Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Çapa Cizgiroman Grubu Sunar
Gönderen Yunus, Pazartesi, 30 May 2005 23:07

Çapa Cizgiroman Grubu Sunar adlý fanzinin 2. sayýsý önümüzdeki hafta  çýkýyor. Dergide; Ýpek,
Uzay vampirleri,
Haydar,
Karon
Yepyeni bir Karabasan
öyküsü bulunacak.

Üreten isimler:
Hakan Tacal,
Yýldýray Çýnar,
Mahmud A. Asrar,
Suat Efe Us,
Cem Dayýoðlu
Mert Ozan Uslu.

Derginin 24 sayfa artý kapak olarak basýlmasý bekleniyor.

Resmin büyük halini görmek için resmin üstüne týklayýn! ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Star Wars kitabevlerini istila etmeye baþladý
Gönderen Yunus, Çarşamba, 25 May 2005 03:47

Geçtiðimiz yýllarda Dost Kitabevi Yayýnlarý ve son olarak kýsa süre önce Arka Bahçe Yayýncýlýk tarafýndan yayýnlanmýþ olan Star Wars filmlerinin roman uyarlamalarýný bir kenara býrakýrsak yurtdýþýnda yýllardýr yayýnlanmakta olan Star Wars'ýn filmlerin dýþýnda geliþen olaylarý anlatan "geniþletilmiþ evren" (expanded universe) romanlarýna dair ülkemizde süren sessizlik nihayet bozuldu. Geniþletilmiþ evren romanlarý Mayýs ayýndan itibaren ülkemizdeki kitapevlerinin raflarýnda Türkçe olarak yerlerini almaya baþladý. Bu türde ilk çýkan romanlar Ýthaki Yayýnlarý tarafýndan yayýmlanan "Han Solo Yýldýzlarýn Ucunda" (Han Solo at Star's End) ve Arka Bahçe Yayýncýlýk tarafýndan yayýmlanan "Kötülük Labirenti" (Labyrinth of Evil) oldu. "Han ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
DC ve Marvel dünyalarýný sarsýyor
Gönderen Yunus, Çarşamba, 25 May 2005 02:00

8 sayýlýk "Indentity Crisis" mini-serisi ile baþlayýp tek sayýlýk "Countdown to Infinite Crisis" ile devam eden DC dünyasýnýn çehresini epey deðiþtirecek olan olaylar dizisi "Day of Vengance", "The Omac Project", "Villains United", "The Rann-Thanagar War" mini-serileri baþta olmak üzere pek çok DC karakterinin aylýk serilerinde de devam ediyor. Satýþa çýktýktan çok kýsa bir süre içinde iki baskýsý da tükenen Villains United'ýn 1. sayýsý 18 Haziran'da 3. baskýsýný çýkarmak üzereyken DC dünyasýnda özellikle DC'nin en popüler grubu Justice League kanadýnda sarsýcý deðiþiklikler olacak gibi görünüyor.

DC cephesinde bu geliþmeler yaþanýrken Marvel da boþ durmayarak "House of M" hikayesiyle kendi dünyasýný sarsmak niyetinde. 1 Haziran'da satý ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Uzun bir ayrýlýk
Gönderen Yunus, Salı, 24 May 2005 21:17

1999'dan yýlýndan beri elimden geldiðince bir þeyler yapmaya çalýþtýðým Resimli Roman sitesinden bir süreliðine mecburen ayrýlmak zorunda kalmak beni çok üzüyor. Ama ayrýlýrken içim rahat çünkü Resimli Roman güvenilir ellere emanet edildi. Yokluðum sýrasýnda Yeni yayýnlar, Son çýkan çr kýsmý güncellenemeyecek ama, çizgi roman dünyasýndan haberlerin yer aldýðý bu kýsým sürekli güncellenecek. Ýnþallah ayrýlýk tahminimden az sürer ve yine sizlerle hayal dolu dünyalara yolcuðumuza devam ederiz.

Resimli Roman ile ilgili her türlü yazýyý yunus@resimliroman.net mail adresine veya sol menü de bulunan istek ve öneriler kýsmýna yazabilirsiniz. Size en kýsa sürede yetkili arkadaþlar tarafýndan ce ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Fantastik edebiyat çizgiye dönüþüyor
Gönderen Yunus, Salı, 24 May 2005 19:44

Forgotten Realms, Dragonlance, Ravenloft, Eberron ve Spell Jammers gibi fantazi ve RPG türünün en popüler dünyalarýný bünyesinde barýndýran Dungeons & Dragons yayýnlarýnýn çizgiroman haklarýný satýn alan Devil's Due Publishing (DDP) bu konsepteki ilk çizgiromanýný Haziran ayýnda piyasaya çýkartýyor. DDP'in bu türde çýkartacaðý ilk seri fantastik edebiyat takipçilerinin çok iyi bilecekleri türün en popüler serilerinden biri olan R.A.Salvatore tarafýndan yazýlmýþ "The Dark Elf Trilogy" (Kara Elf Üçlemesi) olacak. Drizzt Do'Urden'in hikayelerini anlatan bu üçlemenin her kitabý üç sayýlýk çizgiroman þeklinde yayýnlanacak serinin ilk bölümü olan Homeland'in (Anayurt) ilk sayýsý Haziran ayýnda raflardaki yerini alacak. Aðustos ayýnda ise Margaret ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Deli Balta'nýn 1 sayýsý çýktý!
Gönderen Yunus, Pazar, 22 May 2005 18:13

Deli Balta / Açe Yollarýnda / Tek Baþýna Bir Ordu
Yazan-Çizen: Gürbüz Azak
Babýali Kültür Yayýncýlýðý
2. hamur kaðýt, 216 sayfa, 10 YTL

Türk çizgi romanlarýnýn en özgün eserlerinden Deli Balta, yeniden okuyucularýyla buluþuyor!

Deli Balta, serinin ilk kitabý Deli Balta Açe Yollarýnda'da okyanusa açýlýp Güneydoðu Asya'ya giden Deli Balta, Açe Sultaný'na ferman götürüyor. Balkanlar'da at koþturup zalim Voyvoda'nýn karþýsýna çýkýyor. Kispet kuþanýp "Hind'in ve Yemen'in ve Ýran'ýn Baþpehlivaný"yla güreþ tutuyor...

Deli Balta, sýnýr boylarýnda at koþturuyor, zaman zaman yabancý ülke topraklarýnda ve denizlerinde, zaman zaman Osmanlý ülkesinde, devletçe verilmiþ özel görevleri yerine getiriyor. Bazen Frengistan ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Sin City Çýktý!
Gönderen Yunus, Pazar, 22 May 2005 17:59

Orjinal Adý: Sin City Hard Goodbye
Günah Þehri-Buruk Veda 1.Kitap
Yazar-Çizer: Frank Miller
Çeviren: Emre Yerlikhan
208 Sayfa-Siyah-beyaz - 16 YTL.
Arka Bahçe yayýncýlýktan dünyaca ünlü, artýk klasikler arasýnda yerini almýþ olan Frank Miller imzalý, Günah Þehri -yakýnlarda Türkiye'de de vizyona girecek olan Sin City'nin esinlenmesini saðlayan bu çizgi roman- çizgi roman piyasasýnýn baþyapýtlarý arasýnda deðerlendiriliyor... ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it