Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Þafak Günlükleri 3: Sarýkamýþ
Gönderen Yunus, Salı, 25 Nisan 2006 22:23

Þafak Günlükleri 3. sayýsý 10 mayýs gibi satýþ noktalarýndaki yerini alacak. 3. sayýnýn konusu ise 1. dünya savaþýnda Sarýkamýþ'ta donarak þehit olan Türk askerleri. 3. sayý ile ilgili Dergi editörü Kutsi Akýllý'nýn açýklamalarý:

"3. sayýmýzýn konusu Türk tarihinin belki de gelmiþ geçmiþ en acý kaybý olan Sarýkamýþ. Bu sayýnýn çizeri verdiði uzun aradan sonra yeniden çizgi camiasýna dönen Bülent Morgök. Renklendirmeyi Ercüment Morgök yapýyor. Ayýn 10'u civarýnda piyasada olacak. Yaysat'la sorunlarýmýz devam ettiðinden daðýtým konusunda net bir þey diyemiyoruz. Baþka daðýtým kanallarý ile konuþuyor ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Çapa Cizgiroman Grubu Sunar 3
Gönderen Yunus, Perşembe, 20 Nisan 2006 12:48

Çapa Çizgiroman Grubu Sunar 3. sayý çizgi roman satýþ noktalarýnda satýþa sunuldu. Dergiden ön izleme sayfalarý aþaðýda, ayrýca kapak resminin büyük halini görmek için saðdaki kapak resmine týklamanýz yeterli. Çapa Çizgiroman Grubu Sunar , Sayý 3, Fiyat: 2,05 YTL, 24 sayfa.+ kapak, siyah beyaz fotokopi fanzinin içeriði;

  • Kapak: Mahmud Asrar
  • Giriþ yazýsý
  • Ýpek: Yazan: Suat Efe Uz - Çizen Mahmud A. Asrar
  • Balyoz: Yazan - Çizen: Suat Efe US
  • Uzay Vampirleri: Yazan - Çizen: Hakan Tacal
  • Küçük Ýblis: Yazan - Çizen: Hakan Tacal
  • Sayýklamalar ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Ken Parker #24 Bayilerde
Gönderen Yunus, Çarşamba, 19 Nisan 2006 19:15

Ken Parker'ýn 24. sayýsý bayililerdeki yerini aldý.

Yer Montana, çizerler Monti ve Marraffa...
Aslen Montanalý olan kahramanýmýz, Montana'da geçen bir macerayla çýkýyor karþýmýza: At hýrsýzlýðý ve toprak davasý gibi klasik western temalarýnýn iþlendiði öykü Berardi'ye; senaryo ise Mantero'ya ait.

Çizer: Bruno Marraffa
Yazar: Giancarlo Berardi
Kapak : Ivo Milazzo
Çeviren: Ay Barka
Sayfa: 96
Fiyatý: 6 YTL

...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Nathan Never'ýn 10. yýl þerefine çizim yarýþmasý
Gönderen Yunus, Cumartesi, 15 Nisan 2006 22:05

www.nathan-never.com 'dan Nathan Never'in Türkiye'deki 10. yýlý nedeni ile düzenlediði çizim yarýþmasý ile ilgili duyursunu aþaðýda sunuyoruz. Çizim yarýþmasýna katýlan eserleri Resimli Roman forum alanýndaki Nathan Never çizim yarýþmasý baþlýðýndan görebilirsiniz.

[QUOTE]Çoðunuzun bilmediði gibi Nathan Never bundan 9 yýl 11 ay önce Doðan Egmont-o zamanki adýyla AD- yayýncýlýk Mayýs 1996 tarihinde Türkiye'de piyasaya sürüldü. Kýsacasý Türkiye için Nathan'ýn doðum tarihi Mayýs'96'dýr. Bu kapsamda Nathan Never Türkiye olarak ne yapsak, ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Ümit Kaptan 3 - çetenin sonu
Gönderen Yunus, Salı, 11 Nisan 2006 22:35

Ümit Kaptan'ýn 3. sayýsýný ismi Çetenin Sonu bu son bölüm ile Haraç çetesi adlý macerasý bitiyor, 40. sayfada Yeni macera Tehlikeli Yolculuk baþlýyor. Her sayýda kapak resimleri farklý bir çizer tarafýndan çizilen Ümit kaptan'ýn 3. sayýsýnýn kapak çizeri Mahmud A. Asrar. Derginin kapak içi yazýsý yayýncý Ayken Sever tarafýndan yazýlýyor. Jenereik arkasý yazýsý ise Lami Tiryaki tarafýndan yazýlýyor. Lami Tiryaki'nin bu sayýda deðindiði konu ise Türk Çizgi romanýnda tekelcilik. galeri bölümünde Yusuf Akgün (ellerini kullanamayan bu arkadaþýmýz aðzý ile çizmiþ ümit kaptan pin up'ýný, azmin elinden hiç bir kurtulmuyor.) , Ceren Tekin, Akif K ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Çizgi Roman Okurlarýnýn Eylem Planý
Gönderen Yunus, Salı, 11 Nisan 2006 20:08

Çizgi Roman Okurlarý Platformu eylem planýný da açýkladý... Ümit Kireççi'nin açýklamasýný aþaðýda sunuyoruz;
.................................................................................................................................................................................
..........................................................................................
[QUOTE]- Aralarýnda günlük gazete, edebiyat-kültür dergileri, siteler, kiþiler olmak üzere yaklaþýk 20 kadar basýn bülteni gönderildi bugün. Yarýn da bir kaç yere bülten atýlacak ve en baþýndan koyulan ve hiç deðiþmeyen hareket programýmýz:

1. Her üye duyurulacak olan yayýnevine üzerinde sitemizde bulunan logomuz olan kartpostalý postala ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Çizgilerle Çanakkale
Gönderen Yunus, Pazartesi, 10 Nisan 2006 14:52

Türk kimliði'ni oluþturan tarihsel dönüm noktalarýndan en önemlisi ve herhalde en 'popüleri' Çanakkale Savaþlarý'dýr. 'Kimlik' kýsmýný iþin ehline býrakýp 'popüler'den söz açtýðýmýzda: Dedelerin anlattýðý hikâyeler; resmi geçitlerde gördüðümüz, otobüslerde ön sýralarýn onlara verilmesinin icap ettiðini daha ilkokula giderken öðrendiðimiz Ýstiklâl Savaþý gazileri; her daim dillerden düþmeyen Çanakkale türküsü; Behçet Kemal'in, Fazýl Hüsnü'nün þiirleri; Turgut Demirað'ýn 'Çanakkale Arslanlarý', Peter Weir'in 'Gelibolu' adlý filmleri; her yýl yapýlan ritüelistik ve 'turistik' þafak ayi ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it