Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Bella & Bronco 7 ve 8. sayýlar
Gönderen Yunus, Çarşamba, 01 Mart 2006 15:49

Hoz Comics tarafýndan yayýnlanan Bella & Bronco serisinin akibetinin ne olacaðý uzun süredir merak ediliyordu. Orjinali 16 sayý çýkan ve Hoz comics tarafýndan 2 sayý bir arada yayýnlanan Bella & Bronco'nun en son 6. sayýsý Ekim 2005'de yayýnlanmýþtý. Serinin bitmesine 2 sayý kalmýþtý ki acaba yayýný durdu mu diye akýllarda soru iþaretleri oluþmaya baþlamýþtý. Bugün Hoz Comics sahibi Haþim Öz'ün yaptýðý açýklama Bella & Bronco severlerin yüreðine su serpti. Gazete bayii daðýtýmý yapýlmayacak ve son iki sayýsý ayný anda ve sýnýrlý sayýda basýlacak. Böylece Bella & Bronco serisi yarým kalmadan bitecek. Haþim bey'in yaptýðý açýklamayý aþaðýda yayýnlýyoruz;

[QUOTE]

Arkadaþlar biliyorsunuz bir Bella ve Bronco ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Ayhan Iþýk, Çizgi romancý kimliði ile Show Haber'deydi..
Gönderen Yunus, Pazartesi, 27 Şubat 2006 21:03

Dün (26-þubat-2006) Show TV ana haber bülteninde, Bir açýkartýrma sitesinde satýþa sunulan, Ayhan Iþýk'ýn yazýp-çizdiði Aþka Ýnanmýyorum adlý çizgi roman haber yapýldý.

Açýkartýrmayý Kadýköy Çarþýsýndan bir sahaf gerçekleþtiriyor. Dergi 250 YTL baþlangýç fiyatý ile sunuldu.
Televizyon kanallarýmýzýn, Çizgi romana olan ilgisinin artarak devam etmesini diliyoruz...

HABERÝN TAM METNÝ:

TÜRK SÝNEMASI'NIN TAÇSIZ KRALI AYHAN IÞIK'IN ARTÝST OLMADAN ÖNCE NE ÝÞ YAPTIÐINI BÝLÝYOR MUSUNUZ? ÜNLÜ OYUNCU SÝNEMAYA GEÇMEDEN ÖNCE BAKIN HAYATINI NASIL KAZANIYORMUÞ...

SPOT: AYHAN IÞIK'TAN GERÝYE KALANLAR
altspot: Taçsýz kral bir dönem nasýl para kazanmýþ?


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Spider-man 3'de Siyah Kostüm
Gönderen Yunus, Pazar, 26 Şubat 2006 16:59

431 gün sonra yani 4 mayýs 2007'de Spider-man 3'ü izleyeceðiz. Film ile ilgili haberler yavaþ yavaþ yayýnlanmaya baþlýyor.

Spider-man Filmi Resmi sitesinde yayýnlanan resimde Örümcek Adam'ýn siyah bir kostüm giydiði göze çarpýyor. Daha önce yapýlan açýklamalarda Spider-man 3'de Venom'un olacaðý belirtilmiþti. Bu nedenle Spider-man'in siyah kostüm giymesi þaþýrtýcý deðil.

Filmin yönetmeni Raimi ve senaristler daha önceki iki filmde Hem orjinal Marvel evreninden hemde Ultimate evrenindeki olaylarý iyi harmanlayýp iki baþarýlý film yapmýþlardý.

Ýlk önce orjinal seri  ile Ultimate evrenindeki venom arasýndaki farklara göz atalým;
Orjinal seride Eddie Brock bir gazeteciydi, Ultimate serisinde ise onu çok daha genç v ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
2005'in en Ýyileri
Gönderen Yunus, Cumartesi, 25 Şubat 2006 17:39

2005 Yýlýnýn çizgi romanlarýnýn en iyileri Resimli Roman sakinleri tarafýndan seçilecek. Forum alanýmýzda mart ayýnda oylamaya açýlmasý planladýðýmýz 2005'in en iyileri oylamalarýna katýlmak için foruma üye olmanýz gerekmiyor. Ýlk etapta 5 kategoriden oluþmasýna karar verdiðimiz oylamalar ve adaylarýn listesi aþaðýdadýr. Oylamaya tüm çizgi roman severleri bekliyoruz. Ýlk kez yapýlacak olan bu oylamalarý hazýrlayan ayný zamanda ayýn kapaðý köþesinde hazýrlayan Halil Özer'e teþekkürlerimizi sunuyoruz.
 

2005 yýlý en iyi yayýnevi adaylarý
Lal Kitap
Arkabahçe Yayýncýlýk
Maceraperest Çizgiler
Rodeo Kitap
Hoz Comics
Ýthaki Kitapevi
Remzi Kitapevi
Ýnkýlap Yayýnevi
Demirbaþ Yayýncýlýk


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Amatör Yazar ve çizerler için
Gönderen Yunus, Çarşamba, 22 Şubat 2006 20:42

Gerekli Þeyler dergisinin 5, sayýsýnda da gördüðünüz gibi, artýk dergi içinde kýsa hikayelere ve kýsa çizgi romanlara yer verilecekmiþ. 
Siz de kýsa hikayelerinizin yayýnlanmasýný istiyorsanýz, arial 10 punto ile yazýlmýþ 1.5 sayfalýk kýsa hikayelerinizi gerekli þeyeler dergisine gönderebilrisiniz.  Dergi Editörleri tarafýndan yayýnlanmasý uygun bulunan hikayeler dergide yer alacaktýr. Yalnýz, henüz dergide yayýnlanan þlimdilik hikayelere telif ödenmeyecekmiþ.

Çalýþmalarýnýzý eyerlikhan@gerekliseyler.com.tr adresine gönderebilirsiniz.

...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Þafak Günlükleri
Gönderen Yunus, Çarşamba, 22 Şubat 2006 16:46

Türk çizgi romaný adýna iyi þeyler yapýlmaya projeler üretilmeye devam ediliyor. Mart ayýnda ÞAFAK GÜNLÜKLERÝ adý ile yeni bir çizgi roman dergisi çýkýyor. 28 sayfa aylýk ve her sayýnýn tam bir hikayenin anlatacaðý dergi hakkýnda dergi editörü daha önce Zeplin ve Rh+'dan hatýrlayacaðýnýz çizgi roman severlerin aþýna olduðu bir isim Kutsi Akýllý'nýn açýklamasý... .........................................................................................
..........................................................................................
[QUOTE]"Çanakkale'de düþmaný yenmemize raðmen müttefiklerimiz yenildiði i ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Enki Bilal: Canavarýn Uykusu
Gönderen Yunus, Pazar, 19 Şubat 2006 19:40

Marmara Çizgi, daha önce açýkladýðý gibi Þubat ayýnda Canavar üçlemesinin 1. kitabý olan "Canavarýn Uykusu nu çýkardý. Gelecek ay serinin 2. kitabý 32 Aralýk'ý çýkaracaðýný duyurmuþtu. Ayrýca hazýrlýklarýný sürdürdüðünü belirttiði XIII hakkýnda yeni geliþmeleri merakla bekliyoruz.
Enki Bilal: Canavar Uykusu;
10 günlüðüm, hatýrlýyorum. Gecenin göðünü yýrtan ve hastaneye ne bir havantopu, ne bir mermi ne de bir bomba yaðdýran korkunç patlamayý... Ýlk fýrtýnamýn yýldýrýmý.. Ýnsanlarýn savaþlarýnýn aksine, gökyüzünün çok daha görkemli olan öfkesi beni yatýþtýrýyor. Çünkü ben doðayý, diðerlerinden çok daha þiddetli duyumsadýðý için mutlu, 10 günlük bir yetimim...

Ge ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it