Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Enki Bilal'in ikinci albümü çýkýyor.
Gönderen Yunus, Pazar, 05 Haziran 2005 14:51

Marmara Çizgi'den Enki Bilal'in ilk albümü Nisan ayýnda Ölümsüzler Panayýrý -Nikopol Üçlemesi 1 çýkmýþtý. Bu ay içinde ikinci albümü Tehlikeli Kadýn - Nikopol Üçlemesi 2 çýkýyor.

Galip Tekin'den Kenan Yarar'a kadar pek çok yerli çizgi romancýyý da etkileyen, büyüleyici çizimleriyle ve enfes hikayeleriyle okuyanlarý mest eden Boþnak asýllý Fransýz usta çizer Enki Bilal'in yayýnlanan / yayýnlanacak diðer kitaplarý þöyle:

- Ölümsüzler Panayýrý -Nikopol Üçlemesi 1 *
- Tehlikeli Kadýn - Nikopol Üçlemesi 2 *
- Soðuk Ekvator - Nikopol Üçlemesi 3
- Canavarýn Uykusu
- 32 Aralýk
- Yokedici 17


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Serüven 6. sayý çýktý.
Gönderen Yunus, Pazar, 05 Haziran 2005 01:46

Serüven’in altýncý sayýsýnýn kapaðý Kerem Beyit’e ait. Derginin bu sayýsýnda Çizgi Roman Fanzinleri dosya konusu olarak ele alýnmýþ. Dosya dýþýnda ise Alan Moore’dan Crumb’a Jodorowsky’den Sururi’ye, Soap operalardan mangalara, Zeplin’den Yaman’a, Dijital çizgi romanlardan Bonelli klasiklerine varan bir çeþitlilikte çizgi roman dünyasý ele alýnýyor. Derginin iki özel ilavesi de var. Biri, her sayýda verilen Serüven Kýlavuzu, Conan Türkiye’de Yayýmlanan Maceralar Listesi 1. Diðeri, kapak resminin kartpostal basýmý ilavesi.
Dergi içinde;

[QUOTE]+ Conan Türkiye’de Yayýmlanan Maceralar Listesi 1, Cengiz ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Çizgi roman belgeseli çekiliyor.
Gönderen Yunus, Cumartesi, 04 Haziran 2005 15:53

Türkiye de bir ilk daha, çizgi roman üzerine belgesel çekilmeye baþlandý. Türkiye'de çizgi roman'ýn geliþiminden, günümüze kadar olan tüm ayrýntýlar olacak. Bu konuda her türlü yardým kabul edilecektir. Evinizin en deðerli odasýnda sakladýðýnýz çizgi romanlarýnýzý diðer insanlara göstermek, çizgi roman ile ilgili bilgilerinizi paylaþmak, çizgi roman severler arasýna sizin bu yaptýklarýnýz sayesinde bir kiþi daha eklemek istemez misiniz?
ben üzerime düþen görevi yapýp zevkli bir sohbet yaptým kendileri ile sýra sizde...
Sineroman Film Atolyesi aracýlýðý ile [EMAIL]sihken@mynet.com[/EMAIL] adresinden kendilerine ulaþabilirsiniz. ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Çizgi Roman Yapalým
Gönderen Yunus, Cuma, 03 Haziran 2005 23:56

Mehmet Naci Dedeal adlý çizgi roman sever tarafýndan hazýrlanan Dedeal.com sitesinde, kendi çizimlerine ve 34 sayfadan oluþan, çizimlerle desteklenmiþ olan Çizgi Roman Yapalým bölümü bulunmakta. Çizgi Roman Yapalým bölümü için: ................................................................................................................
................................................................................................................
[QUOTE] Merhaba, sanatçýlara ne yapacaklarýný söylemek yerine olasý hatalarýn doðuracaðý sorunlar hakkýnda bilgi vermek, onlarla daha iyi bir iletiþim kurmanýn en akýllý yoludur. Bu yazýda aktarýlanlar ya tecrübe ile sabit, ya da yayýnlanmýþ bilimsel bilgilerin Mehmet Naci Dededal tara ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Dylan Dog 11. sayý çýktý
Gönderen Yunus, Cuma, 03 Haziran 2005 21:46

Dylan Dog'un 11. sayısı çıktı. 1. sayı hakkında Rodeo strip sitesinden yapılan açıklamayı aþaðýda aktarýyoruz: .........................................................................................
..........................................................................................
[QUOTE] Ýtalya'nýn bir numaralý çizgi romaný Dylan Dog, iki harika macera içeren 11. kitabýyla huzurlarýnýzda! Stonehenge gizemlerinin de iþe karýþtýðý korku ve gerilim dolu ilk maceranýn ism ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Nothingface yeni adý ile HÝÇYÜZ
Gönderen Yunus, Cuma, 03 Haziran 2005 21:37

Yýldýray Çýnar'ýn Digital Webbing tarafýndan 2004 Aralýk ayýnda yayýnlanan çalýþmasý Nothingface temmuz ayýnda Hoz comics tarafýndan iki farklý kapak ile yayýnlanacak. Kel Nuttall'ýn yazdýðý dergiyi Yýldýray Çýnar çizmiþti. Nothingface ile ilgili bilgilere buraya týklayarak ulaþabilirsiniz. Temmuz ayýnda ayýnda yayýnlanacak kapak resimlerini görmek için aþaðýdaki linkleri týklayýn.
1. Kapak Resmi


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Spawn - AV geldi geliyor!
Gönderen Yunus, Perşembe, 02 Haziran 2005 21:14

Arka Bahçe'nin uzun süredir çýkaracaðýný duyurduðu Spawn cildi Haziran ayýnda çýkýyor. (kapak resimi yanda.) Arka Bahçe Yayýncýlýk sitesinden yapýlan açýklama: .....................................................................................................................
.....................................................................................................................
[QUOTE]" Çýkacak mý, çýksýn mý derken, bir de baktýk matbaaya vermiþiz, kapaðý hazýrlamýþýz, olmuþ bitmiþ. Dolayýsýyla 'Haziran ayýndaki yeni çizgi romanlarýmýz listesi'ne bir isim daha eklendi. X-Men, Spider-Man, Sandman bir yanda ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it