Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Larry Yuma Ve Pistolero'nun 2. sayýlarý çýktý!
Gönderen Yunus, Perşembe, 16 Haziran 2005 02:40

Larry Yuma Ve Pistolero'nun ikinci sayýlarýnýn daðýtýmýna baþlandý.
Larry Yuma 2: Pýrýl pýrýl bir baský ve þýk bir cilt kapaðý ile okurlarýn karþýna tekrar çýkýyor. Ýntikam Yasasý ve Kanlý Para adlý iki tam macera dolu dolu aksiyon ve heyecan sunuyor okurlara. Ýlk macerada bir de sürpriz var.
Yine büyük boy, yine tamamý renkli. Hepsi 74 sayfa ve 13 YTL. .........................................................................................
.....................................................

.....................

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku

Batman Begins - Film Özel Sayýsý
Gönderen Yunus, Çarşamba, 15 Haziran 2005 18:58

Batman'e tekrar kavuþmamýzýn mutluluðu bir yandan, özel film sayýsýný koleksiyonumuza ekleyebiliyor olmamýz bir yandan. Arka Bahçe Yayýncýlýk Scott Beatty yazmýþ, Kilian Plunkett çizmiþ, Jose Villarrubia renklendirmiþ... Ozan Tangör'ün çevirisi ile 'Batman Begins film özel sayýsý Perþembe veya Cuma günü raflardaki yerini alacak. .........................................................................................
..........................................................................................

[QUOTE]Arka kapaktan

KORKUYU YENM ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Yeni Spider-man Cep dizisi ve X-men cildi
Gönderen Yunus, Çarşamba, 15 Haziran 2005 18:50

Spider-Man Cep Dizisi - AÇLIK
Soru: Uzaydan gelmiþ bir ortakyaþarla, yazdýðý yalan haber yüzünden kariyeri ve hayatý altüst olan bir gazetecinin ortak yaný nedir?
Yanýt: Örümcek Adam’a karþý besledikleri sonsuz nefret.
Örümcek Adam’ýn uzaydan getirdiði, binbir özelliðe sahip yeni kostümünün uzaylý bir yaratýk olduðu ortaya çýktýðýnda, Sevimli Duvar Sürüngeni bu beladan yakasýný kurtarmak için epey çaba harcamýþtý. Ancak giysiden kurtulmak bir son deðil, baþlangýçtý. Yazdýðý yalan haberi ortaya çýkardýðý gazeteci Eddie Brock, giysiyle birleþti ve ikisi, Örümcek A ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Blueberry filmi vizyonda
Gönderen Yunus, Pazar, 12 Haziran 2005 00:38

Ülkemizde Ýnkilap Kitabevi tarafýndan yayýnlanan western türündeki Fransýz çizgi romaný Blueberry'nin sinema uyarlamasý 10 Haziran itibariyle ülkemiz sinemalarýnda gösterime girdi. Jan Kounen'in yönettiði, Blueberry'i Vincent Cassel'in canlandýrdýðý filmin kadrosunda Michael Madsen, Juliette Lewis ve Tcheky Karyo gibi ünlü isimler bulunuyor. Sinemalarda Avrupa yapýmý çizgi roman uyarlamalarýný az görmemiz nedeniyle bu Fransýz yapýmý film özel bir ilgiyi hak ediyor.

...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
NN & MM: Geleceðin Tutsaðý
Gönderen Yunus, Salı, 07 Haziran 2005 19:53

Ýtalya da 1996 yýlýnda yayýnlanan ve Sergio Bonelli Editore'nin nadir olarak gerçekleþtirdiði iki kahramanýn bir arada olduðu (One-Shot) `Prigioniero del futuro (Geleceðin Tutsaðý)` adli Martin Mystère - Nathan Never ortak macerasýný Alfredo Castelli yazmýþ ve Antonio Serra resimlemiþ. Ne yazýk ki ülkemizde henüz yayýnlanmayan bu maceranýn hangi yayýnevinin yayýnlayacaðý merak konusu olmaya devam ediyor. Bu orada macerayý okuyan forum üyemiz Nemo sizler için kýsa özetini çýkardý, bu özeti okuduktan sonra bu kitabýn yayýnlanmasýný daha cok isteyeceðinize inanýyorum.

Resimlerin büyük halini görmek için resimlerin üstüne týkla ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Sith'in Ýntikamý Tanýtým Özel Günü
Gönderen Yunus, Pazar, 05 Haziran 2005 20:32

Yazan: Matthew Stover
Çeviri: Onur Kaya
Kapak Tasarýmý: Kaðan Atsüren
Dizi Editörü: Gamze Sarý
Sayfa sayýsý: 352 - Fiyatý: 16 YTL

Arka Bahçe Yayýncýlýk'ýn yayýn programýndaki 3. Star Wars romaný olan, vizyonlarda büyük bir giþe baþarýsýný yakalamýþ Revenge of the Sith - Sith'in Ýntikamý adlý filmin roman adaptasyonunun, Star Wars Türk'ün de katýlýmýna ev sahipliði yapacaðý 4 Haziran Cumartesi günü gerçekleþecek özel tanýtým günü Gerekli Þeyler'de yapýlacak.

[QUOTE] Kitap arka kapak yazýsý:
Yýllar süren iç savaþýn ardýndan, Ayrýlýkçýlar Cumhuriyet’i ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Enki Bilal'in ikinci albümü çýkýyor.
Gönderen Yunus, Pazar, 05 Haziran 2005 14:51

Marmara Çizgi'den Enki Bilal'in ilk albümü Nisan ayýnda Ölümsüzler Panayýrý -Nikopol Üçlemesi 1 çýkmýþtý. Bu ay içinde ikinci albümü Tehlikeli Kadýn - Nikopol Üçlemesi 2 çýkýyor.

Galip Tekin'den Kenan Yarar'a kadar pek çok yerli çizgi romancýyý da etkileyen, büyüleyici çizimleriyle ve enfes hikayeleriyle okuyanlarý mest eden Boþnak asýllý Fransýz usta çizer Enki Bilal'in yayýnlanan / yayýnlanacak diðer kitaplarý þöyle:

- Ölümsüzler Panayýrý -Nikopol Üçlemesi 1 *
- Tehlikeli Kadýn - Nikopol Üçlemesi 2 *
- Soðuk Ekvator - Nikopol Üçlemesi 3
- Canavarýn Uykusu
- 32 Aralýk
- Yokedici 17


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it