Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Tommiks-Teksas
Gönderen Yunus, Cuma, 20 Ocak 2006 00:23

SÝZE, áþýk olduðum ilk erkekten söz etmiþ miydim?

Ýlkokuldaydým...

Zaten kime sorsanýz ilk aþkýný, daima "ilkokuldaydým" diye baþlar söze.

Gerçek aþkýn içine seksin karýþmamasý gerektiðine kanaat getirmiþ olmaktan mýdýr artýk...

Ya da "Aþký ilk tattýðýmda 16 yaþýndaydým, her fýrsatta, kapý arkasýnda bile seviþirdik" falan diye cevap verene "o....." gözüyle bakýlmasý ihtimaline karþý ilkokuldaki o masumane kýpýrtýlarý "ilk aþk" olarak sunmak suretiyle iþin içinden sýyrýlma gayreti midir... Hele benimki daha da masum bir durum. Kalem, silgi vs. alýþveriþi bile olmadý "ilk aþkým"la aramýzda. Benden yaþça bayaðý büyüktü zaten. Türkiye’de yaþamýyo ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Serüven'den Haberler...
Gönderen Yunus, Perşembe, 19 Ocak 2006 01:54

Serüven dergisi sorumlusu Levent Cantek, 2006 yýlý için Serüvencilerin planlarýný serüven sitesinde açýkladý. Konu ile ilgili yaptýðý açýklama;
"Serüven ekibi olarak bu yýl 4 Serüven sayýsý + 2 Çizgi roman inceleme kitabý çýkartmayý hedefliyoruz. Elbette ki iþler beklediðimiz gibi geliþmeyebilir, hiç bilmediðimiz daðýtým, matbaa ve satýþ gibi sorunlarla karþýlaþacaðýmýz yeni bir döneme girdik. Bizi ümitlendiren ise geçmiþte Serüven sayýlarýna gösterilen ilgi. Eðer geçmiþte bizi takip eden okurlarýmýz o ilgilerini eksik etmezlerse kendi yaðýmýzla kavrulacaðýmýz bu süreçten yaþayarak çýkacaðýz. Bizi heyecanlandýran yeni projelerimiz var. Her þeyden önce çizgi roman inceleme kitaplarý serisine baþlýyoruz. Bu yýl için mu ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Biz Büyüdük Onlar Hep Genç Kaldý
Gönderen Yunus, Çarşamba, 18 Ocak 2006 08:57

BÜYÜKLERE MÜJDE, TOMMÝKS TEKSAS’IN 50.YIL ÖZEL ALBÜMÜ YAYINLANDI!

Bütün dünyada “Capitan Miki” olarak bilinen ve satýþ rekorlarý kýran çizgi roman Türkiye’de nasýl Tommiks oluverdi? “Çelik Blek” aslýnda kim? Tommiks ve Teksas’a kimler hayat verdi? Türkiye’de 50. yaþýný kutlayan Tommiks- Teksas’a dair bilmek istediðiniz her þey, yayýncý Haþim Öz’ün hazýrladýðý “EsseGesse Magazin” 50.yýl özel sayýsýnda.

Yedi sekiz yaþlarýndayým. Hava sokakta oynanmayacak kadar sýcak… Evin en serin köþesine uzanmýþ sýkýlýyorum. Polyanna bitmiþ, Heidi’ler bitmiþ, evde okunacak eðlenceli hiçbir þey yok! Bir anda aklýma komþunun oðlun ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Amerikan çizgiromanlarý bitti, sýra Avrupa'ya geldi.
Gönderen Yunus, Pazartesi, 16 Ocak 2006 19:42

Son yýllarda ardý ardýna çizgi roman uyarlamalarýný beyazperdeye aktaran Hollywood stüdyolarý artýk gözlerini Avrupa çizgi romanlarýna çevirdi.
Asterix filmlerinin uluslararasýnda baþarýlý bir giþe geliri elde etmiþ olmasý, geçtiðimiz yýl gösterime giren Fransýz western çizgi romaný Blueberry'nin film uyarlamasý, bu yýl gösterime girecek Natalie Portman'ýn baþrolde oynadýðý Ýngiliz çizgi romaný  V For Vendetta'nýn film uyarlamasý ve Steven Spielberg'ün Tenten filmine el atacaðýný açýklamasýnýn ardýndan ünlü Hollywood stüdyolarý diðer Avrupa çizgi romanlarýnýn telif haklarýný kapmak için yarýþa girmiþ durumdalar. Çoktan telif haklarý satýn alýnmýþ durumda olan çeþitli Ýngiliz ve Fransýz çizgiromanlarýnýn a ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Marmara Çizgi'nin Bahar 2006 programý
Gönderen Yunus, Pazartesi, 16 Ocak 2006 19:15

Marmara Çizgi 2006 Bahar ayýnda çizgi roman severleri Avrupa çizgi romanýna boðacak. XIII merak edenler Erdem Töküz'ün yazsýný okuyabililer. Arþiv bölümüzde bulunmaktadýr. Gegelim Marmara Çizgi'nin 2006 Bahar programýna;

ENKÝ BÝLAL'in CANAVAR üçlemesinin ilk kitabý Canavarýn Uykusu Þubat ayýnýn baþýnda kitapçýlarda.
Ýkinci kitap 32 ARALIK bir aksama olmazsa Mart ayýnýn ortalarýnda yayýnlanacak.
Üçüncü kitap PARÝSTE RANDEVU aksilik olmazsa Fransa va Belçika'yla ayný zamanda yayýnlanacak.

Yeni bir dizi olarak XIII hazýrlanýyor.

...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Hellboy 6 Çýktý!
Gönderen Yunus, Pazar, 15 Ocak 2006 19:10

Ýthaki Yayýnevi Hellboy'un 6. sayýsýný yayýnladý. Alýþveriþ sitelerinden %30'a varan indirimlerle sipariþ verebileceðiniz gibi Kadýköy'de Pasajýn alt katýnda çizgi roman satan books shop'lardan, Ýzmir Baykuþ Home'dan ve Ankara Anares Cafe'den indirimli olarak bulabilirsiniz... 128 sayfa ve renkli yayýnlanan kitabýn tanýtým yazýsý:
"Tuhaf Hikayeler, garip bir derleme ve karýþýk bir çanta. Bazý çizerler Mike'ýn küçük gizemli evrenine olaðanüstü yorumlar getirdiler. Bob Fingerman ve Andi Watson gibileri öyküleri kendi eþsiz sesleriyle anlatýp, Hellboy'u Mike'ýn bugüne kadar aklýna bile gelmemiþ yerlere götürdüler. Bir antololojide çeþitlilik en önemli þeydi ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Türkiye'de Manga
Gönderen Yunus, Pazar, 15 Ocak 2006 16:38

Türkiye'deki en büyük yayýnevlerinden birisi Türkiye'de manga basmayý planlamakta. Bunun için Türkiye'de satýþa sunulacak mangalarýn belirlenmesine çalýþýlýyor. Türkiye'de yayýmlanmasýný istediðiniz, yayýmlandýðýnda satýn almak istediðiniz mangalar konusunda sizlerin de görüþlerini öðrenmek istiyor. Yayýnevine bu konuda yardýmcý olmasý için Anime.GEN.TR sitesi yayýneviyle beraber bir anket hazýrladý.  Aþaðýdaki sorulara yanýt vererek 1 Þubat 2006 tarihine kadar  mangasecimi@gmail.com adresine göndermeniz yeterli. Katýlýmýnýz gerçekten çok önemli.

  1. Yaþ
  2. Cinsiyet
  3.  Öðrenci misiniz? Çalýþýyor musunuz? Meslek / sektör ?
  4.  Sürekli takip ettiðiniz ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it