Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Dampyr ve Daylan Dog un yeni sayýlarý çýktý
Gönderen Yunus, Perşembe, 11 Ağustos 2005 19:36

Uzun bir aradan sonra Dampyr 10. cilt çýktý, söylentilere göre 11. ve 12. cilt çýktýktan sonra Dampyr'e veda edeceðiz. inþallah bu sadece söylentilerde kalýr. Ayrýca Dylan Dog un yeni sayýsý bayilerde yerini aldý, inþallah bundan sonra Dylan Dog'u daha kýsa aralýklarla okuyabileceðiz.

RR forum sakinlerden Oðuz Özteker Dampyr Cilt içinde yer alan 4 mecaranýn özetini RR sakinleri için çýkardý;


Resmin büyük halini görmek için resmin üstüne týklayýn! [QUOTE]
Dampyr orijinal sayý: 37
Dehþet Nehri
Yazan:Mauro Boselli
Çizen: Marco Torricelli

...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Aktüel'den Mu ve Martin Mystere
Gönderen Yunus, Cuma, 05 Ağustos 2005 18:26

Aktüel dergisi bu hafta "Türkler'in anayurdu kayýp Mu Kýtasý mý?" kapaðýyla çýktý. Dergi içinde Atatürk'ün bu konuda yaptýrdýðý araþtýrmalarla birlikte Martin Mystere'den bir kareye ve bu çizgi romandaki Mu-Atlantis savaþýna not düþülmüþ. ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Nathan Never 19: Son Dalga
Gönderen Yunus, Salı, 02 Ağustos 2005 17:41

Bepi Vigna'nýn yazdýðý ve Stefano Casini'nin çizdiði orijinal 29. sayý. Ubcfumetti sitesindeki ankette en iyi senaryo sýralamasýnda 3. sýrada.
Vigna'nýn senaryo kurgusunun esasýný geçmiþe dönüþler, flashbackler, oluþturmuþ. Anýlar bu hikayenin ana temasý. Nathan'ýn geçmiþine ait bazý ayrýntýlar açýða çýkýyor. Acemi erlik dönemindeki en yakýn arkadaþý Randy ile uzun yýllar sonra bir hesaplaþma için tekrar yüz yüze gelmeleri anlatýlýyor. Senarist Randy karakterini baþarýyla oluþturmuþ. Dialoglar, varoluþ sorgulamasý yapan, yaþamýný farklý bir yoldan anlamlandýrmaya çalýþan Randy'i ol ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
New York'un yeni çizgi romaný
Gönderen Yunus, Salı, 02 Ağustos 2005 17:30

Ünlü çizgi roman yayýnevi DC Comics, 1940'lý yýllarýn popüler çizgi romaný Manhattan Guardian'ý yeniden hayata geçiriyor. X-Men projesine imza atan Grant Morrison'ýn hazýrlayacaðý çizgi roman yine New York'ta geçecek. Batman çizgi romanýnda Gotham ve Süperman'de de Metropolis olarak geçen New York, bu kez Cindirella City olarak karþýmýza çýkacak. Metropolis ve Gotham'ý, New York'un 'çirkin üvey kardeþleri' olarak niteleyen Morrison, Cinderella City'i kentin bugünkü haline daha çok benzeteceðini söylüyor.
 
 Unutulan projeler hayat bulacak
Cindirella City'nin en büyük özelliði ise New York için tasarlanan ancak inþa edilmeyen mimari projelerin çizgi romanda hayat bulacak olmasý. Morrison 'alternatif b ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Renkli Yayýnlanan Bonelli Kahramanlarý
Gönderen Yunus, Salı, 02 Ağustos 2005 16:48

La Republica I Grandi Classici del fumetto baþta Bonelli olmak üzere,çok sevilen maceralarý yeniden yayýmlýyor.Bu diziye ait Serie Oro (Altýn seri) ise bazý serüvenleri renkli olarak basýyor.
Sonunda bu seriye Julia'da katýldý. L'investigatrice Dell'animo(Dedektiflik oyunu) adlý kitap Temmuzda yayýnlandý. Kitap daha önce yayýnlanmýþ Katil vb. gibi maceralardan oluþuyor. Türkçe'de bu serüvenleri okumak kuþkusuz biraz hayal. Ülkemizde bu renkli yayýnlarý görmek hayal gibi görünsede Ýtalya'da yayýnlanan dergilerin içinden bir kaç sayfa gösterek neleri kaçýrdýðýmýzý göstermek istedik. Batuhan Cantürk'ün sayesinde haberdar olduðumuz bu serinin bir gün Türkiye'de ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Gianfranco Manfredi Söyleþisi:
Gönderen Yunus, Pazar, 31 Temmuz 2005 17:24

 Gianfranco Manfredi'nin resmi sitesinde yer alan, bir Brezilya dergisi için yapýlmýþ söyleþiyi naklediyorum. Manfredi ve çalýþmalarý hakkýnda ilginç ayrýntýlarý yakalamak mümkün.


Gianfranco Manfredi kimdir? Böyle baþlayalým isterseniz.
1948 yýlýnda Senigallia'da (Ancona, Ýtalya) doðmuþum. Pek çok þeyle uðraþtým: Romanlar, denemeler, þarkýlar, tiyatro oyunlarý, filmler(senarist aktör ve müzisyen olarak) ve mizah. Web sitemde çalýþmalarýmýn tamama yakýn bir listesini görebilirsiniz. Her neyse, zaten kendi hakkýmda konuþmak pek de hoþu ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
XIII ve 20. yüzyýlýn tarihi gerçeklikleri arasýndaki baðlantýlar:
Gönderen Yunus, Cumartesi, 30 Temmuz 2005 17:05

Sylvain Cujean'ýn XIII gayrý resmi sitesinde, seri ile ilgili bir dizi analizi var . Bunlardan ilki olan "Gerçekle Baðlantýlar". 25. yýlýný kutlayan ve geçtiðimiz günlerde 17. sayýsý yayýnlanan seri hakkýnda açýklayýcý olacak analizlerin ilki:
(Bu sayfada yazýlanlarýn amacý Jean Van Hamme'ýn XIII senaryosu ile gerçekler arasýndaki paralelliði vurgulamaktýr)

 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it