Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Ekstra Uzun Maceralý DYLAN DOG #17 Çýktý!
Gönderen Yunus, Cumartesi, 03 Haziran 2006 14:58

Dylan Dog'un Ýtalya'daki 50. macerasý olan Zamanýn Sýnýrlarýnda, son derece eðlenceli olmanýn yaný sýra, seri standartlarýný on sayfayla aþýyor.

Ýngiliz'leþmeye çalýþan tipik bir Napolili, "Lord" H. G. Wells ve güzel Japon Kay Wen, bu çok özel maceraya renk katan zengin kadronun yýldýzlarý. Yazan Sclavi, çizen Piccatto...

Kitaptaki ikinci macera ise, Frank Miller - Goff Darrow ikilisinin Hard Boiled'ýndan izler de taþýyan Kötülük:

Sclavi'nin yazýp Brindisi'nin çizdiði öykü, nefes nefese okunacak bir katil avý - ve çok daha fazlasý...

Künye özgün deseni Atýlgan Aþýkuzun tarafýndan gerçekleþtirilen Dylan Dog #17, dopdolu içe ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Yeni Serüven 2; 15 Haziranda
Gönderen Yunus, Cumartesi, 03 Haziran 2006 14:30

Mayýs ayýnda ikinci çýkmasý planlanan Yeni Serüven dergisinin çýkýþ tarihi 15 Haziran'a ertelendi. Konu ile ilgili yapýlan açýklama:
Serüven’in yeni sayýsýnýn kapaðý Mahmud Asrar’a ait. Yandaki eskiz, kapak ile ilgili ilk tasarýmlardan. Kapak, bir metro istasyonunda treni bekleyen halkýn arasýndaki çizgi roman kahramanlarýný gösteriyor. Siyah rengin hâkim olacaðý kapakta renkli olanlar bir çift çizgi roman kahramaný olacak. Kadýn kahraman Vampirella olurken erkek kahraman sürpriz bir yerli kahraman…[Serüven kapaklarýndaki küçük ironik ayrýntýlar bu sayýda da sürüyor]

Not: Sayýyý erkene çekelim, Mayýs ortasýnda çýkartalým dedik. Sözümüzü tutamadýk, hayat bastýrdý, “baðlantý koptu”. Dergiyi normal ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Alex TOTH vefat etti
Gönderen Yunus, Pazar, 28 May 2006 16:14

Üstad Alex TOTH, dün sabah (27 Mayýs 2006) vefat etmiþ.

Çizgiroman ve canlandýrma alanlarýnda sayýsýz ve benzersiz eserler veren sanatçý 78 yaþýndaydý.

Türkiye'de yayýnlanmýþ (baskýsý çok kaliteli olmamakla beraber) bir Zorro cildi bulunan Toth ülkemizde layýk olduðu kadar tanýnmýyordu. (çr klasikleri arþiv dizisi:1, Zorro, Aksoy yayýnlarý, Ekim 200)

Sözkonusu cilde bir önyazý kaleme alan Howard Chaykin,Toth'a ve onun sanatýnýn etkisine dair kýsa ve kiþisel bir yazý yazmýþtý.

Bu vesile ile halen kitapçýlarda rastgelebildiðiniz, en azýndan özel çr satýcýlarý ve sahaflarda bulabileceðiniz tek Türkçe Toth cildini henüz almamýþsanýz, bulup almak ve dünyanýn öbür ucunda göçüp gitmiþ bir sanatçýya içinizden bir sel ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Yeni Forum Alanýmýz açýldý
Gönderen Yunus, Perşembe, 25 May 2006 22:14

Yeni Forumumuz daha öncede belirttiðimiz gibi 26 Mayýs Cuma günü açýlmýþtýr.

Yeni forum alanýmýzýn adresi: www.resimliroman.net/forum þeklindedir. Forum alanýmýzda yazý yazmak vetüm baþlýklarý okumak için 5 adýmca kolayca üye olmanýz yeterlidir. Forumda yer alan yeni özelliklerin yaný sýra eklnecek bir çok özellikle Resimli Roman Forumu kullanmanýn zevki bambaþka olacak.

Eski forum alanýmýzdaki mesajlarý www.resimliroman.net/kayit adresinden forum arþivimizden okuyabilirsiniz. ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Rodeo'nun kahramanlarý yaza peþpeþe giriyor...
Gönderen Yunus, Cuma, 26 May 2006 14:10

Rodeo'dan Ken Parker ve Dylan Dog okuyucularýna güzel haber. Ayrýca Albümleri de merakla bekliyoruz. Rodeo Resmi Sitesinde yer alan açýklamayý aynen aktarýyoruz: ......................................................................................... ..........................................................................................
[QUOTE]Olgunlaþma sürecindeki albümler rafa çýkana dek, Ken Parker ve Dylan Dog'un enfes maceralarýnda buluþmaya devam ediyoruz:

Berardi'nin yazýp Milazzo'nun çizdiði Lily ve Avcý, Ken Parker'ýn en aykýrý ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Yeni Forum Alanýmýz Cuma Günü Açýlacak.
Gönderen Yunus, Çarşamba, 24 May 2006 15:57

5 gündür süren aksilikler sonunda giderildi. Eski hosting þirketinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle ilk önce sitemizin veritabaný silindi. Daha sonra sitemiz yayýndan kalktý. Ama artýk içimiz rahat daha güvenli ve yeni bir alana geçtik.

11 Nisan 2006 tarihinden sonra ne yazýk ki yedek alamamýþtýk. Eski hosting firmamýza durumu ilettiðimizde ise doðru dürüst cevap alamadýk ve 19 mayýs günü olanlar oldu ve tüm veritabanýmýz silindi. Elimizdeki en son yedeði yüklediðimiz halde forum alanýnda hala sorunlar yaþandýðýný gördüðümüz için bir kaç gün içinde yeni forum alanýmýzý açacaðýmýz ve bu forum alanýmýzý Arþiv olarak kullanabileceðinizi belirtmek isteriz..

Veritabanýndaki sorunlar nedeni ile üyeleri taþýyamýyoruz. Bu nedenle aç ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Lâl'de Conan fýrtýnasý
Gönderen Yunus, Perşembe, 18 May 2006 12:52

Bu ay Lal Kitap'tan Conan þenliði var. Conan severler bu ay 3 deðiþik Conan dergisi alabilecekler. Ýlki daha önce Marvel Comics'in yayýnladýðý Conan The Barbarian serisinin Dark Horse Comics tarafýndan yeniden renklendirilip cilt olarak yayýnladýðý ve bizde Conan Klasik Maceralar adý ile yayýnlanan cildin 7. sayýsý, ikincisi ise Dark Horse Comics tarafýndan Robert E. Howard'ýn hikayelerine ve Conan karakterine sadýk kalýnarak hazýrlanan ve Aylýk yayýnlanan Conan serisi, üçüncüsü ise Marvel Comics tarafýndan Conan serileri durdurulduktan sonra yayýnladýðý ve Türkiye'de hiç yayýnlanmamýþ olan 3 er sayýlýk mini serilerin Conan Th ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it