Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Çizgilerle Çanakkale
Gönderen Yunus, Pazartesi, 10 Nisan 2006 14:52

Türk kimliði'ni oluþturan tarihsel dönüm noktalarýndan en önemlisi ve herhalde en 'popüleri' Çanakkale Savaþlarý'dýr. 'Kimlik' kýsmýný iþin ehline býrakýp 'popüler'den söz açtýðýmýzda: Dedelerin anlattýðý hikâyeler; resmi geçitlerde gördüðümüz, otobüslerde ön sýralarýn onlara verilmesinin icap ettiðini daha ilkokula giderken öðrendiðimiz Ýstiklâl Savaþý gazileri; her daim dillerden düþmeyen Çanakkale türküsü; Behçet Kemal'in, Fazýl Hüsnü'nün þiirleri; Turgut Demirað'ýn 'Çanakkale Arslanlarý', Peter Weir'in 'Gelibolu' adlý filmleri; her yýl yapýlan ritüelistik ve 'turistik' þafak ayi ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Gerekli Þeyler sayý 6
Gönderen Yunus, Cumartesi, 08 Nisan 2006 20:18

Nisan Sayýsý 11 Nisan itibari ile Gerekli Þeyler de ve Yaysat Gazete Bayilerinde.. Genellikle ay baþý çýkan gerekli þeyler dergisi teknik nedenlerden dolayý 11 Nisan'da çýkýyor. Gerekli þeyler önümüzdeki aylarda yine ayýn baþýnda çýkmaya devam edecek.
 
Ýçindekiler:

 • Preview: Kingdom Come
 • Röportaj: Ayça Þen, Þafak Günlükleri
 • Geomag
 • Yerli Çizgiroman
 • Amatör yazarlardan öyküler
 • Kutu Oyunlarý
 • Insideman
 • Ýce Age 2
 • Lucky Number Slevin
 • Gadgets
 • .................hepsi nisan sayýsýnda...
 • ...

  Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
  Þafak Günlükleri 2: Ben bir Türk Zabitiyim
  Gönderen Yunus, Cumartesi, 08 Nisan 2006 19:23

  Þafak Günlükleri 3. sayýsý 10 mayýs gibi satýþ noktalarýndaki yerini alacak. 3. sayýnýn konusu ise 1. dünya savaþýnda Sarýkamýþ'ta donarak þehit olan Türk askerleri. 3. sayý ile ilgili Dergi editörü Kutsi Akýllý'nýn açýklamalarý:

  "3. sayýmýzýn konusu Türk tarihinin belki de gelmiþ geçmiþ en acý kaybý olan Sarýkamýþ. Bu sayýnýn çizeri verdiði uzun aradan sonra yeniden çizgi camiasýna dönen Bülent Morgök. Renklendirmeyi Ercüment Morgök yapýyor. Ayýn 10'u civarýnda piyasada olacak. Yaysat'la sorunlarýmýz devam ettiðinden daðýtým konusunda net bir þey diyemiyoruz. Baþka daðýtým kanallarý ile konuþuyor ...


  Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
  Kimine göre terörist, kimine göre özgürlük savaþçýsý
  Gönderen Yunus, Perşembe, 06 Nisan 2006 01:48

  V For Vendetta
  Yönetmen: James McTeigue
  Oyuncular: Natalie Portman, Hugo Weawing, Stephen Rea, John Hurt
  Eleþtiri notu: 4/5
  Seyir notu: 4/5

  Önce bir konuda anlaþalým: Alan Moore 20. yüzyýlýn en yetenekli yazarlarýndan biridir. Uzlaþmaya niyetiniz yoksa da hiç umurumda deðil. Çünkü o zaman onun baþyapýtý The Watchmen'i daha okumamýþsýnýz demektir, Watchmen'i okumayan biriyle de Moore'u tartýþacak deðilim. Ýngilizce bilmeyenler mazur görülebilir. Çünkü Dune, Yüzüklerin Efendisi, Clive Barker'ýn tüm kitaplarý gibi þaheserler bizim memlekete Uranüs aktarmalý gelip gecikmesi gibi, Watchmen de daha Türkçe'ye kazandýrýlmadý. Ýngilizce bilen ama çizgi-romaný ciddiye almayanlara ise Watchmen'in onlarý hizaya sokabilecek bir eser oldu ...


  Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
  Yayýnevlerine teþekkür kartpostalý
  Gönderen Yunus, Çarşamba, 05 Nisan 2006 16:53

  Resimli Roman olarak çizgi roman adýna yapýlan her güzel iþin yanýnda olduðumuzu sitemizi takip eden çizgi roman dostlarý bilirler. Çizgi roman'a emek verenler için her yýl geleneksel olarak düzenlenmesi düþünülen Teþekkür Kartpostalý ile ilgili bu giriþimi gerçekleþtiren Ümit Kireççi'nin açýklamalarý;  
  Bu güne kadar "üvey evlat" muamelesi gören ve tv dizileri ortaya çýkana kadar gençleri þiddete yöneltiyor diye öcü ilan edilen “Çizgi Roman Sanatý” bazý yayýnevlerinin azmiyle basýlmaya devam ediyor, okuyan kitlelerin bir sanat dalýyla buluþmasýný, estetik zevk kazanmalarýný, sanat sayesinde dünyaya daha çaðdaþ, daha güzel bir gözle bakmalarýný saðlýyor. Ancak, çevirmeninden editörüne, yazarýndan yayýnevi sahibine bu alan ...


  Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
  ODTÜ 5. Japon Haftasý ( 4-7 Nisan 2006)
  Gönderen Yunus, Çarşamba, 05 Nisan 2006 01:34

  4 Nisan Salý
  12.30 - 15.00 : Film Gösterimi : “Robocon” Yer: MM-25
  15.00 - 16.00 : “Sumo Robot” gösterisi Yer: MM-25 Fuaye
  16.00 - 17.00 : “Fotoðraflarla Japonya” Konulu Söyleþi Yer: MM-25
  18.40 - 20.00 : Japon Savaþ Sanatlarý Toplu Gösterimi “Aikido-Judo-
  Karate-Kendo” Yer: Büyük Spor Salonu

  5 Nisan Çarþamba
  11.00 - 13.00 : Film Gösterimi : “Ekinoks Çiçeði” Yer: MM-25
  13.00 - 13.45 : Çay Seremonisi Yer: MM-25 Çimleri
  14.00 - 16.00 : Film Gösterimi : “Asura Gibi” Yer: MM-25
  17.40 - 19.00 : Kare Karalamaca Turnuvasý Finali Yer: Beþeri B104

  6 Nisan Perþembe
  12.30 - 13.30 : Japonya’yý tanýtýcý belgesel gösterimi Yer: MM-25
  14.00 - 15.00 : “Japo ...


  Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
  Süper Macera
  Gönderen Yunus, Salı, 04 Nisan 2006 18:14

  Doðan Egmont Yayýncýlýk, Ýtalya'da Panini yayýnevi tarafýndan yayýnlanan Spectecular Spider-Man dergisini 2004 yýlýndan beri Spider-man adýyla yayýnlanýyor. Yine Panini tarafýndan yayýnlanan Marvel Rampage dergisi mart ayýndan beri Süper Macera adýyla yayýnlanmaya baþlandý. Bu dergilerin özelliði dergilerde yer alan hikayelerin çocuklar için hazýrlanýyor olmasý.
  Dergi Editörü çizgi roman severler tarafýndan yakýndan tanýnan Ege Görgün ve dergi kapak içinde Anne ve Babalarýn okumasý için bir yazý kaleme almýþ. Çizgi roman okumak isteyen çocuklarýn bu yazýyý anne ve babalarýna okutmalarýný tavsiye ederim.

   

   

  [QUOTE]Bu yazý Anne Babanýzýn okumasý için


  Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
   

  MKPortal ©2003-2008 mkportal.it