Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Joe Kubert'ten TEX!
Gönderen Yunus, Pazar, 01 May 2005 00:39

Amerikan çizgi romanýnýn en büyük ustalarýndan sayýlan Joe Kubert; Claudio Nizzi'nin yazdýðý 240 sayfalýk bir Tex albümü hazýrlamýþ ve Ýtalya'da 2001 yýlýnda yayýnlanmýþtý. Albümün Ýtalya'da yayýnlanmasýndan 4 yýl sonra þimdi Tex ilk defa ingilizce olarak basýlacak. ......................................................................
http://www.kubertsworld.com/texBook.html adresinden albümün imzalý halini sipariþ edebilirsiniz. Parasý olanlara ayrýca Kubert'ten orjinal bir skeç ile satýn alma imkanýný da var ancak 100 adet ile sýnýrlanmýþ.
örnek tex ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Arka Bahçe'den haberler
Gönderen Yunus, Pazar, 24 Nisan 2005 18:19

Arkabahçe Yayýncýlýk web sitesi açýldý. www.gerekliseyler.com.tr ve www.arkabahceyayincilik.com adreslerinden ulaþabilirsiniz. Arka Bahçe yayýncýlýk ile ilgili tüm bilgiler yeni web sayfasýnda sizleri bekliyor.

Sin City
Frank Miller'ýn dev eseri Sin City'nin kapýmýza dayandýðý haberini Gazete Gerekli Þeyler'den daha önce duyurmuþtuk. Ve sonunda Günah Þehri Arka Bahçe Yayýncýlýk farkýyla raflardaki yerini alýyor.

Grafik sanatýnýn doruk noktasý kabul edilen ve önünde saygýyla eðildiðimiz bu eser Nisan ayý sonunda ellerinizde olacak.

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Huzurlarýnýzda Yetiþkin (16+) Serisi
Gönderen Yunus, Pazar, 24 Nisan 2005 18:15

...ve Çizgi romanlarýn ve romanlarýn sadece çocuklara seslenen, oyalayýcý kitaplar olduðunu sanýyorsanýz, çok þey kaçýrýyorsunuz demektir.
Arka Bahçe, bu önyargýyý yýkmak ve baþlýbaþýna birer edebiyat dalý olan fantastik kurgunun ve çizgi romanlarýn amaçladýðý hedef kitleye ulaþmasýný saðlamak amacýyla yeni bir seriye baþlýyor: Arka Bahçe Yetiþkin Serisi. Bu seride neler olacak derseniz: Her biri baþyapýt olarak kabul edilmiþ, ancak içerdiði þiddet, küfür –ve yer yer erotizm- nedeniyle belli bir yaþýn altýndakilerin okumasýnýn sakýncalý olabileceði eserler olacak. Örneðin DC Vertigo’dan çýkan John ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Yeniçeri Çýktý
Gönderen Yunus, Cumartesi, 23 Nisan 2005 01:00

...ve iþte, medyamýzý tamamen sarsan, yepyeni komplo teorilerinin türetilmesine, yönetimden gelen sarsýcý açýklamalara zemin hazýrlayan çizgi roman Yeniçeri, raflardaki yerini aldý.

yazan: Brian K. Vaughan
çizen: Steve Scott
çini: Hector Colazzo

Editörlüðünü Koray Özbudak'ýn, kapak ve Yeniçeri logosunun tasarýmýný ise Anýl Bilge'nin yaptýðý Yeniçeri'yi Gerekli Þeyler gazetesi, ve Sürgün posteri ile birlikte edinmeniz için artýk hiçbir engel kalmadý... fiyatý ise 6 YTL.

Kiþisel bir not olarak medyadaki gözünüz Arka Bahçe'nin, Akþam gazetesinde çýkan habere de çizgi romanýn arkasýnda yer verdiðini belirtmek isterim.

Bir de özellikle Koray Özbudak'ýn giriþ yazýsýný okumadan geçmeyin derim.
 

...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Klan 3. sayý çýkýyor...
Gönderen Yunus, Salı, 19 Nisan 2005 00:36

Fanzin dergi Klan'ýn 3. sayýsý çýkýyor. Dergi; B4 ebat, Yýldýray Çýnar'ýn çizdiði renkli kapak ve 48 sayfa, Ýçindekiler, Giriþ yazýsý: Selim
Gri: Selim
Afrodit: Hakan
Bozgun: Berkant
Zamaný Geldi: Gökhan Kuzgun: Caner
3 aylýk periyodda çýkmasý planan derginin 2005 yýlý yayýn periyodu:
KLAN#3: Nisan 2005
KLAN#4: Haziran 2005
KLAN#5: Eylül 2005
KLAN#6: Aralýk 2005
Klan'ýn 3. sayýsýný çizgi roman satýþ noktalarýndan çok yakýnda bulabiliriniz.

Resmin büyük halini görmek için resmin üstüne týklayýn! ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Zor Saatler'de Son Perde
Gönderen Yunus, Pazar, 17 Nisan 2005 01:00

 Ken Parker Özel Seri #8 önümüzdeki hafta çýkýyor..
Vahþi Batý'nýn aykýrý adamý Ken Parker, Zor Saatler adlý üçlemenin son bölümüyle önümüzdeki hafta bayilerde, özel satýþ noktalarýnda ve çizgi roman dükkanlarýnda olacak.
Kapaðýný yanda görmekte olduðunuz kitabýn yazarý Giancarlo Berardi. Massimo Bertolotti ise, bu kitaplar birlikte maceranýn çizer ekibine katýlan isim.
Sürprizi bozmaksýnýz þu kadarýný söyleyelim ki, gerilimin doruða ulaþtýðý macera, hak ettiði türden, etkili bir finalle kapanýyor.
STRÝP'in start almýþ olduðu son aylarda yeni kitaplarý çýkmayan diðer serilerimize iliþkin yayýn tarihlerini de yakýnda açýklayacaðýz.

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku

Zagor Özel Seri 33
Gönderen Yunus, Cuma, 15 Nisan 2005 03:20

Ýtalya'da Aylýk Zagor serisinden baðýmsýz olarak olarak yayýnlanan Çiko serisi, Ýtalya'da ilk kez 1979 yýlýnda yayýnlanmaya baþladý. Bu seride bulunan hikayelerin tümü Zagor'un sevgili fýçýsý Çiko'nun etrafýnda geçmektedir. Lâl Kitap'ýn 15 Mart'ta yayýnladýðý Zagor Özel Seri 33. sayýsý ile Çiko serisinin ilk hikayesi olan Çiko'nun Hikayesi adlý mecara ile 24 sayýlýk Çiko serisi baþlamýþ oluyor. Çiko'nun baþýndan geöen komik hikayelerin anlatýldýðý bu sayýlarda Lâl kitap okuyucusunun istekleri doðrultusunda hikayeleri bölmeden aylýk 120 sayfa olarak yayýnlýyor, fiyatý ise 5 Ytl.
Yayýnlanacak olan Çiko Serilerisinin orjinal macera adlarý, yazar ve ç ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it