Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Hasat çýktý - çýkacak.
Gönderen Yunus, Cumartesi, 16 Temmuz 2005 17:35

Zahiri Çizgi roman Grubu'nun yeni çalýþmasý Hasat'ýn 1. sayýsý bu günlerde raflardaki yerini alýyor.. Hasat B5 sayfa boyutunda 36 sayfa, renkli kapak ve 3 YTL. olacak. Zahiri Çizgi roman Grubu'ndan daha önce; #0 ve Zahiri #1 çýkmýþtý. .................................................... .........................................................................................
.......................................................................................
[QUOTE]

 • Hasat'ta yer alan Çizgi romanlar :
  -Kayýp Ruhtan Ýtiraflar : Kenan DEMÝR,
  -Narý_ý Semum : Kenan DEMÝR,
  -Blood Suckers: Rýza TÜRKER,
  -Dershane: Merih TALAY,
  -Tercih: Emre ÇILDIR,
  -Kapý: Melih YILMAZ, ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Karabasan Film Fragmaný
Gönderen Yunus, Perşembe, 14 Temmuz 2005 18:23

Ýstanbul'da siyahlara bürünmüþ birini bir o binadan bir bu binaya zýplarken görseniz ne düþünürdünüz? Burasý New York deðil Ýstanbul ve binlarýn üzerinden zýplayan da Örümcek Adam deðil KARABASAN, suçlular dikkat edin geceleri KARABASAN basabilir.
Yýldýray Çýnar tarafýndan hazýrlanan Karabasan animasyon filminin fragmanýný izlemek için Týklayýn! ...


Yorum Yaz(1), Hepsini Oku
Spawn çýktý!
Gönderen Yunus, Cumartesi, 09 Temmuz 2005 16:38

Daha önce Arka Bahçe yayýncýlýk tarafýndan ince fasikül olarak yayýnlanan ve fasiküllerin birleþtirilmesi ile oluþan 2 cilt olarak yayýnlanan ve ikinci cilt içinde yayýnlanmamýþ bir fasikül olan Spawn dergisi þu anda Gerekli Þeyler maðazasýnda satýþa sunulmuþ durumda, dergi haftaya kitapevlerinde de okuyucusu ile bululaþacak... Umarýz bir sonraki sayý için bu kadar uzun süre ayrý kalmayýz..

Resmin büyük halini görmek için resmin üstüne týklayýn! ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Serüven Ekim ayýnda sona erecek
Gönderen Yunus, Cumartesi, 09 Temmuz 2005 16:28

Levent Cantek yönetimindeki Çizgi Roman Araþtýrma Dergisi Serüven dergisinin Ekim ayýnda son sayýsý yayýnlanacak. Serüven'in yayýnýnýn sona ermesi Türk çizgi romaný için büyük bir kayýp olacak. Derginin çok sattýðý halde yayýnýna son verilmesi konusunda çeþitli dedikodular yapýlsa da, resmi web sayfasýndan yapýlan açýklamada, derginin yayýnýna son vermesi için þöyle bir açýklama yapýlmýþ: " .........................................................................................
..........................................................................................
[QUOTE]Serüven dergisi önümüzdeki Ekim ayýnda son sayýsýný çýkararak yayýn hayatýna veda ediyor. Güz ve kýþ sayýlarýnýn bir arada olacaðý, kolek ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Hiç Yüz’ün bir yüzü de Türk çizer Yýldýray
Gönderen Yunus, Cuma, 08 Temmuz 2005 13:39

Ýnsanlarýn kanýna dokunarak onlarýn vücuduna giren ve bu yolla cinayetleri çözen iyi kalpli bir dedektif Hiç Yüz (Nothing Face). Amerika’da yayýnlanan çizgi romanýn yazarý ABD’li Kel Nuttall, çizeri ise 28 yaþýndaki Yýldýray Çýnar. ABD’li yazar Kel Nuttall’ýn yarattýðý Nothing Face’e (Hiç Yüz) bu ismin verilmesinin nedeni hikayeye göre gerçek bir yüzü olmamasý. Onu çizgiler arasýnda olsa da ete kemiðe büründüren ise 28 yaþýndaki çizer Yýldýray Çýnar.

Yýldýray Çýnar, Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi ve Anadolu Üniversitesi Animasyon Bölümü mezunu. Aslýnda çizgi roman denemelerine daha ortaokulda baþlamýþ ama altý senedir profesyonel olarak çeþitli animasyon ve reklam filmlerinde animatör olarak çizim ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Zahiri Çizgi Roman Grubu'ndan Hasat zamaný…
Gönderen Yunus, Salı, 05 Temmuz 2005 11:12

Zahirinin katkýlarýyla yayýnlanacak olan fanzin dergi Hasat 15 Temmuzdan itibaren piyasaya çýkacak. Kadrosunda Çizer olarak Kenan Demir, Emre Çýldýr, Emrah Çýldýr, Rýza Türker, Merih Talay ve Melih Yýlmazý bulunduran Hasat’a Yunus Çengel ve Mehmet Yýldýrým da yazýlarýyla katkýda bulunacaklar. Çizgi romanla ilgilenen herkesin çalýþmalarýnda açýk olan Hasat'ýn bulunabileceði baþlýca noktalar;
.........................................................................................
..........................................................................................
[QUOTE]Eskiþehir: Kitapçý Kitapçý ve Ada Müzik,
Ankara: Anares Café,
Ýstanbul: Gerekli Þeyler ve Büyülü Rüzgar,
...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Çelik Blek'in Gerçek Serüveni
Gönderen Yunus, Pazar, 03 Temmuz 2005 19:01

" Türkiye'de Teksas olarak tanýnan ilk çizgi romanlarda Çelik Blek, 4 temmuz baðýmsýzlýk savaþýnýn geri planýnýn anlatýldýðý gayri resmi bir tarih kitabý olarak da deðerlendirilebilir. "
Popüler Tarih dergisi Temmuz 2005 sayýsýnda "Çelik Blek'in Gerçek Serüveni" baþlýklý 6 sayfalýk bir yazý yayýnladý. Yazýda Teksas çizgi romaný'nýn gerçek Amerikan baðýmsýzlýk savaþý ile örtüþen yönleri ele alýnýyor. Yazýda Koloni halkýný pul vergisi ve tepkisi, Ýngiliz Kýzýlderili iþ birliði, Amerika'nýn ilk bayraðý ve Blek baþlýklarýnda ilginç yazýlar da yer alýyor.
...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it