Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Kaçýranlar Ýçin RODEO STRÝP Paket No. 4 bayilerde!
Gönderen Yunus, Cuma, 17 Şubat 2006 03:33

Yaz aylarýnda tatile çýktýðý için RODEO STRÝP’in Haziran ve Aðustos tarihli sayýlarýný (7 ve 8 ) edinemeyen okurlara müjdemiz var: Çok beklenmiþ olan 4 numaralý paket nihayet dergi standlarýnda!

Bu pakete yer alan söz konusu sayýlar, Ergün Gündüz, Yalçýn Didman, Barýþ Müstecaplýoðlu ve Engin Deniz Erbaþ gibi isimlerin çalýþmalarýyla dolu.

Uzun bir röportajla STRÝP sayfalarýna konuk olan Teoman'ýn çizgi romana bakýþý, en az þarkýlarý kadar romantik ve derin.

Tam 10 sayfalýk, geniþ kapsamlý Fýrça Arkasý bölümü, Ergün Gündüz'ün bol görselli retrospektifi niteliðinde. Müstecaplýoðlu - Erbaþ ikilisinin ortak eseri olan ilk Perg çizgi romaný, fantastik anlatýlara tutkun herk ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Guglielmo Letteri (11.01.1926 - 02.02.2006)
Gönderen Yunus, Perşembe, 16 Şubat 2006 12:18

Tex'in Galep ile birlikte 70'li yýllarda en üretken çizeri olan Guglielmo Letteri'yi 80 yaþýnda 2 Þubat 2006'da kaybettik. Tüm Tex sevenlere baþsaðlýðý diliyoruz.

Guglielmo Letteri kimdir?
Roma doðumlu Letteri, Arnavutluk ve Brezilya dahil olmak üzere bir çok ülkede yasayýp, bir caz orkestrasýnda çalmak gibi çok deðiþik iþlerde çalýþtýktan sonra; 1948 yýlýndan itibaren Arjantin'de "Abril" ve "Columba" yayýnevlerinde, Hugo Bratt, Alberto Ongaro, Sergio Tarquinio ve Mario Faustinelli gibi sanatçýlarla çalýþarak çizgi roman kariyerine baþladý. 1950'li yýllarda deðiþik zamanlarda, Ýngiliz "Fleetway" ajansý için çalýþtýktan sonra, 1963 yýlýnda Ýtalya'ya dönerek "Tex" ana çizerleri arasýna katýldý.
Guglielmo Letteri Teks'in ikinci ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Sevgililer Günü Hediyesi
Gönderen Yunus, Salı, 14 Şubat 2006 12:23

Resimli Roman olarak tüm sevenlerin ve sevilenlerin Sevgililer Gününü kutluyoruz. En güzel sevgililer günü hediyesi kalpten söylenen SENÝ SEVÝYORUM olduðunu unutmamanýz dileklerimizle.... Bu hikayede bizlerden çizgi roman sevelere sevgililer günü hediyesi:

Tak, tak, tak!
"Kim o?" diye seslendi Tesla. Harlan ve Kurjak kendisini bu otel odasýnda býrakýp da dýþarý çýkalý neredeyse iki saat olmuþtu.

Anadolu'nun bu en kalabalýk þehrine ekip halinde tam sekiz gün önce gelmiþlerdi. Caleb Lost gecenin efendilerinden birinin burayý kendine mekan edindiðini iddia ediyor ve onu bir an önce etkisiz hale getirmelerini istiyordu. Dampyr ve Kurjak'ýn arayýþlarý gündüzleri aralýksýz devam ediyor, geceleri i ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Phantom 70. yýl þenlikleri
Gönderen Yunus, Pazartesi, 13 Şubat 2006 22:20

Moonstone Books karakterin 70. yýlý þerefine "Phantom: Legacy", "Phantom: Law of the Jungle" ve "Phantom: The Man-Eaters" adlý üç farklý özel hikayeyi yayýnlayacak olmasýnýn yanýsýra (cilt ya da mini-seri formatýnda) süregelen aylýk serinin de 12. sayýdan itibaren yaratýcý kadrosu deðiþip Mike Bullock ve Gabriel Rearte gelecek.

Yukarýdakilerin haricinde beþ ünlü çr yazarý biraraya gelip yýldönümüne özel bir yýllýk için beþ farklý hikaye oluþturacaklar. "Phantom: Five Days of the Dragon" adý ile çýkacak bu yýllýkta beþ farklý nesilden Phantom'un birbirleri ile baðlantýlý hikayeleri anlatýlacak, her yazar bir neslin Phantom'unun hikayesini yazacak. Beþ farklý çizer de bu hikayenin birer nesillik bölümünü çizecekler.


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Batman/Superman: Supergirl
Gönderen Yunus, Pazartesi, 13 Şubat 2006 17:30

Gotham Körfezi'nin dibinde yatan uzay gemisinden çýkan gizemli ve güçlü genç kýzýn Superman'le baðlantýsý ne? Artýk son Kriptonlu olmadýðýna sevinen Supernan'in aksine, Batman bu ziyaretçiye þüpheyle yaklaþýyor.
Kara Zor-El gerçekte kim? Dost mu, yoksa hain bir planýn parçasý mý? Wonder Woman'ýnýn (Harika Kadýn) da katýlmasý ile kahramanlarýmýz kendilerini galaksiler arasý bir maceranýn tam ortasýnda buluyorlar.

Ödüllü yazar Jeph Loeb, Supergirl'de dünyanýn en büyük süper kahramanlarýnýn maceralarýný anlatmaya devam ediyor. Bu kez yanýnda çizgi roman dünyasýnýn süperstarý Michael Turne ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Teksas-Tommiks TV programý RR'de
Gönderen Yunus, Pazar, 12 Şubat 2006 13:41

10 Þubat Cuma günü saat 21 de CNN Türk 5 N 1 K programýnda Teksas ve Tommiks'in Türkiye'deki 50. yýlý nedeni ile özel bir program vardý. Programa Teksas ve Tommiks'in 50. yýlý nedeni ile EsseGesse Magazin'i yayýnlayan M. Haþim Öz, doyulmaz sohbetini bir kez daha dinleme þansýný bulduðumuz Fatih Okta ve Kolleksiyoner Ýsmet Nuri Kýzýlsu katýlmýþlar. Bu programý kaçýranlar yada tekrar izlemek isteyenler vereceðimiz linklerden dosyalarý indirip programý iki bölüm halinde izleyebilirler.
Dosyalarý nasýl indireceðiniz aþaðýda anlatýlmýþtýr. Çizgi romana verdiði deðerden dolayý Webizle.com'a teþekkür ederiz. 
Program'ý indirmek için týklayýn (Açýlan sayfada Blek'in resimlerini týklayýn)
...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Serüven'de son geliþmeler
Gönderen Yunus, Salı, 07 Şubat 2006 03:51

1 mart'ta çýkmak için son sürat çalýþan Serüven ekibi, derginin basým hazýrlýklarý ile uðraþýyorlar. Serüven Blog'ta yapýlan açýklamada derginin içeriði hakkýnda da bilgiler verilmekte; 
Serüven'in 1 Mart’ta çýkacak olan sayýsýnýn matbaa öncesi hazýrlýklarýna baþladýk. Bir süredir sürdürdüðümüz sayfa tasarýmýna bu hafta sonu yoðunlaþtýk. Derginin bütünüyle tarafýmýzdan hazýrlanacaðýný, kendi yaðýmýzla kavrulacaðýmýzý daha önce duyurmuþtuk. Derginin tasarým iþlerini Bülent Tellan arkadaþýmýz yapýyor. Bu zahmetli iþi bu hafta içerisinde tamamlamayý hedefliyoruz. Serüven,
Yorum Yaz(0), Hepsini Oku

 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it