Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Edebiyatýn buzkýraný
Gönderen Yunus, Pazar, 15 Ocak 2006 15:08

Çizgi romanlarýn her yaþ grubuna verecek ayrý þeyleri vardýr. Unutmayýn, çizgi romanlar, edebiyat ve okuma sevgisine patikadan ulaþtýrýr...

Çizgi roman

Kitaplarýn dünyasý yavaþ yavaþ sevilir. Kitaplarýn bizi ne tür görkemli hayaller dünyasýna taþýyacaðýný ve ne tür yaratýcý beyinlere ortak edip, esrarengiz seyrüseferlerde, ruhsal ve düþünsel olarak uçuracaðýný bir kere o dünyaya adým atmadan bilebilmemiz olanaklý deðildir. O yüzden önemli olan, bizi o düþler ve mucizeler dünyasýna çekecek ilk adýmlarý atabilmektir. Çocuklarý ve gençleri, kitaplarýn büyülü ve muhteþem dünyasýna ilk adýmlarý atmaya ikna edecek, sýkýcýlýktan uzak eserlerdir çizgi romanlar. Çocukken bize yasaklanan çizgi romanlar ko ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Arka Bahçe'nin yeni yýl þenliði
Gönderen Yunus, Cuma, 06 Ocak 2006 20:36

Arka Bahçe uzun süren suskunluðunu nihayet bozdu. JLA: Yeni Dünya Düzeni, Sin City, Örümcek Adam: Ýstenmeyen Sonuçlar çizgi roman ciltleri ve Gerekli Þeyler 3. sayýsý ile Ocak ayýný çizgi roman þenliðine dönüþtürecek. Özellikle uzun zamandýr özlediðimiz sevgili örümcek in hikayelerini tekrar okumak çok güzel olacak. Özellikle Amerika'da þu sýralar ölü bir örümcek olarak bildiði bir sýrada biz sevgili duvar sürüngeni ile neþeli dakikalar geçireceðiz. Dergiler þuanda Sihirli Kule ve Gerekli Þeyler ve Kadýköy'de, bayramdan sonra kitapçýlarda.
Kýsaca Ocak ayýnda çýkacak dergiler hakkýnda bilgiler ve kapak resimleri ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Goblin'le Þaþýrýp, Binbir Cehennem'de Yanmaya Hazýr Mýsýnýz?
Gönderen Yunus, Perşembe, 05 Ocak 2006 19:36

Rodeo Kitap tarafýndan 2 ayda bir yayýnlanan Kâbuslar detektifi Dylan Dog'un, çift maceralý kitaplarýnýn 15.si ile bayilerde + Remzi, Ýnkýlâp ve Dost kitapevlerinde yerini aldý!

Maceralarýn ilki, Claudio Chiaverotti'nin yazýp Pietro Dall’Agnol'un çizdiði Goblin! Bu macerada simyaya geniþçe deðinildiðini çýtlatalým. Dikkatli okurlarýmýz hatýrlayacaktýr, bir baþka Chieverotti senaryosu olan Karanlýðýn Gözyaþý da (RodeoStrip #5 ve 6, kaçýranlar için Rodeo Strip paket no:3) simyacýlara dairdi. Fakt iyisi mi bu konuda daha fazla bir þey söylemeyelim, çünkü hayli enteresan geliþen maceranýn tam anlamýyla sürpriz bir finali var!

Ýkinci macera ol ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Serüven'in 7. sayýsý çýkýyor.
Gönderen Yunus, Perşembe, 05 Ocak 2006 18:36

 

Rodeo kitap'ýn web sayfasýndan yapýlan açýklamada Rodeo Strip 13. sayý Ýstanbul'da daðýtýma verildi. Yakýnda Ankara'da dost kitap evinde olacak. Türkiye daðýtýmý ise Nisan ayýnda yapýlacakmýþ ayrýca 14. sayý da nisan ayýnda çýkacakmýþ. Rodeo Strip ile ilgili yapýlan açýklama;
[QUOTE]Gecikmeli çýkacaðýný daha önce duyurduðumuz 13. sayý, halihazýrda Ýstanbul'daki çizgi roman dükkanlarýndan ve Beyoðlu Ýstiklal Caddesi'ndeki Mephisto kitabevinden temin edilebilir. Derginin Ankara Dost kitabevinde satýþa çýkacaðý tarihi önümüzdeki hafta duyuracaðýz.

Türkiye çapýndaki bayi daðýtýmýna gelince: RODEO STRÝP #13, Nisan baþýndan itibaren bayilerde bulunabilecek. 14. sayýy ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Ümit Kaptan 2. sayý çýktý
Gönderen Yunus, Perşembe, 05 Ocak 2006 17:47

Yýldýray Çýnar'ýn çizdiði muhteþem kapak ile çýkan kahramanýmýz Ümit Kaptan'ýn ikinci sayýsý Tuzak'ta Haraç Çetesi ile mücadele tam gaz devam ediyor. Dizinin Genel Yayýn Yönetmenliðini yapan Aykan Sever'in iç kapaktaki yazýsý "Borosot" (Asklepios'un Sýrrý). Dizi denýþmanlýðý görevini yapan Lami TÝRYAKÝ'nin "Nereden Nereye..." yazýlarýný ve Sevgili Mürsel Gazi Doðan'ýn "Avcý Aborjin" adlý yazýsýz çizgi roman çalýþmasý da bu cildi renklendiriyor.

Ümit Kaptan þu anda yayýnlanmakta olan çizgi romanlardan oldukça farklý, Hakan Karabey'in yýllardýr yaptýðý gözlemler sonucu ortaya çýkan senaryosuna bakýldýðý zaman bizlerin konuþtuðu ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
EsseGesse Magazin
Gönderen Yunus, Perşembe, 05 Ocak 2006 17:13

Teksas ve Tommiks 2006 yýlýnda Türkiye'deki yayýn hayatýnýn 50. yýlýný kutlayacak. Hozcomics bu özel yýla, özel bir kitap ile ayrý bir anlam katýyor... EsseGesse Magazin...
EsseGesse'nin yazýp çizdiði Teksas ve Tommiks 2006'da ülkemizde 50 yýlý geride býraktý. Hozcomics gümüþ yýla özel, "EsseGesse Magazin" adý altýnda bir kitap hazýrladý.
EsseGesse ile ilgili özel bilgi ve çizimlerin yer aldýðý, kitapta Çelik Blek'in "Blek" olmadan önce çizilmiþ, adýnýn "Black" olarak yazýldýðý (Rodi üzerine yazýlmýþ ve çizilmiþ) dört bant, 15 sayfalýk "Küçük Avcý" macerasý büyük bir önem taþýyor.
EsseGesse Magazin'de yer alan çizgi ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
RODEO STRÝP #11 Bayilerde!
Gönderen Yunus, Perşembe, 05 Ocak 2006 00:28

Rodeo'nun lokomotif yayýný, iki aylýk moladan sonra yeni formatýyla karþýnýzda: Fiyatý 3 YTL'ye inen Rodeo STRÝP, artan baský adedi sayesinde ülke çapýndaki tüm bayilerde daha yaygýn olarak bulunabilecek. Yeni yayýn döneminin bu ilk sayýsý, capcanlý bir 2006 takvimi hediyeli. Ýçeriðe gelince:

Pýrýlkýz ve Haskoç Adam gibi eski dostlara, Yalçýn Didman, Ersin Burak ve Iþýl Dirican�ýn yanýsýra, Studio Rodeo çizerlerinin taze çalýþmalarý; polisiye ve macera içerikli tefrikalar, Haberler, Sinemaskop Çizgiler Bulmacasý ve Çizgilerle Bir Yýldýz gibi çeþitli b ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it