Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Çapa Cizgiroman Grubu Sunar 4
Gönderen Yunus, Pazartesi, 15 May 2006 20:27

Çapa Çizgiroman Grubu Sunar 4. sayý çizgi roman satýþ noktalarýnda satýþa sunuldu. Dergiden ön izleme sayfalarý aþaðýda, ayrýca kapak resminin büyük halini görmek için saðdaki kapak resmine týklamanýz yeterli. 1 yýl boyunca Aylýk olarak yayýnlanma kararý alan Çapa ekibi bu sayý ile geri sayým 11 deler. Çapa Çizgiroman Grubu Sunar , Sayý 4, Fiyat: 2,50 YTL, 24 sayfa.+ kapak, siyah beyaz fotokopi fanzinin içeriði;

  • Kapak: Yýldýray Çýnar
  • Giriþ yazýsý
  • Son Kahraman (Bölüm 2): Yazan - Çizen: Yýldýray Çýnar
  • Balyoz: Yazan - Çizen: Suat Efe US

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Hoz Comics Mayýs sayýlarý
Gönderen Yunus, Perşembe, 04 May 2006 12:02

Hozcomics'ten EsseGesse Teksas 17, EsseGesse Tommiks 17 ve Swing 16. sayýlar çýktý.
EsseGesse Tommiks 17 - "Silahþörler"
EsseGesse Teksas 17 - "Kralýn Elçisi"
Swing 16 - "Kazanan Kaðýt- Tuzaklar Denizi ve Üç mezarýn Esrarý" adlý maceralar bulunuyor.

Hozcomics Yayýnevinin merkezi ayný zamanda Hozcomics sahaf olarakta hizmet vermekte. Hoz Comics Sahaf'ýn yeni adresi Hakimiyet-i Milliye Cad. Kançal Ýþ Merkezi 158/74-75. Sahaf olmasýnýn ötesinde yayýnevinin yayýnladýðý çizgi romanlarý yapým þamasýnda görebileceðiniz bir yer.

...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Ýngsos sanýk sandalyesinde
Gönderen Yunus, Çarşamba, 12 Temmuz 2006 19:00

'V For Vendetta' tüm insanlýðýn içinde yer aldýðý, þu veya bu þekilde zarar gördüðü acýmasýz bir siyasal düzeni kýyasýya eleþtirirken, muhalif duruþa çarpýcý boyutlar katmakta

Ýngsos nedir? Yüksek edebiyatýn tutkulu takipçilerinin unutamadýklarý bir sözcük... George Orwell'in Bin Dokuz Yüz Seksen Dört adlý þaheserinde, geleceðin kontrol toplumunu, totaliter Ýngiltere'sini anlatýrken, yönetsel sisteme verdiði ad. Nasyonal Sosyalizm'in bir çeþidi; Ýngiliz ve Sosyalizm sözcüklerinden türetilmiþ bir kavram. Ýngsos da týpký Nasyonal Sosyalizm gibi baskýcý, tahakkümcü, acýmasýz ve kontrola dayalý bir sistem. Ýnsanlarýn tamamý izlenmekte, her yaptýklarý kaydedilmekte ve sisteme uygu ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Giuseppe Bergman 5.kitap
Gönderen Yunus, Pazartesi, 01 May 2006 12:50

Manara'nýn erotik çizimleri ve hikayelerinin yer aldýðý Guiseppe Bergman'ýn Maceralarý serisinin 5. kitabý Mahpus Bakire Parantez Yayýncýlýk tan çýktý. Parantez Resmi Sitesinde Mahpus Bakire'nin konusu þu þekilde yazýlmýþ;
.........................................................................................
..........................................................................................[QUOTE] "Dünyada büyülü yerler vardýr. Oralarda imkansýz olan imkanlý olur. Orada herþey mükemmel karþýtýný bulur. Metafi ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Yeni Serüven 2'nin içeriði
Gönderen Yunus, Pazar, 30 Nisan 2006 16:21

;3 aylýk periodlarla yayýnlanan Yeni Serüven dergisinin ( 8 ) 2. sayý içeriði hakkýnda bilgiler Serüven Resmi Sitesi'nde açýklandý;

"Dergimizin yeni sayýsýnýn basým hazýrlýklarýna baþladýk. Dergi daðýtýmýnýn Mayýs ayýnýn üçüncü haftasýný bulacaðýný düþünüyoruz. Geçen yýllarda olduðu gibi Mayýs sayýmýzý yine erken çýkartmayý düþünüyoruz. Bu sayýda çizgi romana yine geniþ bir yelpaze içinde bakmaya çalýþacaðýz. Osmanlýca yayýnlanmýþ çizgi romanlardan V for Vendetta filmine, Sezgin Burak’ýn Çoban Çantasý çalýþmasýndan Eddie Campbell’in Grafik Roman Manifestosuna, Suat Yalaz’ýn 1958 tarihli Yandým Ali polisiyesinden Giardino’nun Max ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
ALLAH'ýn 99 ÝSMÝ çizgi roman oldu
Gönderen Yunus, Pazar, 30 Nisan 2006 11:00

Ýlk Ýslami çizgi roman The 99, Allah'ýn 99 sýfatýnýn her birini temsil eden kahramanlarýn maceralarýný anlatýyor. Marvel'in yayýnladýðý 'Maþallah Man'lerin fikir babasý ise Arap medyasýnýn ünlü CEO'su Naif Al-Mutawa.

1 Mayýs 2006 yani yarýndan itibaren; 'Gölgelerin gücü adýna'nýn yerini 'Bismillahirrahmanirrahim,' kýrmýzý pelerinin yerini siyah 'tesettür,' X-Men, He-man, Spiderman veya Superman'in yeriniyse 'Maþallah Man'ler alacak. Çünkü Marvel firmasýyla anlaþarak Arap ülkelerine dünyaca ünlü çizgi kahramanlarý getiren Teshkeel Medya Grup, dünyada bir ilki gerçekleþtirerek ilk Ýslami çizgi roman 'The 99'u piyasaya sürüyor. 'The 99'

99 taþ ve bu taþlara sahip 99 kahramanýn hikayesi. Her taþýn ve dolayýsýyla da her kahr ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Yüzbaþý Volkan Bütün Maceralar 2
Gönderen Yunus, Cumartesi, 29 Nisan 2006 20:43

Yüzbaþý Volkan Bütün Maceralar 2. sayý çýktý. Ýlk iki sayýsý Çizgi roman satan kitapçýlarda, büyük kitabevlerinde ve D&R maðazalarýndan alabileceðiniz gibi sitemizden den online larak satýn alabilirsiniz. 232 sayfa ve 9 Ytl fiyatla çýkan sayýnýn kapak ve jenerik resmi Fatih Okta'ya ait. Yanda resmini gördüðünüz jenerik sayfasý Fumettilerde (italyan Çizgi romaný) olduðu gibi artýk her sayýda 3. sayfada olacak. Arkasýnda ise Saklý dosylar bölümü olacak.

Bu sayýda yer alan bölümler ve maceralar:
Kapak içi: Bir Yudum Aný (RR forumdan Fatih Okta'nýn yazýsýndan alýnmýþtýr.)
Saklý Dosyalar - Tayfun X - sayfa 4

...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it