Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Gotik çýktý...
Gönderen Yunus, Perşembe, 03 Kasım 2005 13:43

Geceyarýsý Sinemasý, Seyir, Altyazý gibi dergilerde ve Radikal gazetesinde yayýnlanan yazýlarýyla tanýdýðýmýz, Serüven Dergisine de yazýlarýyla katkýda bulunan Kaya Özkaracalar'ýn Gotik adlý kitabý çýktý.
Leyla ile Mecnun Yayýncýlýk'ýn Epokhe Dizisi'nden çýkan kitapta, Özkaracalar, edebiyat, sinema, televizyon, müzik ve çizgi romanda gotik kavramýný ele alýyor. Kitapta, Türk edebiyatýnýn ve sinemasýnýn nadir gotik örnekleriyle ilgili bilgilere de rastlamak mümkün. ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Güncelenen Köþeler
Gönderen Yunus, Çarşamba, 26 Ekim 2005 19:19

Site yapýmcýsýnýn geçici evine telefon internet baðlamamak için direnen Antalya Türk Telekom'a inat Resimli Roman güncelleme çalýþmalarý için elinden geleni yapýyor. Son Güncellenen bölümlerin linkleri aþaðýda yer almaktadýr. Bu bölümlerin eksik kýsýmlarý için katkýda bulunmak isterseniz yunus@resimliroman.net adresine mail atabiliriniz. .........................................................................................
..........................................................................................
http://www.geocities.com/klasikcr/fantom/index.html

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku

Rodeo Strip 1 yaþýnda
Gönderen Yunus, Cuma, 07 Ekim 2005 19:42

Rodeo Strip'in 10. sayýsý çýktý ve bu sayý ile birinci yaþýný kutluyor. Murat Mýhçýoðlu'nun striphaber.com sitesinde yayýnlanan derginin 10. sayýsý ve 1. yaþý için söyledikleri: Vahþi Batý’nýn aykýrý adamý Ken Parker, uzun bir molanýn ardýndan bu ay bayilere çýkýyor. Ersin Burak’ýn belgesel nitelikteki Çanakkale çizgi romaný ise, hak ettiði kaliteli edisyona Rodeo logosu altýnda kavuþmakta. Her iki yayýna dair bilgiye, striphaber.com adresindeki resmi sitemizden ulaþabileceksiniz…
.........................................................................................
.......... ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
TÜYAP Ýstanbul Kitap Fuarý Yarýn Açýlýyor!
Gönderen Yunus, Cuma, 07 Ekim 2005 19:35

Beylikdüzü'nde gerçekleþtirilecek olan 24. Ýstanbul Kitap Fuarý, yarýn sabah 10:00'da açýlýyor. RODEO, fuarda ilk kez kendi standýyla yer almakta... Adresimiz, 2. salon, 607A...

Tüm yayýnlarýmýzý bulabileceðiniz RODEO standýnda, nakit ödemeler için fuara özel yüksek indirimler söz konusu olacak.

Fuardaki etkinliklerin ana temasý, Avrupa'daki Türkiye, Türkiye'deki Avrupa...

10 Ekim Pazartesi günü saat 11:45 - 13:15 arasýnda ise, Türk çizgi romanlarýnýn Avrupa'daki yansýmalarýný konu alan bir panel yapýlacak. Marmara Salonu'ndaki bu etkinliðe, yayýnlarýmýzdan tanýdýðýnýz Ergün Gündüz, Yalçýn Didman, Hakan Þaþmaz ve Murat Mýhçýoðlu konuþmac ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Gerekli Þeyler Dergisi
Gönderen Yunus, Çarşamba, 28 Eylül 2005 18:52

1 Ekim'de çýkacak Gerekli Þeyler Dergisinin ilk etapta satýþa sunulacaðý þehirler Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Antalya, Adana ve Eskiþehir olacak. Dergi hakkýnda Gerekli Þeyler ekibinin yaptýðý açýklama;

.........................................................................................
..........................................................................................
[QUOTE]Sýr gibi sakladýðýmýz harikulade projemizi, köþe bucak sakýnmanýn bir yolu yok artýk. Son saniyeye kadar bekleyelim, söylemeyelim derken bir de baktýk ki dergi bitti bitiyor, çýktý çýkýyor. Þaka ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
NothingFace Devam edecek
Gönderen Yunus, Pazartesi, 26 Eylül 2005 04:00

Hoz Comics'in sahibi Haþim Öz'den NothingFace ile ilgili sevindirici açýklama; ..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
[QUOTE]NothingFace - Hiç Yüz kýsa sürede sizden hak ettiði ilgiyi gördü. Ancak ne var ki "süreli yayýn" yazan Hiç Yüz'ün devamýnýn gelmemesi okurlarýmýz üzmüþ. Kel Nuttall'ýn senaryosunu yazdýðý çalýþma Amerika ile birlikte Türkiye'de de süreli o ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Hollywood Stili Yeþilçam Öyküleri
Gönderen Yunus, Pazar, 25 Eylül 2005 04:00

Sitemiz müdavinlerinden Oðuz Özteker'in kitabý Hollywood Stili Yeþilçam Öyküleri çýktý. Çizgi roman severlerinde hoþuna gideceðine inandýðýmýz kitap hakkýnda Yazar Oðuz Özteker;

Þu yaþýma kadar okuduðum yüzlerce kitabýn büyüsüne kapýlýp, ben de bir þeyler yazmaya karar verdim. (Meðer, karar vermek" ve "yazabilmek" çok farklý olaylarmýþ; bunu da sonradan öðrendim.)

Ve gördüm ki, gençlik günlerimde arkadaþlarla evimizin önündeki seksen santim yüksekliðindeki duvara tüneyip, gelip geçene göz ucumla baktýðým ve hoþ kýzlara laf attýðým esnada çitlediðim çekirdekler gibi "tadýmlýk" öyküler yazabilmiþim ancak...

Neyse ki, var olduðumuz sürece bitmek tükenmek bilmeyen yaþam mücadelemizde bazý güz ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it