Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Alacakaranlýk Geliyor...
Gönderen Yunus, Salı, 03 Ocak 2006 01:41

Pistalero ve Larry Yuma çizgi romanlarýnýn Türkiye yayýncýsý Yýlmaz Yayýncýlýk Bu ay çýkan Hýzýr Bey çizgi romanýndan sonra 15 ocakta da "Alacakaranlýk " adlý çizgi seriye baþlýyacaðýný duyurdu. Yýlmaz Yayýncýlýðýn bu konudaki açýklamasý: ...............................................................................................................................
Daha ö ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Lâl'den yeni yýl hediyesi
Gönderen Yunus, Pazar, 01 Ocak 2006 21:12

Conan severlere müjde. Lal kitap Ocak ayýnda Klasik maceralarýn 6. cildi yanýnda (aðýrlýklý olarak John Buscema çizimi), Türkiye'de yayýnlanmamýþ Conan Volume 2 serisini de yayýnlamaya baþlýyor. Orjinali 3 fasikülde biten maceralar þeklindeki seriyi, Lal iki aylýk olarak 3 fasikül birarada tam macera renkli olarak yayýnlayacak. Merak edenler için seride toplam 8 macera var. Bunlar sýrasý ile

Conan And The Stalker Of The Woods
Conan The Usurper
The Lord Of The Spiders
Conan & The River Of Blood
Return Of Styrm
The Scarlet Sword
Death Covered In Gold
Flame & Fiend

isimli maceralar. Lal aylýk Conan'ýn arka kapaðýnda Lord ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Frank Miller'la Batman röportajý
Gönderen Yunus, Pazartesi, 26 Aralık 2005 02:02

Yýlýn en çok beklenen çizgi romanlarýndan biri sonunda 13 Temmuz da raflara ulaþtý: Frank Miller ve Jim Lee'den All-Star Batman & Robin The Boy Wonder. DC'nin ilk “All Star” baskýlý (ve Chip Kidd tarafýndan dizayn edilmiþ yeni ticari logolu), devam eden serisi Batman hikayelerini, Batman'in genç ve nispeten deneyimsiz olduðu..ve yanýna Robin isimli sidekick'i aldýðý zamanlara geri döndürüyor..
Bu yazý Miller'la bu seri hakkýnda,onun Batman'e, Robin'e bakýþ açýsý ve bu projeden niye uzak durmayý istemediði üzerine newsarama'dan alýnmýþ bir sohbet.

Newsarama: Ýlk önce belli sorularla baþlayalým – sizi bu proje de çeken þey neydi? bunlarýn bir çoðunun dergiyi Jim'in çizmesiyle yapýlmalý dediniz – onun rol ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Koloni E-grup Kapandý
Gönderen Yunus, Perşembe, 22 Aralık 2005 21:43

"koloni, çizgi roman ve saire tartýþan bir e-mail grubuydu. çizgi roman dünyasýndaki kirlenmeden, çizgi roman severler arasýndaki nezaketsiz konuþma biçiminden duyduðu rahatsýzlýk nedeniyle uyumaya karar verdi."
2000 yýlýndan bu yana internette e-grup olarak faaliyet gösteren Koloni þu an için kepenklerini indirdi. 2002 yýlýnda grubun kurucusu Levent Cantek gruptan ayrýldýktan sonra 2 yýl nerededeyse tamamen sessiz kalan Koloni, 2004 yýlýnda Serüven dergisinin yayýnlanmasý ve Levent Cantek'in guruba geri dönmesi ile tekrar canlanmýþtý.
Levent Cantek'in kendi sözlerinden Koloni'nin kapanma gerekçeleri;

"... hani insan kendi kurduðu, güzel þeyler olmasýný beklediði bir yerde en azýndan dertlerinden uzaklaþmak istiyor...olmayabilir, anlarým ama ka ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
COPÝC Manga Yarýþmasý Sonuçlandý!
Gönderen Yunus, Cumartesi, 17 Aralık 2005 18:40

Bu sene Türkiye'de ilk defa düzenlediðimiz manga çizim yarýþmasýnýn sonuçlarý belli oldu.
Ýlüstrasyon kategorisinde Özgü Öksüz birinci, Çaðla Dikel ikinci, Yusuf Güçlü ise üçüncü seçildi.
Ýlk ikiye giren mangakalarýn teknikleri birbirine çok benziyor. Çalýþmalarýndaki kompozisyon, stilizasyon ve renk anlayýþý, jüri deðerlendirmesinde oybirliði ile ön plana çýkmalarýný saðladý. Üçüncülüðü alan mangaka hünerli bir bileðe sahip, fakat atmosferik doygunluk açýsýndan bir parça geride kalýyor.

Çizgi Roman kategorisinde Nila Dedeoðlu ve Cem Perin’in Avcý isimli çalýþmasý birinci, Ozan Soydan’ýn Kahraman Kedi isimli çalýsmasý ikinci, Cemil Özfýrat’ýn Dark Woman’ý ise üçüncü oldu.

Detayl ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Yeni Gerekli Þeyler Maðazasý
Gönderen Yunus, Salı, 13 Aralık 2005 03:32

Yeni Gerekli Þeyler maðazasý 17 Aralýk'ta saat 14:00'deki resmi açýlýþýný yapýyor ve tüm çizgi roman severleri bu açýlýþa davetli. Topaðacý Migros'un hemen yanýndaki Niþantaþý Plaza'nýn giriþinden Yeni Gerekli þeyler maðazasýna ulaþabilirsiniz. Avrupa ve Amerika da bile böyle bir çizgi roman maðazasý nadir bulunuyor. Fazla söze gerek yok aþaðýdaki fotoðraflar her þeyi anlatýyor.

Resimleri görmek için linklerin üstene týklayýn.
Gerekli Þeyler 1
Gerekli Þeyler 2

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku

Yüzbaþý Volkan Yeniden
Gönderen Yunus, Pazartesi, 12 Aralık 2005 02:35

Çizgi Roman dünyasýnda comics dünyasý adlý fanzin dergileri, daha sonra comics dünyasý adlý web sayfasý, ardýndan hayalet kasaba adlý web sayfasý ile çizgi roman sevelerin aklýnda yer edinmiþ olan Ahmet Sekendiz, Merlin Yayýnlarý ile çizgi roman yayýncýlýðýna baþladý. Rahmetli Ali Recan'ýn kahramaný Yüzbaþý Volkan'ý kronolijik olarak okumak isteyen çizgi roman sevler Merlin Yayýnlarýnýn yayýnladýðý özlediðimiz kahraman Yüzbaþý Volkan'ýn bu serisini kaçýrmasýn. RR Forum alanýndaki köþesinden okuyucularýnýn sorularýný yanýtlayacak olan Ahmet Sekendiz yayýnevi ve yayýnlarý hakkýnda kýsa bir açýklamada bulundu.

< ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it