Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
The Phantom'un 70. yýlý
Gönderen Yunus, Cumartesi, 04 Şubat 2006 20:24

17 Þubat'ta The Phantom (Kýzýlmaske-Fantom) 70. yýlýný kutlamaya hazýrlanýyor. Þu anda The Phantom serisini yayýnlamakta olan Moonstone Comics 70. yýl þerefine 96 sayfa Ben Raab'ýn yazdýðý Pat Quinn'in çizdiði ve Art Lyon'un çinilediði The Phantom: Legacy adlý origin hikayesi yayýnlayacak. Birgün bu sayýlarý türkçe okumak dileklerimizle sizlere Amerika'da yayýnlanan The Phantom'un kapak resimleri ile baþbaþa býrakýyoruz.
Kýzýlmaske hakkýnda daha detaylý bilgi için týklayýn!

Kýsaca Fantom: Her þey 400 yýl önce baþladý. Gemisi korsanlarýn saldýrýsýna uðrayan genç bir adam, Bengali sahillerinin ýssýz bir köþesinde karaya çýktý. Onu pigmeler bu ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Dark Horse - Conan / Dynamite Entertainment - Red Sonja
Gönderen Hakan Buhurcu, Cumartesi, 04 Şubat 2006 04:17

Dark Horse serisi Conan 23. sayýnýn sonundaki okur mektuplarýna cevaplarda yapýlan açýklamaya göre Conan'ýn en ünlü aþklarý Valeria, Red Sonja, Belit seride gözükecekmiþ. Valeria ve Belit'in zamanla gözükeceði zaten ortadaydý ama Red Sonja sürpriz oldu. Çünkü Red Sonja, yayýn haklarýný elinde bulunduran Dynamite Entertainment tarafýndan yayýnlanmakta olduðu için Dark Horse Comics'in yayýnladýðý Conan serilerinde kullanýlamayacaðý düþünülüyordu.  Ayrýca Dark Horse'un yaptýðý açýklamaya göre ayný þu andaki Conan gibi çýkacak bu kadýn karakterler de Robert E. Howard'ýn hikayelerine eskisine göre çok daha sadýk biçimde uyarlanaca ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Spider-man: The Other
Gönderen Yunus, Cumartesi, 04 Şubat 2006 04:03

THE OTHER: hikayesi 12 sayýdan oluþuyor, ve 3 farklý dergiye 4 er sayý þeklinde yayýlmýþtý. Hikayeyi tam anlamak için hepsini almak zorundasýnýz çünkü bir dergide yarýn kalan konu diðerinde devam ediyor.

Olay basitçe, daha önce Arkabahçe de de yayýnlanan bir hikayede tanýþtýðýmýz Morlun Örümceði öldürmek için geri dönüyor ve bu sefer daha iddialý. Birkaç sayýlýk kovalamacadan sonra Örümceði harbi benzetiyor ve öldüresiye dövüyor ama iþini tam bitiremeden Avengers yetiþiyor. Ama örümceði hastaneye yetiþtirdiklerinde çok geç olduðunu öðreniyorlar ve vücudunda çok sayýda kýrýk ve iflas eden organlar yüzünden Örümcek týbbi anlamda bitkisel hayata giriyor ve yaþamýný ancak makineye baðlý geçirebilecek konuma gel ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
EsseGeese Magazin'in yankýlarý sürüyor.
Gönderen Yunus, Cuma, 03 Şubat 2006 14:40

1 Þubat 2006 tarihinde Türkiye'de bir ilk daha yaþandý. Hoz Comics tarafýndan hazýrlanan EsseGesse Magazin 200 sayfa ve 23 YTL fiyatla çizgi roman severlere sunuldu. Bu eser basýnda da da yanký buldu. Aþaðýda Akþam gazetesi'nde yayýnlana ve Ali Kýrca yazdýðý yazýlarý bulabilirsiniz.

Teksas ve Tom Miks 50 yaþýnda

Ýtalyan EsseGesse üçlüsünün yazýp çizdiði Teksas ve Tom Miks, 2006’da ülkemizde 50 yýlý geride býraktý. Sevilen kahramanlarýn yayýnevi Hozcomics gümüþ; yýla özel, ‘EsseGesse Magazin’ ad ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
'Ayþegül Savaþta' kitap oldu
Gönderen Yunus, Perşembe, 02 Şubat 2006 16:52

Kemal Gökhan Gürses'in Radikal gazetesinde yayýmlanan 'Ayþegül Savaþta' adlý çizgi romaný Cadde Yayýnlarý'ndan albüm halinde çýktý. Ýlk albüm, gazetede yayýmlanan ilk macera 'Irak Þahini'. Ardýndan Ayþegül'ün diðer maceralarý gelecek. Kitabýn tanýtýmý için bugün Beyoðlu'ndaki LeMan Kültür'de bir tanýtým kokteyli düzenlenecek.
Saat 19.00'da baþlayacak olan etkinlikte konuklar Bulutsuzluk Özlemi'nin 'Felluce-Baðdat Cafe' single'ýnýn klibiyle karþýlanacak. Kokteyl boyunca Ragýp Duran'ýn seçtiði Irak þarkýlarý çalýnacak. 'Güncel, Politik, Çizgili' baþlýklý söyleþinin ardýndan da Kemal Gökhan Gürses, okurlarýna kitaplarýný imzalayacak.

Kaynak: Radikal Kültür/Sanat ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Strip 12 çýktý
Gönderen Yunus, Çarşamba, 01 Şubat 2006 22:45

12. sayýsý çýkan Rodeo Strip 3 Ytl'lik cazip fiyatýnýn yanýnda, genç yeteneklere verdiði destek ile de büyük takdir topluyor. Rodeo Strip sitesinde 12. sayý ile ilgili yapýlan açýklama; Bu sayýnýn in-out bölümünde de deðindiðimiz reklam kampanyalarý, ilginç toplumsal gerçeklere parmak basýyor. Türk, Amerikalý ve Japon’dan oluþan fýkra triosunun uyarlandýðý reklam, özellikle manidar: Amerikalý, cep telefonunu bulmuþ olmakla övünür. Japon ise, yanýnda beliren sempatik, robotsu aygýta iþaret ederek, “Evet ama, onu biz geliþtirdik!” diye gururlanýr. Türk, diðerlerinden hiç de geri kalmadýðýný kendince ispatlar: Amerikalý’nýn icat edip Japon’un geliþtirdi ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Ken Parker #23'te, Giovanni Cianti'nin çizgileriyle tanýþacaksýnýz
Gönderen Yunus, Çarşamba, 01 Şubat 2006 22:36

Rodeo Kitap'tan Ken Parker 23. sayý çýktý. Yandan çarklý nehir gemileri, sonuncusu Maverick olmak üzere çok sayýda western filmine renk katmýþ otantik araçlar, hatta, mekanlar... Ýþte bu "akarsu kraliçeleri"nden birini, Ken Parker #23'ün kapaðýnda bulacaksýnýz. Heyecan, silah sesleri, mizah, dram, uzun bir tüfek ve "Vahþi Batý'nýn aykýrý adamý" ise, kapaðýn altýnda... Maceranýn çizeri Giovanni Cianti, sadece fýrça tutan bileðini deðil, tüm vücudunu geliþtirmesiyle de ünlü bir sanatçý: Ýtalya'nýn hem çizgi roman hem body-building camialarýnda tanýnan bu isim, dinamik kadrajlar bulmakta usta... Yazýk ki, imza attýðý çizgi romanlarýn sayýsý çok fazla deðil... Missouri Kraliçesi adlý 23. kitabýn bir diðer önemli özel ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it