Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Ýþte %100 Yerli ÜMÝT KAPTAN çýktý!
Gönderen Yunus, Cumartesi, 10 Eylül 2005 00:35

Ümit Kaptan'ýn ilk macerasý "Haraç Çetesi" 8 Eylül tarihi itibari ile çýktý. Anarres Yayýncýlýktan 96 sayfa olarak çýkan Ümit Kaptan'ýn yazar ve çizeri Hakan Karabey. Ümit Kaptan'ýn yayýn periyodu olarak ilk yýl iki aylýk olarak yayýnlanmasý düþünülüyor.

Ümit Kaptan'ýn Marmaris'te yat kaptanlýðý yapmaktadýr. Teknesi Karayel ile turistlere düzenlediði turlar ile geçimini saðlamaktadýr. Dostlarý, Korsan, yardýmcýsý Cafer, Datça'da yaþayan amcasý Deli Kaptan, karþý kýyýdan Sömbekili Andonis ve Ýstanköylü Kostas'týr.Çizim ve hikaye olarak fumetti tabir edebilen Ýtalyan çizgi romanýn tarzýnda hazýrlanan Ümit Kaptan sizlere yerli çizgi roman okumanýn tad ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
DYLAN DOG #13 Çýktý!
Gönderen Yunus, Pazartesi, 29 Ağustos 2005 15:41

Dylan Dog 12 çýktýktan 20 gün sonra Rodeo Kitap okurlarýna bir süpriz yaparak Dylan Dog 13. sayýyý çýkardý. Golkonda ve Sýrtlan adlý maceralarý içeren kitabýn yazarý Sclavi, çizerleri ise Piccatto ve Tacconi.
Gözden uzakta, daha önce kimsenin adým atmadýðý bir toprak parçasýnda iþlenecek bir günahýn nelere mal olabileceðini düþündünüz mü hiç? Dylan Dog'un usta yazarý Sclavi düþünmüþ:

Golkonda, Cehennem'in kapýlarýnýn açýldýðý, René Magritte figürlerinin Londra semalarýnda uçuþtuðu, baþka çizgi romanlardan konuk karakterlerin bile teþrif buyurduðu, son derece keyifli ve þaþýrtýcý bir macera...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Son Çýkan Yayýnlar
Gönderen Yunus, Salı, 23 Ağustos 2005 02:46

Sin City - Uðruna Öldürülecek Hatun
Günah Þehri'nde heyecan devam ediyor.  Orijinal adý "A Dame To Kill For" olan serinin bu ikinci kitabý da ilkinde olduðu gibi yetiþkin logosuyla raflarda. Aþk acýsýnýn, kan kokusuna karýþtýðý Frank Miller evreninde her þey yine son sürat. Þehrin en pis ve polisi müdahale edemediði yerlerinde biri olan Old Tawn'da çalýþan Dwight McCarthy'i bir zamanlar gönül iliþkisi olduðu Ava Lord arýarak, onunla tekrar beraber olmak istediðini kendisine yerdým etmesini ister. Dwight McCarthy ilk baþta Ava'yý reddetmiþtir fakat daha sonra  onu arayýp bulmaya karar verir, bun ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Demirbaþ Yayýncýlýk'tan Yaz Süprizi
Gönderen Yunus, Pazartesi, 22 Ağustos 2005 02:01

Demirbaþ Yayýncýlýk yaza iki yeni yayýn ile veda ediyor. Akim (Bizde yýllarca Tarzan adýyla yayýnlamýþtý) ve Saloon adlý ihtiyar kovboy'un hikayelerini renkli olarak okuyabileceksiniz. Ayrýca Demirbaþ Yayýncýlýk sahibi Cem Demirbaþ okuyucularýna sürprizlerinin bitmediðini, çok yakýnda baþka yayýnlarlarla da okuyucusunu sevindireceðini müjdeledi. Þu anda bayiiler de olan Akim ve Saloon hakkýndaki bilgiler;

 
...
SALOON

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
XIII analizleri: XIII ve Largo Winch Benzerlikleri
Gönderen Yunus, Pazar, 21 Ağustos 2005 17:03

XIII gayrý resmi sitesinde, Sylvain Cujean'ýn XIII analizlerinden bir diðeri de Van Hamme'ýn yazdýðý Largo Winch ile XIII arasýndaki bazý ilginç ortak noktalarý ortaya koyan yazýsý. Bunu da elimden geldiðince çevirip yazmaya çalýþtým. Analizin orijinal metni baðlantýda yer almakta.
Largo Winch, maceraperest bir milyonerin serüvenlerinin anlatýldýðý Van Hamme'ýn yarattýðý ve Franc'in çizdiði baþarýlý bir çizgi roman serisi. Bu sayfada, Van Hamme'ýn yazdýðý XIII serisi ile Largo Winch arasýnda bir dizi benzerlik ve ortak noktadan söz edeceðiz.
Kahramanlar Arasýndaki Benzerlikler;


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Büyülü Rüzgar 35: Düþen Yapraklar Ayý
Gönderen Yunus Çengel, Perşembe, 18 Ağustos 2005 03:20

Barbati ve Ramella'nýn çizdiði 35. sayýda, Manfredi bir kaçýþ öyküsü anlatýyor. Kýzýlderili gelenekleri, günlük yaþamý ve yazarýn maddi hayattan ayrý tutmadýðý ruhani inanýþlarý da beraberinde iþliyor. Ýki kadýn arasýndaki sýra dýþý aþk, her ne kadar tasvip etmesek de, kahramanlarý ya da bu aþkýn maðdurlarý ile empati kurmamýzý saðlayacak, bizi onlarla beraber heyacanlanýp, beraber üzülecek kadar güzel bir duyarlýlýk ve nezaketle iþlenmiþ. Cesur ve gözüpek ancak bir o kadar da insafsýz ve gururlu olan Brule Kabilesi savaþçýsý Sert Kabuk'un iki karýsý Güneþ Saçlý ve ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Korku Arayan Bir Adam Deðilim
Gönderen Yunus, Salı, 16 Ağustos 2005 15:12

10.08.2005 tarihinde Vatan Gazetesi Kitap eki Vatan Kitap'ýn, Hoz Comics tarafýndan yayýmlanan "Nothingface / Hiçyüz"ün yazarý Kel Nuttall'la yaptýðý röportaj; .........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................[QUOTE]

Çizgi roman dünyasý, Alaskalý bir yazar sayesinde þaþýrtýcý bir kahraman kazandý: Jon Novak. Jon Novak ne bir örümcek tarafýndan ýsýrýlmanýn, ne de mutant olmanýn avantajlarýný taþýyan bir kahraman. Onun sýra dýþýlýðý taþýdýðý lanetten ka ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it