Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Gerekli Þeyler 2. sayý çýktý!
Gönderen Yunus, Çarşamba, 23 Kasım 2005 16:45

Gerekli Þeyler Dergisi'nin 2. sayýsýný Türkiye genelinde tüm D&R, Megavizyon maðazalarýnda, Remzi ve Nezih Kitabevlerinde ayrýca Ýstanbul'da ek olarak gazete bayiilerinde ve Büyülü Rüzgar'da, Ankara'da Dost kitapevinde bulabileceksiniz.

Dergide bu ay Superman çizgi roman hediyeli olduðunu da ekleyelim.
..............................................
Derginin içeriði ile ilgili fikir sahibi olmak isterseniz, http://www.gerekliseyler.com.tr/dergi linkine bir uðrayýn... Geçtiðimiz ayki Gerekli Þeyler dergisine ait bazý konu baþlýklarýný okuma ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Dylan Dog #14 bayilerde
Gönderen Yunus, Çarşamba, 23 Kasım 2005 16:45

Korkuturken düþündüren, güldürürken baþtan çýkartan kahraman Dylan, 14. kitabýyla bayi ve kitapçýlardaki yerini aldý...

Ýki tam macera içeren kitapta, önce paralel bir boyutun Dylan Dog'uyla (ve Xabaras'ýyla) karþýlaþacak, sonra da aynalarýn sýrlý dünyasýndan içeri adým atacaðýz.

Hiçkimse'nin Öyküsü, Dylan'ýn efsanevî ilk macerasýndan (Yaþayan Ölülerin Þafaðý) hatýrlayacaðýnýz Angelo Stano'nun çizgilerini bir kez daha Sclavi metinleriyle buluþturuyor. Ölümün Yansýmalarý ise, Toninelli'nin yazýp, Montanari-Grassani ikilisinin çizdiði bir macera.

Bu kitaptaki künye özgün desenleri, Cem Özüduru'dan...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Yýlmaz Yayýncýlýk'dan Alacakaranlýk
Gönderen Yunus, Salı, 15 Kasım 2005 15:14

Yýlmaz Yayýncýlýk çok yakýnda çýkaracak olduðu "Alacakaranlýk" adlý korku çizgi romanýný tanýttý.
Yapýlan açýklamaya göre, Klasik fumetti ebatlarýnda, 200 sayfa...Dünya korku ve fantastik edebiyatýnýn en seçme örnekleri bu dizide!...Ayrýca her sayýda okuyucu mektuplarý, sohbetler, çizimler, inceleme - araþtýrma yazýlarý olacak...
Ayný zamanda Türkiye Çocuk dergisinden hatýrlayacaðýnýz Talat Güreli'nin Hýzýr Bey karakteride Yýlmaz yayýncýlýk tarafýndan yayýnlanacak çizgi romanlar arasýnda...

Alacakaranlýk dizisi Fatih Okta'ýn çizdiði enfes kapakla çýkýyor.

Resmin büyük halini görmek için resmin üstü ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
STRÝP'ten Kýsa Bir Mola, Dylan Dog #14 Yolda
Gönderen Yunus, Çarşamba, 09 Kasım 2005 16:48

Rodeo Strip sitesinde Rodeo Strip dergisi ve Dylan Dog hakkýnda önemli açýklamalar yayýnlandý;
Kâbuslar detektifi, Kasým ortasýnda sizlerle olacak.
Çok sayýda okurla sýcak temas kurma fýrsatý yakaladýðýmýz TÜYAP Ýstanbul Kitap Fuarý'nýn ardýndan, RODEO STRÝP'in tanýtým ve daðýtýmýna dair problemleri daha somut biçimde tespit edebildik.

Dergimizin bir tür yeni yayýn dönemine gireceði 11 numaralý sayýsý, bu problemlerin büyük ölçüde aþýlmýþ olacaðý 2006 baþlangýcýna ertelendi. 10. sayýda da deðindiðimiz üzere, bu tür molalar, gerek dergiyi gerekse filizlenmekte olan diðer projeleri geliþtirmek doðrultusunda deðerlendiriliyor ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Serüven Dobiþko
Gönderen Yunus, Pazar, 06 Kasım 2005 20:53

7. ve 8. sayýlarýnýn bir arada çýkacaðý Serüven’in tombul sayýsý henüz kesinleþmemekle birlikte 200 sayfaya yakýn bir içerikle çýkacak. Çizgi roman dünyasýna eleþtirel bakan yorumlarýn olduðu gibi döküm ve derleme çalýþmalarý da sürecek. Bu tombul sayýnýn ilginç konu baþlýklarýndan biri “1 Hikâye 3 Yorum” baþlýðýný taþýyor. Bir çizgi roman öyküsünü üç farklý yazarýn yorumlarýyla irdeleyeceðimiz bölümün ilgi çekeceðini görüþünde serüven ekibi.1928 öncesi eski yazý ile yayýnlanmýþ çizgi romanlar hakkýnda iki ilginç yazý var. Gürcan Gürsel, Murad Gümen, Kemal Gökhan, Jack Davis gibi ismlerle yapýlan röportajlar, Derya Sayýn gibi çizerlerin yazdýðý yazýlar, Sezgin Burak'ýn Çoban Çantasý gibi unut ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Ken Parker 22
Gönderen Yunus, Pazar, 06 Kasım 2005 20:49

Chattanooga Yanýyor,  29 Ekim'den itibaren ise tüm Türkiye'deki bayilerde daðýtýmý tamamlandý. Rodeo Kitap okuyucusunun sesine kulak verdi ve Ken Parker 21'inden ardýndan çok kýsa süre sonra 22. sayýyý okuyucusu ile buluþturdu.

Ken Parker Altýn Seri'nin 22. kitabý olan Chattanooga Yanýyor'da, kahramanýmýz kendini kýzýlderili rehber Victorio ve üç "mavi ceketli" ile birlikte komplike bir banka soygunu planýnýn ortasýnda buluyor...

Kapak resmi her zamaki gibi Milazzo'dan. Berardi'nin Mantero ile birlikte kaleme aldýðý maceranýn çizeri ise Alessandrini...

Resmin büyük halini görmek için resmin üstüne t ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Dünyayý Kurtaran Sahaf Açýldý
Gönderen Yunus, Cuma, 04 Kasım 2005 18:08

Adana'da çizgi roman adýna çok sevindirici haberlerim var.
Gerçekten Ýstanbul Kadýköy'de yer alan dükkanlarý aratmayacak þekilde bol çeþide sahip bir çizgi roman dükkaný Adana/Seyahan da açýldý.
Tay, Ceylan, Bilks, Alfa ve diðer yayýnevlerince yayýnlanmýþ kolleksiyon çizgi romanlar .. Teks, Zagor, Gringo, Supermen, Kýzýlmaske, Yüzbaþý Volkan, Örümcek Adam, Zembla, Atlantis, Teksas, Tommiks, Lorel&hardy, Gordon, Karaoðlan, Conan, Fantastik Dörtlü, Swing vs.
Son 5 yýldýr yayýnlanan superman, nothing face, spawn, sandman, thorgal, günah þehri, batman, punisher, örümcek adam, daredevil, hulk, wolverine, x-men, zagor (Lal,Macareperest Çizgiler), karaoglan Lal, martin mystere (Lal,Macaraperest çizgiler), nathan never(Lal), mister no (Lal,Macaraperest ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it