Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Enki Bilal'in 3. kitabý 22 Eylül'de çýkýyor
Gönderen Yunus, Pazar, 18 Eylül 2005 22:33

Enki Bilal'in 3. kitabý 22.09.2005 tarihinde Marmara Çizgi çizgi tarafýndan daðýtýma verilecek. Kitap hakkýnda bilgiler;
SOÐUK EKVATOR
Enki Bilal


Bilim-kurgu, mitoloji ve fantastik öðelerin iç içe geçtiði öyküsü Enki Bilal'in muhteþem çizgileri gerçek bir çizgi roman!!! 'Alcide Nikopol' üçlemesinin son kitabý...
Fiyatý : 14,50YTL (14.500.000 TL.)
Sayfa : 56
Ebat : 29,7 cm x 21,7 cm
Daðýtým tarihi: 22.09.2005

Not:Ölümsüzler Panayýrý bir kült film olarak 30 Eylül'de sinemalarda...

Resmin büyük halini görmek için resmin ü ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Sadman 5 cilt ve ÇR Yazýlarý
Gönderen Yunus, Cumartesi, 17 Eylül 2005 18:19

Sandman 5. cilt baskýdan çýktý ve yarýn okuyucusu ile buluþuyor.

Acaba diðer 4 ciltte ne oldu diye hatýrlamak isterseniz ÇR Yazýlarý bölümden yer alan Doðancan Demir'in yazdýðý Eðer Ölüm Ablanýz Olsaydý, Yaþam Hakkýnda Ne Hissederdiniz?yazýsýný okumanýzý tavsiye ederim.

Ayrýca Arka Bahçe yayýncýlýktan önce Türkiye'de comics yayýncýlýðý nasýldý diye merak ediyorsunuz Arka Bahçe'den Önce Türkiye'de Comics yazýsý yine ÇR Yazýlarý bölümünde sizleri bekliyor.


Resmin büyük halini görmek için resmin üstüne týklayýn! ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Milo Manara'dan Guiseppe Bergman Türkçe'de
Gönderen Yunus, Cuma, 16 Eylül 2005 22:43

12 sayý yayýnladýðý Ken Parker ile çizgi roman yayýnýna baþlayan ardýndan Hýzlý Gazeteci ile devam eden Parantez Yayýnevi þimdi dünyaca ünlü çizgi roman çizeri Milo Manara'dan 9 kitaplýk HP & Guiseppe Bergman dizisinin ilk kitabý Venedikli Üstad adlý kitabý yayýnlýyor. Her kitap 48 sayfa, büyük boy, siyah beyaz olarak iki ayda bir yayýnlanacak.
Yaþayan en önemli resimli roman çizerlerinden Milo Manara ve kahramaný Guiseppe Bergman þimdi Türkçe'de. Soluk soluða bir macerayla.... Çünkü Milo Manara için "macera" her þeyden önce devrimcidir. "Macera" her birey için kendi yazgýsýný kendi çizmenin tek yoludur. "Macera" olaya boyun eðmeyi reddeder ve ya ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
11 Eylül'ün Comicslere Yansýmasý
Gönderen Yunus, Cuma, 16 Eylül 2005 22:43

11 EYLÜL 2001’in üzerinden dört sene gecti. 3000’e yakýn insanýn hayatýný kaybettiði, Dünya Ticaret Merkezi’nin toza dönüþtüðü bu olay dünya için ‘terör’e açýIan savaþýn resmi baþIangýç tarihiydi. Amerikan halkýnýn hiçbir zaman sarsýlmayacaðýna inandýðý huzuru ve dokunulmazlýðý kaybetmiþ olmasý nedeniyle toplumsal paranoyalar baþ gösterirken, hükümetin özellikle dýþ politikada izlediði agresif tutum da uzunca bir zamandýr suya sabuna dokunmayan bir halkýn bir þeyleri tartýþýr hale gelmesine sebep oldu. Yazýlý basýndan sit-comlara, belgesel sinemacýlýktan güncel edebiyata dek birçok yaratýnýn tonu sertleþmeye baþladý.
Bu sertleþen tondan ayda 500’den fazIa derginin yayýmlandýðý çizgi roman mec ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Yýlmaz Yayýncýlýk'tan Yüzbaþý Volkan ve Hýzýr Bey
Gönderen Yunus, Pazar, 11 Eylül 2005 23:26

Yýlmaz Yayýncýlýk sahibi Ýlhan Yýlmaz, yerli çizgi roman severleri çok mutlu edecek haberler verdi; .........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
[QUOTE]Piyasanýn yabancý çizgiromanlara doyduðu þu son zamanlarda iki yerli çigiromana baþlamanýn zamanýnýn geldiðine karar verdik. Talat Güreli, Hýzýr Bey ile tarihi çizgiromana farklý bir boyut kazandýrdý...Yüzbaþý Volkan ise bir döneme damgasýný vurdu. Planýmýzda bir aksama olmazsa h ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
RODEO STRÝP #9
Gönderen Yunus, Cumartesi, 10 Eylül 2005 02:42

Tipini Marlon Brando'dan alan Napolyon'a, RODEO STRÝP #9'da merhaba diyoruz! Carlo Ambrosini'nin yazýp çizdiði Cam Göz isimli ilk macera, düþ ve gerçek arasýnda gidip gelen kahramana ve dostlarýna hemen ýsýnmamýzý saðlayacak türden, son derece dinamik ve gizemli bir anlatý...


Brando RODEO STRÝP'e buyur eder de, Guys and Dolls'daki rol arkadaþý Marilyn Monroe geri durur mu? Efsane sarýþýný, Vakur Barut'un taptaze macerasýnda (ve, daha önce asla görünmediði Ýstanbul çatýlarýnda) görmeye hazýr olun!
Veee... Son bir ay içinde çýkan 12. ve 13. kitaplarýn ardýndan, Dylan Dog bir de renkli macera ile huzurlarýnýzda: Esrarengiz ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Ýþte %100 Yerli ÜMÝT KAPTAN çýktý!
Gönderen Yunus, Cumartesi, 10 Eylül 2005 00:35

Ümit Kaptan'ýn ilk macerasý "Haraç Çetesi" 8 Eylül tarihi itibari ile çýktý. Anarres Yayýncýlýktan 96 sayfa olarak çýkan Ümit Kaptan'ýn yazar ve çizeri Hakan Karabey. Ümit Kaptan'ýn yayýn periyodu olarak ilk yýl iki aylýk olarak yayýnlanmasý düþünülüyor.

Ümit Kaptan'ýn Marmaris'te yat kaptanlýðý yapmaktadýr. Teknesi Karayel ile turistlere düzenlediði turlar ile geçimini saðlamaktadýr. Dostlarý, Korsan, yardýmcýsý Cafer, Datça'da yaþayan amcasý Deli Kaptan, karþý kýyýdan Sömbekili Andonis ve Ýstanköylü Kostas'týr.Çizim ve hikaye olarak fumetti tabir edebilen Ýtalyan çizgi romanýn tarzýnda hazýrlanan Ümit Kaptan sizlere yerli çizgi roman okumanýn tad ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it