Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Savaþýn Yenildiði Yer: Gelibolu
Gönderen Yunus, Perşembe, 09 Mart 2006 19:43

Marmara Çizgi'den Çanakkale Savaþý anýsýna, savaþý anblatan görsel bir kitap, çizgi belgesel tarzýndaki kitabý tasarýmcý-ressam Kenan Pençe tarafýndan resmedildi.

Bir Destanýn Görsel Tarihi…
Çanakkale Savaþý, tarihin en büyük direniþlerinden birinin yaþandýðý bir savaþtýr… Çanakkale Savaþý, çeþitli uluslardan beþ yüz binden fazla genç insanýn yaþamýný yitirdiði bir savaþtýr… Çanakkale Savaþý, insanýn hayal sýnýrlarýnýn ötesinde trajedilerin yaþandýðý bir savaþtýr… Çanakkale Savaþý, bu topraklarýn yaþam bulduðu bir savaþtýr…
Günümüzde algýlanmakta zorluk çekilen bu destanýn içindeki ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Dylan Dog #16 Bayilerde!
Gönderen Yunus, Salı, 07 Mart 2006 17:26

Bu seferki kâbuslar hayli kanlý...

Önce, bir psikanalistin muayenehanesinden (ve bir katilin zihninden) içeri gireceðiz... Birbiri peþisýra þaþýrtýcý geliþmelerin yaþandýðý seri katil bulmacasý, kâbuslar detektifine çok ter döktürecek - ama tabii ki asýl cefayý, kaný dökülenler çekecek...

16. kitaptaki ikinci macera ise, Thames nehrinde terör estiren bir hayaleti konu alýyor. Kasap kancalarý ve çapalar havada uçuþurken, öyküsü olmayan bir adamýn sisli geçmiþini de ziyaret edeceðiz...

Her ikisi de Chiaverotti imzalý olan senaryolardan Kanla Yazýlan'da Montanari-Grassani ikilisinin, Thames Nehri Esrarý'nda ise Corrado Roi'nin çizimlerini bulacaksýnýz.

Ayrýca bu ay çýkmasý gereken Rodeo ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Teksas 50 yaþýnda mý? Hay dedemin köse sakalý!
Gönderen Yunus, Pazar, 05 Mart 2006 14:52

Bizi büyüten kahramanlar onlar... Düþünce balonlarýndan okuma yazmayý söktüðümüz... Onlar gibi konuþup onlar gibi dövüþtüðümüz... Þimdi 50 yaþýna bastýklarýný öðrenmek þaþýrtýyor insaný...

Baþbakan Erdoðan Kuran öðretimi için resmi kurslarda 12 yaþ sýnýrý olduðunu hatýrlatýldýðýnda "Tommiks, Teksas okumaya kimse mani koymuyor. Kuran'a neden mani koyulsun?" dedi ya... Baþbakanýn çocukluðunu bilmem ama ben 12 yaþýmdayken Tommiks, Teksas okumaya da "mani koyulur"du.
Okula götürmek yasaktý.
Evde "Ödevini yapacaðýna bunlarý okuyup durma" azarýnýn öznesiydi Teksas ve (her daim onunla birlikte anýlan arkadaþý) Tommiks...
Bu "mani" nedeniyledir ki, bizim çizgi roman kahramanlarýmýz, hemen bütün maceralarýný ya bir ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Mart Çizgi romanlarý
Gönderen Yunus, Cuma, 03 Mart 2006 16:25

Mart ayý baþýnda çýkan ve çýkacaðý kesin olan çizgi romanlarý þöyle bir bakalým dedik.;

Çanakkale savaþýný anlatan yerli çizgi roman Þafak Günlükleri 1. sayýsý senayosunu Kutsi Akýllý'nýn yazdýðý Murat Bozkurt'un çizdiði Acý Tohum renkli, 28 sayfa ve 2,5 YTL fiyatla çýktý.

Parantez yayýnlarýn'dan Guseppe Bergman'ýn Maceralarý 4. kitap "Herkes Sahnede" çýktý.
Kýsaca özeti;
"Hikâye, Lou-Lou ile sevimli prensi arasýndaki çok güzel bir aþk sahnesiyle son bulacaktý… Güneþin batýþý ve halk sevinç içinde… Çevreyi kirletmeyen ve bedava güneþ enerjisi var! Lou-Lou ile sevimli prensi de neþeden sarhoþ ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Anime Madness Online Dergi
Gönderen Yunus, Perşembe, 02 Mart 2006 13:38

Animemadness.org tarafýndan online olarak yayýnlanan Türkiye'nin tek anime-manga dergisi Anime Madness 2. sayýsý yayýnda.

Ýçeriðinde anime dünyasýndan son haberler, Full Metal Panic animesinin incelemesi, Death Note Mangasýnýn incelemesi,Akira Toriyama röportajý, Evangelion Özel dosyasý, InuYasha anime oyun incelemesi gibi geniþ bir içerikle çýkan dergiye http://dergi.animemadness.org adresinden ulaþabilirsiniz...

Online olarak yayýnlanan dergiyi  yakýnda basýlý olarak görmek dileklerimizle... ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Tam Macera Bir Çizgi Roman Projesi
Gönderen Yunus, Çarşamba, 01 Mart 2006 18:17

Tam Macera aylýk olarak çýkmaya hazýrlanan bir çizgi roman dergisi. Ekipten Özgür Kurtuluþ’un anlatýmýyla proje ayrýntýlarýný aktarýyoruz.

 2005 yýlýnýn Mart ayýnda, Ankara’da bir çizgi roman serisi üretmek amacýyla baþlayan Tam Macera, daha sonra geniþletilerek, içinde farklý serilerin yer aldýðý, çizgi roman kültürüne yönelik sayfalarý da içeren aylýk bir dergi projesine dönüþtü. Her bir serinin bir alt proje olarak ele alýndýðý, editoryal bir çalýþma altýnda yazar ve çizerlerin bir araya getirildiði projede, derginin içeriði belirlendi ve stok amaçlý senaryo ve çizim çalýþmalarý yapýldý. 2006 yýlýnýn Ocak ayýnda kurduðumuz yayýnevi çatýsý altýnda bir aylýk bir dergi çýkarmay ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Bella & Bronco 7 ve 8. sayýlar
Gönderen Yunus, Çarşamba, 01 Mart 2006 15:49

Hoz Comics tarafýndan yayýnlanan Bella & Bronco serisinin akibetinin ne olacaðý uzun süredir merak ediliyordu. Orjinali 16 sayý çýkan ve Hoz comics tarafýndan 2 sayý bir arada yayýnlanan Bella & Bronco'nun en son 6. sayýsý Ekim 2005'de yayýnlanmýþtý. Serinin bitmesine 2 sayý kalmýþtý ki acaba yayýný durdu mu diye akýllarda soru iþaretleri oluþmaya baþlamýþtý. Bugün Hoz Comics sahibi Haþim Öz'ün yaptýðý açýklama Bella & Bronco severlerin yüreðine su serpti. Gazete bayii daðýtýmý yapýlmayacak ve son iki sayýsý ayný anda ve sýnýrlý sayýda basýlacak. Böylece Bella & Bronco serisi yarým kalmadan bitecek. Haþim bey'in yaptýðý açýklamayý aþaðýda yayýnlýyoruz;

[QUOTE]

Arkadaþlar biliyorsunuz bir Bella ve Bronco ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it