vardý ki bizi alçak demir atlara tercih etti.....He he he Ah Orhan abi ah..... Orhan abi (Orhan BERENT) lokomotiflerin vesikalýklarýný çekmesi gerektiðinden bizleri yalnýz býraktý ve fumetti severler Erdem’ e karþý maalesef çok korumasýz kaldý.

Fakat ilerleyen dakikalarda Erdemin içindeki Ferri sevgisi ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Sam Loeb'a
Gönderen Yunus, Cuma, 16 Haziran 2006 13:26

Superman/Batman 25. sayýda Ýnfinite Crisis'de ölen Superboy ile ilgili bir hikaye var. Ama asýl hikaye Superman/Batman dergisini 25 sayýdýr yazan Jeph Loeb'un geçen sene 17 yaþýnda kanserden ölen oðlu Sam için yazýlan kýsa hikaye. Dergi hakkýnda biraz daha bilgi:

Ünlü yazar Jeph Loeb'un 17 yaþýnda kansere yenik düþen oðlu anýsýna piyasanýn en ünlü isimlerinin tek bir sayýda birleþtiði bir çalýþma Superman-Batman 26.
Dergide bulunan 26 ünlü isim ise:
Arthur Adams, Joe Casey, John Cassaday, Joyce Chin, Ian Churchill, Allan Heinberg, Geoff Johns, Joe Kelly, Mike Kunkel, Jim Lee, Pat Lee, Rob Liefeld, Paul Levitz, Jeph Loeb, Joe Madureira, Jeff Matsuda, Ed McGuinness, Brad Meltzer, Carlos Pacheco, Duncan Rouleau, Tim Sale, Richard Starkings, ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Þenol Kirpikçioðlu vefat etti.
Gönderen Yunus, Perşembe, 15 Haziran 2006 20:50

Yetmiþli yýllarda bir çok yerli çizgi romancýnýn yurt dýþýna çýkmasýný saðlayan, pek çok çizerin özellikle Almanya'da çalýþmalarýnýn yayýnlanmasýna aracýlýk eden çizer Þenol Kirpikçioðlu vefat etti. Kirpikçioðlu'nun cenaze namazý yarýn öðlen namazýný takiben Üsküdar-Çiçekçi Camiinde kýlýnacaktýr.
..................................
.......................................................................
[QUOTE]Kimdir?

29 Eylül 1937 yýlýnda Adana'da dünyaya geldi. 1958'de Dünya ve Son Posta gazetelerinde yayýnlanan günlük hikayelerle basýn hayatýna giren Þenol Kirpikçioðlu, 1967'de Alman basýnýnda 'Kölnische Rundschau' gazetesinde çizimleriyle yer aldý. 1969'da Ýstanbul'da kurduðu A.P.S ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it