Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Marvel ve Panini'den ortaklaþa uluslararasý projeler
Gönderen Yunus, Cumartesi, 01 Nisan 2006 14:00

Panini ve Marvel Entertainment geçtiðimiz Çarþamba günü (29.03.2006) yaptýklarý bir açýklama ile varolan anlaþmalarýný yenileyip geniþlettiklerini duyurdular. Marvel Comics tarafýndan yayýnlanan çizgiromanlar, ciltler, grafik romanlar, ansiklopediler ve çizim kitaplarý Avrupa ve bazý Latin Amerika ülkelerinde bu coðrafya üzerinde etkin olan Panini aracýlýðý ile yayýnlanacak.

Yeni anlaþma Panini Grubu Yayým Yönetmeni Marco Lupoi ve Marvel Entertainment International Baþkaný Bruno Maglione tarafýndan açýklandý.

Yeni anlaþmadaki ilgi çeken unsurlardan biri Marvel’ýn yaratýcý vizyonu altýnda Panini tarafýndan yapýlacak yeni projeler olmasý.

Panini çok satanlar arasýnda yeralan Spectecular Spider-Man ve Marvel Rampage çocuk derg ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Claw the Unconquered
Gönderen Yunus, Cuma, 31 Mart 2006 21:16

Mart ayýnda çýkan 4 sayýlýk Dynamite/DC crossoverý "Red Sonja & Claw" mini-serisi ile uzun yýllardan sonra tekrar gözüken Claw karakteri Haziran ayýnda DC'nin baþlatacaðý "Claw the Unconquered" adlý yeni serisi ile karþýmýzda olacak. Özellikle Conan tarzý epik-fantastik çizgi roman sevenlerin ilgi duyabileceði bir seri olabilir.

Claw hakkýnda bilgi:
Daha bir çocuk iken lanetlenerek kara büyü ile sað eli pençeye dönüþtürülen ve bu dönüþüm sonucu benliðine yerleþen þeytani taraf ile mücadele ederek kendi içinde bir nevi iç çatýþmaya sürüklenip yaþamaya mahkum kalmýþ bir savaþçýnýn maceralarýný anlatmakta.

Claw DC tarafýndan 70'li yýllarda mini- ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
X-Men: Phoenix Endsong
Gönderen Yunus, Pazar, 26 Mart 2006 15:27

Marvel'i takip edenler son dönem hikayelerden hiç de memnun görünmüyorlar.  Ýngilizce çizgi romanlarý anlayabilecek düzeye ulaþtýktan beri eski dergiler dýþýnda yeni hiçbir Marvel yayýnýný tutkuyla takip edip,onun için eriyip bitmedim.Ta ki Phoenix Endsong'a kadar…
Derginin uzun özetinden önce þöyle bir yazar çizer kadrosundan bahsedeyim.Yazarýmýz Grek Pak. Bence bu dergi en baþarýlý iþi ama diðer öyküleri de gerçekten güzel. Çizerimiz ise Jim Lee'miþ Michael Turner'mýþ hepsine 10 katacak güzellikteki çizgileriyle (renklendirme sað olsun) Grek Land.Bu iki isim bile sizi heyecanlandýrmadýysa buyurun özeti okuyun.


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
V For Vendetta Önizleme
Gönderen Yunus, Cuma, 24 Mart 2006 23:29

V for Vendetta matbaa'ya girdi ve önümüzdeki hafta çýkýyor. (Ayrýca Sandman 6 cilt nisan ayýnda çýkýyor. Watchmen ve Sandman 1. tekrar basýmý da nisan ve mayýs aylarýnda çýkacak.) Saðlam politik taþlamalar ve göndermelerin yapýldýðý V for Vendetta'da "baský düzenini bozmak için anarþiyi sonuna kadar V karakterine hayran kalacaksýnýz. V For Vendetta,31 Mart 2006 gösterime girecek  filmle ilk kez sinemaya uyarlanýyor. Deðiþik bir çizgi roman okumak istiyorsanýz V for Vendetta'yý kaçýrmayýn. Çizgi roman hakkýnda bilgi ve 6 sayfalýk ön izleme sizleri bekliyor.

Alan Moore'un yazdýðý ve çok büyük bir bölümünü David Llyoyd'un resimlediði "V For Vendetta"nýn orjinal versyonu, 1982 ile 1985 yýllarý arasýnda ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Rodeo Strip #13 çýktý
Gönderen Yunus, Pazar, 19 Mart 2006 12:59

Rodeo kitap'ýn web sayfasýndan yapýlan açýklamada Rodeo Strip 13. sayý Ýstanbul'da daðýtýma verildi. Yakýnda Ankara'da dost kitap evinde olacak. Türkiye daðýtýmý ise Nisan ayýnda yapýlacakmýþ ayrýca 14. sayý da nisan ayýnda çýkacakmýþ. Rodeo Strip ile ilgili yapýlan açýklama;
[QUOTE]Gecikmeli çýkacaðýný daha önce duyurduðumuz 13. sayý, halihazýrda Ýstanbul'daki çizgi roman dükkanlarýndan ve Beyoðlu Ýstiklal Caddesi'ndeki Mephisto kitabevinden temin edilebilir. Derginin Ankara Dost kitabevinde satýþa çýkacaðý tarihi önümüzdeki hafta duyuracaðýz.

Türkiye çapýndaki bayi daðýt ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Serüven 7 çýktý.
Gönderen Yunus, Pazartesi, 13 Mart 2006 14:58

Serüven’in son sayýsý Haziran 2005’te çýkmýþtý. Maceraperest Çizgilerden ayrýlmasýndan sonra çýkacak, çýkmayacak söylentileri yapýlmýþtý. Fakat Serüven ekibi bu kez kendi baþlarýna dergiyi çýkarmaya karar vermiþlerdi. Bu kararlýlýðýn sonucu 7. sayý matbaa dan çýktý.

Bu sayýda polisiyeden bilim kurguya, Manga’dan Rus çizgi romanýna, Lovecraft’dan Arabistanlý Lawrence’a, Milton Caniff’ten Tardi’ye, Osmanlýca çýkan çizgi romanlardan yerli çizgicilere geniþ bir yelpaze oluþturulmaya çalýþýlmýþ. Her zaman olduðu gibi Kýlavuz ve Kartpostal ilavelerimizi derginin eki olarak verilmiþ. Teknik zorunlulukla ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
III.Çizgili Günler Þenliði 6-7 Mayýs 2006'da
Gönderen Yunus, Cumartesi, 11 Mart 2006 13:18

Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatlarý Yönetimi bölümü öðrencilerinin hazýrladýðý III.Çizgili Günler Þenliði'nin bu yýlký konusu, "Manga ve Anime" olacak.
Her yýl farklý teknik ve yorumlara aðýrlýk veren þenlik ekibi; bu yýl, bu konuyu seçmelerinin nedeninin, manga ve animenin, geleneksel çizim tekniðini gelecekle buluþturabilen dinamik yapýsý olduðunu söylüyorlar. Günseli Kato, Cem Mumcu, Esra Gökçe Þahin, H. Can Erkin. Yaprak Morali, Burak Aydýn gibi isimlerin katýlacaðý ve dünya çizgi Jiteratüründe ayrý bir yere sahip, kocaman gözleriyle akýllarda kalan karakterlerin mitolojik kökenlerinden, bu karakterlerle tanýþan çocuklarýn psikolojisine; Japonya'da toplumsal bir histeriye dönüþmesinden, karakterlerin oluþturulmasýna k ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it