Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Çapa Çizgiroman Grubu Sunar 5
Gönderen Yunus, Çarşamba, 14 Haziran 2006 18:15

Çapa Çizgiroman'ýn her ay bir sayý yayýnlanmaya baþlayan periyodik fanzini Çapa Çizgiroman Grubu Sunar'ýn 5. sayýsý çýktý. Her ay Türkiye'de üretilmiþ çizgi romanlarýn tadýný almak isterseniz. Adresiniz, Çapa Çizgiroman olsun! Ön izleme sayfalarý aþaðýda bulunuyor. Küçük resimlerin üstüne týklayarak büyük hallerini görebilirsiniz.
Forum alnýnda 5. sayý ile görüþleri okumak için týklayýn!
Çapa Çizgiroman Grubu Sunar , Sayý 5, 24 sayfa.+ kapak, siyah beyaz fotokopi fanzin;

  • Giriþ yazýsý
  • Son Kahrama ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
'Kahraman Türkler' Walt Disney'de
Gönderen Yunus, Çarşamba, 14 Haziran 2006 17:13

TRT ile Walt Disney arasýnda 6 aydýr süren görüþmeler sonuçlandý. Dünyanýn en büyük çizgi film þirketi Walt Disney'in TV Grubu Baþkaný Younger, 22 Haziran'da imzaya geliyor. Ýlk etapta Tarkan, Karaoðlan, Dedekorkut ve Köroðlu çizgi dünyasýna taþýnacak.

Dünyanýn en büyük çizgi film ve animasyon þirketi Walt Disney, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) ile yaklaþýk 6 aydýr süren görüþmeler sonucunda Türk kahramanlarýný dünya çocuklarýyla buluþturuyor. Walt Disney Dünya Televizyon Grubu Baþkaný Lorie Younger, 22 Haziran'da Türkiye'ye gelerek bu önemli anlaþmayý bizzat imzalayacak. Anlaþma ile TRT ayný zamanda Walt Disney yapýmlarýný aracý firmalara ücret ödemeden doðrudan alma þansýný da elde edecek.

Ýsta ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Arka Bahçe'den Balyoz
Gönderen Yunus, Çarşamba, 14 Haziran 2006 16:25

Eskiþehir Anadolu Üniversitesi, Animasyon Bölümü mezunu, Çapa Çizgiroman Grubu'nun kurucu üyelerinden Suat Efe Us'un Çapa Çizgiroman Sunar Dergisi içinde yayýnlanan Balyoz adlý çizgi romaný Arka Bahçe yayýncýlýk tarafýndan Albüm olarak yayýnlanacak. Suat Efe Us'dan Balyoz'un hikayesi: .........................................................................................
..........................................................................................
[QUOTE]Balyoz'u ilk olarak, Çapa Çizgiroman Sunar Dergisi'nin içinde, 2004 Mart sayýsýnda çizdim. Balyoz, "Türk süper kahramaný nasýl olmalý?" sorusuna cevap arayýþým çerçevesinde yarattýðým çok eski bir kahraman aslýnda; ama okuyucu karakterin yaratýlýþ aþamasýnda ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Þafak Günlükleri 4: Kuzgunun Gözünü Çelen
Gönderen Yunus, Cumartesi, 15 Temmuz 2006 23:14

Þafak Günlükleri 4. sayý Haziran ayý ortasýnda çýkacak. Kutsal topraklarýn Osmanlý'nýn eline geçiçisi ve çýkýþý arasýndaki dönemi anlatan hikaye de Fahrettin Paþa gibi bir komutanýda tanýmýþ olacaðýz. 4. sayý ile ilgili Dergi editörü ve hikaye yazarý Kutsi Akýllý'nýn açýklamalarý:
4. sayýnýn konusu Medine Savunmasý. Peygamber soyundan olduðu için güvenilen ve kendisine Kutsal þehirlerin emanet edildiði Þerif Hüseyin'in ihanetiyle dünya ile iliþkisi sadece sýk sýk sabotaj yapýlan bir demiryolundan ibaret kalan Medine'nin Ýngilizlere teslim olmamak için gösterdiði insanüstü çabalar anlatýlýyor. Fahrettin Paþa komutasýndaki Türk ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Yüzbaþý Volkan 3. sayý
Gönderen Yunus, Çarşamba, 14 Haziran 2006 16:01

Yüzbaþý Volkan Tüm Maceralar Serisinin 3. sayýsý da çýktý. Yüzbaþý Volkan Ali Recan tarafýndan ilk olarak (Kafkas Daðlarýnda Ölüm) gazete tefrikasý olarak yayýnlandý. Tay Yayýnlarý tarafýndan 1975 yýlýnda Bonanza dergisinde yayýnlandý, 1976 yýlýnda ise baðýmsýz haftalýk dergi olarak yayýnlanmaya baþladý. Bu dizi aralýksýz 128 sayý sürdü. 1978 yýlýnda Ali Recan'ýn Alfa Yayýnlarýný kurmasýndan sonra Yüzbaþý Volkan Alfa yayýnlarýnda uzun süre yayýnlandý.

Ali Recan 2004 yýlýnýn mayýs ayýnda vefat edince bir çok Türk Çizgi romanýnýn baþýnan gelen son Yüzbaþý Volkan'ýn baþýna geleceði düþünülürken Merlin Yayýnla ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Gerekli Þeyler 7. sayý çýktý!
Gönderen Yunus, Pazar, 04 Haziran 2006 14:47

1 Haziranda çýkan Gerekli Þeyler Dergisi 7. sayýsý'nýn içeriði;

  • X-Men'in sinema macerasý
  • Koray Özbudak ve Emrah Çýldýr'dan, klasik TV dizisini konu alan mini çizgi Öykü: Güzel ve Çirkin
  • Yiðit Deðer Bengi Röportajý
  • Commodore 64 üzerine bir yazý: "Kafa Ayar LED'i Ne Renkti"
  • Emre Karacaoðlu ve Hikmet Temel Akarsu'dan bir inceleme: Konsept Albümler
  • Vizyon Filmleri: Arka Bahçe, Omen, Poseidon, Firewall, Melissa P, Baþparmak, Þehrin Adamý
  • Ýlknur Suçsoran'dan Rambo üzerine keyifli bir sinema yazýsý
  • Kendi serüvenini seç: Macera Tüneli Kita ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Berardi ve Milazzo'dan Bir Baþyapýt: Lily ve Avcý
Gönderen Yunus, Cumartesi, 03 Haziran 2006 21:34

Bu kitabý okuduktan sonra düþüneceksiniz: Ýnsanýn en iyi dostu sadýk bir köpek midir, yoksa içine iþleyen bir çizgi roman mý?
....................................................................................................
Berardi'nin yazýp Milazzo'nun çizdiði Lily ve Avcý, Ken Parker'ýn en aykýrý, en þiirsel öykülerinden biri. Bu çok özel macerayý içeren Ken Parker #25, ülke çapýndaki bayilere daðýtýlmýþ durumda. Bu yayýnýmýzý, çizgi roman dükkanlarýnýn yaný sýra Remzi, Ýnkilâp ve Dost kitapevlerinde de bulabilirsiniz...

Resmin büyük halini görmek için resmin üstüne ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it