Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Davetsiz Misafir’in Sonbahar 2005 Sayýsý Çýktý!
Gönderen Yunus, Pazar, 04 Aralık 2005 23:59

Bilimkurgu, çizgiroman ve eleþtiri dergisi Davetsiz Misafir’in, Sonbahar 2005 sayýsý çýktý.

Dergi hakkýnda web sayfalarýnda yazýlan yazý; "Dergimizin üçüncü yýlýný doldurmasý ve onuncu sayýsýna ulaþmasý dolayýsýyla dergi yazarlarýndan basýna, ekþisözlükten elektronik postalara kadar dergiye dair aný, yorum ve eleþtirilerin yer aldýðý ‘kimler geldi kimler geçti’ köþesiyle açýlýyor bu sayý. Bu bölüme Boðaziçi Üniversitesi Batý Dilleri Bölümü öðretim üyelerinden Suna Ertuðrul da Derrida’nýn ‘Misafirperverlik Üzerine’ baþlýklý makalesi çerçevesinde Davetsiz Misafir olgusunu yeniden deðerlendirerek ka ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Röportaj: Mahmud A. Asrar
Gönderen Yunus, Cumartesi, 03 Aralık 2005 00:37

Fanzin ve underground kalmak gibi kavramlarý sadece metal/rock müziðe yakýþtýranlardansanýz epey yanlýþ yoldasýnýz. Birkaç gönüllü çizgi roman aþýðý tarafýndan kurulan çapa çizgi roman grubu ilk olarak çýkardýklarý fanzinlerle ismini duyurmuþtu. çapa grubunun önemli çizerlerinden Mahmut Asrar ile her telden son derece keyifli bir söyleþi yaptýk.

Ýlk olarak hayatýmý deðiþtirdi diyebileceðiniz çizgiromaný ve çizerleri merak ettim?

Doðrusu tek bir çizgi romana hayatýmý deðiþtirdi diyemem ama Frank Miller ve Alan Moore gibi yazarlarýn baþyapýtlarý beni çok etkilemiþtir. Ayrýca Peter David’in Hulk’u ve Chris Claremont ve John Byrne’nin X-Men’leri benim için ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
BLOODLINES - DC
Gönderen Yunus, Perşembe, 01 Aralık 2005 03:48

DC Comics'in 1990'lý yýllarda yayýnlamýþ olduðu Bloodlines adlý hikayeyi RR Forumda Ümit Kireççi yorumlamýþ. Bizde resimli roman'ý takip eden çizgi roman sevlerle paylaþmak istedik. Þimdi sizleri Ümit Kireççi'nin yazýsý ile baþ baþa býrakýyoruz;

BLOODLINES

DC'den 23 sayýlýk bir ANNUAL serisi (1993). Her yýl olduðu gibi bir çok derginin yýllýklarýnda süren tam takým bir öykü BLOODLINES. 23 sayýlýk yýllýk hikayesine ek olarak 2 sayýlýk BLOODBATH bitiþ öyküsüyle toplam 25 sayý… Vampir ve Kurtadam ýsýrýrsa dönüþürsün uyarlamasý.

BULUÞ

Uzaydan gelen bir grup Ejderha tipli yaratýk insanlarý öldürmeye baþlar. Ancak aðýzlarýný deðdirdikleri fakat öldüremedikl ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Hýzýr Bey 1 ve Larry Yuma 3 çýktý.
Gönderen Yunus, Perşembe, 24 Kasım 2005 22:09

Talat Güreli tarafýndan yazýlýp çizilen Hýzýr Bey, Yýlmaz yayýncýlýktan 180 sayfa, tam macera ve de 7,5 YTL fiyatla bu hafta çýktý. Ýlk albümün konusu; Albümde Osmanlý'ya ihanet eden bir Voyvoda'nýn peþine düþen Osmanlý Akýncýlarý Hýzýr Bey ve Yadigar'ýn maceralarý anlatýlýyor. Talat Güreli bu çizgi romaný ile Tarihi çizgi roman kalýplarýný kýrýp tarihi çizgiroman anlayýþýna yepyeni bir boyut getiriyor. Bol bol heyecan ve aksiyon bu macerada. Albümün sonundaki Galeri sayfalarýnda Talat G ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Crisis On Infinite Earths,Identity Crisis ve Infinite Crisis
Gönderen Yunus, Perşembe, 24 Kasım 2005 21:47

DC everininde her þey yerinden oynuyor. Crisis On Infinite Earths,Identity Crisis ve Infinite Crisis hikayeleri ile bildiðimiz kahramanlarýn hikayelerini etkileyecek olaylar anlatýlýyor. Tabii bu olaylarýn öncesi var. 1. Crisis diyebileceðimiz ve 1986 yayýnlanan hikaye. eðer ilk hikayeyi okumadýysanýz yukarýda bahsi geçen serileri okurken eksiklik hissedebilirsiniz. Forum üyelerimizden Anýl Bilge ilk Crisis hikayesini anlatýyor;

Ýlk Crisis çok baþarýlý bir hikayedir. Hikayenin asýl amacý DC evreni içindeki multiverse (herhalde çoðul evren diye çevirebilirim) konseptini bitirip DC'nin bütün kahramanlarýný tek bir evren içine yerleþtirmekti. Multiverse ne yahu diyeceklere bir açýklama yapayým, hem þu anda baþlamýþ olan "Crisis of Infi ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
EsseGesse Klasik Maceralar
Gönderen Yunus, Çarşamba, 23 Kasım 2005 18:19

Hoz Comics ilk yayýna baþladýðýnda renkli Teksas ve Tommiks fasiküller yayýnlanmýþtý. 14 sayý çýkan bu fasiküllerden sonra, fasiküllerin devamý Teksas, Tommiks'in siyah beyaz cilt yayýnýna 3. sayý diyererek baþlamýþtý. Ýlk iki cildi Renkli Teksas Tommiks Kolleksiyon sayýsý olarak yayýnlýyor.

Herbiri 2 cilt olan kitaplar 224 sayfa ve tamamen renkli. Kapaklar Fatih Okta tarafýndan özel olarak çizildi. EsseGesse Klasik Maceralar 1'den baþlýyor. Ve sýnýrlý sayýda basýlmýþ durumda.Resimlerin büyük halini görmek için resimlerin üstüne týklayýn!

 


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Serüven, Maceraperest'ten ayrýldý.
Gönderen Yunus, Çarşamba, 23 Kasım 2005 17:31

Serüven dergisi Oðlak-maceraperest yayýnlarýndan ayrýldýðýný duyurdu. Dergi editörü Levent Cantek'in bu konu ile ilgili koloni e-grup a yaptýðý açýklamayý aþaðýda yayýnlýyoruz. Umarýz Serüven dergisi yayýnýna devem eder. Türk çizgi romaný, çizgi roman dergileri içinde farklý bir yere sahip böyle bir dergiyi kaybetmemiþ olur. .........................................................................................
..........................................................................................

[QUOTE]

Serüven dergisini hazýrlayan ekip olarak oðlak-maceraperest yayýnlarýndan ayrýldýðýmýzý duyuralým...
Neden diye sorulabilir?
Satan, tutan, kendi söylediklerine göre kimi sayý ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it