Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Rodeo Strip 7. sayý çýktý!
Gönderen Yunus, Pazar, 15 May 2005 22:21

 Teoman röportajý, Ergün Gündüz'ün RODEO okurlarýyla ilk buluþmasý, Yalçýn Didman'ýn gerilim dolu çalýþmasý, ödüllü sinemaskop çizgiler bulmacasý, Fantastic Four ve Batman Begins dosyalarý, Nick Raider, Haskoç Adam, Þehir Köpeði, Ýnek Adam, Haberler... Ve bu paragrafa sýðdýramayacaðýmýz daha neler neler... Hepsi 13 Mayýs Cuma'dan itibaren sizleri bayilerde bekliyor olacak. Batman Begins kapaklý RODEO STRÝP #7, halihazýrda Ýstanbul'daki çoðu çizgi roman dükkanýna daðýtýlmýþ durumda. Bu sayýdaki hediyemiz, Arka Bahçe logolu bir çizgi roman cildi. Yaz aylarýnda Rodeo Strip, Mayýs/Haziran ve Temmuz/Aðustos dönemlerini birer sayýyla geçecek. Yayýevinin yaptýðý açýklamda; çoðu okurun deplasmana çýkmasýyla birlikte, periyo ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Yýldýrým Kemal
Gönderen Yunus, Pazar, 15 May 2005 21:40

1986 yýlýnda Tay yayýnlarý tarafýndan büyük boy olarak yayýnlanan Orhan ve Erhan Dündar tarafýndan hazýrlanan Türk Kurtuluþ savaþýnýn isimsiz kahramanlarýndan biri olan Yýldýrým Kemal'in Ege'yi iþgal etmiþ Yunan askerlerine karþý yaptýðý maceralarý anlatan hikayeleri 10 sayý yayýnlanmýþtý.  Yýldýrým Kemal artýk Resimli Roman Kahramanlar sayfasýnda çizgi roman okurlarýný bekliyor. Bu bölümün hazýrlanmasýnda yardýmlarýný esirgemeyen Orhan Dündar. Erhan Dündar ve Hakan Karabey'e teþekkürlerimi sunarým..
Yýldýrým Kemal bölümüne gitmek için Týklayýn! ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Red Sonya Amerika'da Yeniden Yayýnlanýyor.
Gönderen Yunus, Pazar, 15 May 2005 00:45

1970'li yýllarda Marvel yayýnlarý tarafýndan Conan dergileri içinde yayýnlanan Kýzýl Diþi Savaþçý Red Sonya, kýsa sürede okuyucunun ilgisi ile karþýlaþmýþ ve kendi serisine kavuþmuþtu. Bu serisi uzun süremesede Marvel yayýnlarý Conan serilerini kapatana kadar Conan dergileri içinde de mini öykülerü ile görünmüþtü.
Türkiye'de Alfa yayýnlarý zamanýnda Conan serileri içinde ilk kez görülen Red Sonya, Alfa yayýnlarý tarafýndan 3. seri olarak yayýnlanmýþtý. En son 2000 yýlýnda daha önce yayýnlanan 2 seriden seçme öykülerin olduðu büyük boy Alfa Red Sonya dizisi 7 sayý sürmüþtü.

Dynamite Entertainment yeni Red Sonja serisine Nisan ayýnda 0. sayý ile baþladý. Mike Carey (Hellblazer) ve Mike Oeming (Thor, Powers)'in yazdýðý seriy ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Conan KM 4. cilt çýktý.
Gönderen Yunus, Cumartesi, 07 May 2005 04:13

Lal Kitap'tan Conan Klasik Maceralar Dizisi 4. cilt cilt çýktý, yeniden renklenedirilen Conan The Barbarian dizisinin 4. cildinde Robet E. Howar'ýn unutulmaz kahramaný CONAN, Barry Windsor Smith'in ardýndan efsanavi çizeriyle buluþuyor... Geçtiðimiz yýllarda kaybettiðimiz büyük usta John Buscema! Ernie Chan'ýn çinileriyle bezenen, Buscena'nýn yalýn ama bir o kadar da akýcý çizgilerinin büyüsüne kapýlmamak mümkün deðil. Red Sonya'nýn ilk ortaya çýktýðý sayýnýn da yer aldýðý Conan Klasik Macerlar cildini þeçkin kitapevlerinden bulabilirsiniz.

Resmin büyük halini görmek için resmin üstüne týklayýn! ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Cehennem Yolcusu Constantine çýktý.
Gönderen Yunus, Cumartesi, 07 May 2005 04:06

Arka Bahçe yayýncýlýk'tan Hellblazer - Cehennem Yolcusu Constantine çýktý.
Macera adý: ilk Günahlar
Orjinal ismi: Hellblazer-Orginal Sins
Yazan: Jamie Delano
Çizenler: John Ridgway, Alfredo Alcala
Renklendiren:Lovern Kindzierski
Kapaklar: Dave McKean
Çeviren: Koray Özbudak
Görsel Tasarým: Emre 'Saku' Gökdemir
256 sayfa - 20 YTL
Poster hediyeli!

Resmin büyük halini görmek için resmin üstüne týklayýn! ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Klan 3. sayý çýktý ve tükeniyor.
Gönderen Yunus, Cumartesi, 07 May 2005 04:03

Fanzin dergi Klan'ýn 3. sayýsý çýktý. Dergiyi; Ýstanbul'da kadýköy çarþýsýndaki sahaflardan, Ankara'da Anares Cafe'de ve Eskiþehirde bulabiliriniz. satýþþlarý bu hýzla giderse ikinci baskýnýn yapýlmasý gerektiðini düþünelerden birirde bizleriz. Daha önce belirttiðimiz gibi, Dergi; B4 ebat, Yýldýray Çýnar'ýn çizdiði renkli kapak ve 48 sayfa, Ýçindekiler, Giriþ yazýsý: Selim
Gri: Selim
Afrodit: Hakan
Bozgun: Berkant
Zamaný Geldi: Gökhan Kuzgun: Caner
3 aylýk periyodda çýkmasý planan derginin 2005 yýlý yayýn periyodu:
KLAN#3: Nisan 2005
KLAN#4: Haziran 2005
KLAN#5: Eylül 2005
KLAN#6: Aralýk 2005

Resmin bü ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Serüven doðudan yükselir
Gönderen Yunus, Cumartesi, 07 May 2005 03:40

Avusturya imparatoru Þarlken'in kardeþi, onun ölümuyle de tahta geçen Ferdinand'ýn "Muhteþem Süleyman" adýyla anýlan Kanuni'ye gönderdiði elçi, 1555 yýlýnda imparatoruna en büyük düþmaný Türkler hakkýnda þöyle yazýyordu mektubunda: "Türk ordularý yaðmurlarýn kabarttýðý coþkum seller gibidir. Kendilerini tutan seddin bir noktasýndan sýzdýlar mý, o delikten azgýn sular gibi boþanýrlar ve dehþetli bir tahribat yaparlar. Kendilerini tutan engeli bir defa yýktýlar mý, artýk bir daha önlerinde durulmaz, ta uzaklara kadar yayýlýr, her türlü tahmini aþan zararý gerçekleþtirirler..."

1555'te, Türkler Avrupa için sadece kan, savaþ ve ölüm deðildi. "Nereden çýkacaðý belli olmayan" tehlikeni ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it