Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
XIII ve 20. yüzyýlýn tarihi gerçeklikleri arasýndaki baðlantýlar:
Gönderen Yunus, Cumartesi, 30 Temmuz 2005 17:05

Sylvain Cujean'ýn XIII gayrý resmi sitesinde, seri ile ilgili bir dizi analizi var . Bunlardan ilki olan "Gerçekle Baðlantýlar". 25. yýlýný kutlayan ve geçtiðimiz günlerde 17. sayýsý yayýnlanan seri hakkýnda açýklayýcý olacak analizlerin ilki:
(Bu sayfada yazýlanlarýn amacý Jean Van Hamme'ýn XIII senaryosu ile gerçekler arasýndaki paralelliði vurgulamaktýr)

Conan 5. cilt ve Zagor 43. sayý
Gönderen Yunus, Salı, 26 Temmuz 2005 19:05

Lâl Kitap; Conan Mezardaki Gölge ve Diðer Hikayeler adlý 5. cilt çýktý. Amerika'da Dark Horse Comics tarafýndan Conan The Barbarian sayýlarýnýn yeniden reklendirilerek yayýnlanan bu ciltlerin 5. ayrý bir özelliði ise cilt içinde bulunan orjinal 27-30 arasýna denk gelen
The Blood of Bel-Hissar
Moon of Zembabwei
Two Against Turan
The Hand of Nerghal
adlý maceralar Türkiye'de ilk kez yayýnlanacak. Yepyeni renkledirme ve türkiye de ilk kez yayýnlanacak 4. macera ile bu cildin Conan severlerin için ayrý bir önemi bulunacaðýndan kuþkumuz yok.

Ayrýca Ýtalya'da Zagor'un 40. yýlý 431. sayýda kutlanmýþtý. Bu da bizde ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Will Eisner Ödülleri 2005
Gönderen Yunus, Cuma, 22 Temmuz 2005 16:46

Will Eisner Comic Industry Ödülleri 15 Temmuz'da daðýtýldý. 17 yýldýr düzenlenen tören, bu yýl San Diego Convention Center'da gerçekleþtirildi. Tören Ocak ayýnda yaþamýný yitiren Eisner'e adandý.
Ödül kazanan eserler ve sanatçýlar: .........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................


[QUOTE]


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Rodeo Strip 8. sayý çýktý!
Gönderen Yunus, Salı, 19 Temmuz 2005 17:57

RODEO STRÝP #8, ilk Perg çizgi romanýnýn yanýsýra, Ergün Gündüz'ün Neo Osmanlýlar fantazisine, Fantastik Four'a ve Sin City'e dair kapsamlý içerikle karþýnýza çýkýyor...

Ýlk Türk fantastik roman serisi kabul edilen Perg, yazar Müstecaplýoðlu ve çizer Erbaþ'ýn ortak çalýþmasýyla, bir dizi çizgi romana da konu olacak. Bunlarýn ilkine yer veren STRÝP #8, bayilerdeki yerini aldý.

Dergimizin bu sayýsýnda, Türk çizgi roman ve mizah dergiciliðinin önde gelen ismi Ergün Gündüz'le yapýlmýþ kapsamlý bir söyleþi bulacaksýnýz. Neo Osmanlýlar konsepti üzerine yoðunlaþmýþ olan sanatçýnýn çok sayýda çalýþmasý, görüþ ve anek ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Çizgi Roman/Sinema evliliðinde bir zirve
Gönderen Yunus, Pazar, 17 Temmuz 2005 16:26

Arka Bahçe yayýncýlýk tarafýndan Buruk Veda adýyla mayýs ayýnda ilk cildi yayýnlanan Sin City çizgi romanýn filmi hakkýnda ünlü sinema eleþtirmeni Atila Dorsay tarafýndan Hürriyet Gazetesi Cumartesi ekinde yaptýðý yorumunu paylaþmak istedik. Atila Dorsay'ýn övgü ile bahsettiði Sin City filmi  En iyi çizgi roman uyarlamasýna aday gibi görünüyor. +16 logosu ile Sin City çizgi romanýnýn ikinci cildi bu ay içinde kitapevi raflarýnda yerini alacak.
.........................................................................................
..........................................................................................

[QUOTE]Çizgi Roman/Sinema evlili ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Enki Bilal: Zamanýn Sonuna Yolculuk
Gönderen Yunus, Pazar, 17 Temmuz 2005 16:04

Forum alanýmýzýn sýký Avrupa çizgi roman serilerinin takipçisi Kurtaran_Adam Enki Bilal'in son kitabý hakkýnda yapýlan röportajý türkçeye çevirmiþ.

(Not:UNESCO'dan Jasmin Sopova'nýn Enki Bilal ile son kitabý, çizgi romanýnýn hikayesi ve çizimleri, bizde de yayýnlan kitaplarý hakkýnda sorular sorduðu bir söyleþisini çevirmeye çalýþtým. Usta hakkýnda önemli ipuçlarý taþýdýðýný düþünüyorum. Kurtaran_Adam)


Enki Bilal: Zamanýn Sonuna Yolculuk

Yugoslavya doðumlu Fransýz sanatçý, Çizgi roman kitaplarýnda ve film ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Güncel Frankafon Serileri
Gönderen Yunus, Cumartesi, 16 Temmuz 2005 18:11

Fransýz-Belçika ekolünün bugün yayýnlanmakta olan ve sevilen, önemli bazý serilerinin tanýtýmýný forum alanýmýzda üyemiz Kurtaran_Adam sizler için yazmaya baþladý. Aþaðýda örneklerini verdiðimiz tanýtým yazýlarýnýn devamýný okumak için foruma üye olmanýz yeterli...

Isaac Le Pirate; Korsan Isaac: 18. yüzyýl Fransasýnda, anlaþýlmamýþ genç bir ressam, Isaac, macera peþinde yurdunu terk eder. Akabinde korsanlara katýlýr. Jacques ile ayrýlmaz bir ikili olurlar. Christophe Blain'in Akýcý, heyacanlý ve sýký bir senaryo ile gelenekçi ekolü, çizimlerdeki modern ve yenilikçi, avangard yaklaþým ile "yeni dalga" ekolünü b ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it