Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Zagor Özel Seri 33
Gönderen Yunus, Cuma, 15 Nisan 2005 03:20

Ýtalya'da Aylýk Zagor serisinden baðýmsýz olarak olarak yayýnlanan Çiko serisi, Ýtalya'da ilk kez 1979 yýlýnda yayýnlanmaya baþladý. Bu seride bulunan hikayelerin tümü Zagor'un sevgili fýçýsý Çiko'nun etrafýnda geçmektedir. Lâl Kitap'ýn 15 Mart'ta yayýnladýðý Zagor Özel Seri 33. sayýsý ile Çiko serisinin ilk hikayesi olan Çiko'nun Hikayesi adlý mecara ile 24 sayýlýk Çiko serisi baþlamýþ oluyor. Çiko'nun baþýndan geöen komik hikayelerin anlatýldýðý bu sayýlarda Lâl kitap okuyucusunun istekleri doðrultusunda hikayeleri bölmeden aylýk 120 sayfa olarak yayýnlýyor, fiyatý ise 5 Ytl.
Yayýnlanacak olan Çiko Serilerisinin orjinal macera adlarý, yazar ve ç ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Ýzmir Kitap Fuarýnda Çizgi Romanlar Ýndirimli
Gönderen Yunus, Pazartesi, 11 Nisan 2005 02:48

Ýzmir kitapla þenleniyor. TÜYAP 10. Ýzmir Kitap Fuarý 9 Nisan Cumartesi günü baþlýyor. 17 Nisan'a kadar sürecek olan fuar birçok kültür ve edebiyat etkinliðine ev sahipliði yapacak. Fuara katýlan Baykuþ Home; çizgi roman severlere, eski yeni tüm yayýnlarý %15 indirimli olarak satacak. Ayrýca Ýthaki yayýncýlýk'ta çizgi romanlarda %40'a varan indirim yapmakta. Çizgi roman fuarýna çizgi roman yayýnlayan kitapevlerinin katýlmamasý ise büyük bir eksiklik olarak çizgi roman severlerin gözüne çarpmakta. ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Yepyeni bir Batman köþesi
Gönderen Yunus, Pazar, 10 Nisan 2005 20:06

Batman bölümümüz yenilendi. Kreatör köþesinde Bob Kane, Batman köþesinde Batman hakkýnda bilgiler, Dostlarý köþesinde Batman 'in bildiðimiz tüm dostlarý hakkýnda bilgi ve resimler, Düþmanlarý Köþesinde Batman 'in bildiðimiz tüm düþmanlarý hakkýnda bilgi ve resimler, Yerler batman da geçen mekanlar hakkýnda bilgi ve resimler, Türkiye'de Batman köþesinde Türkiye'de yayýnlanmýþ tüm Batman sayýlarýnýn kapak resimleri ve bilgileri yer almaktadýr, Resim Galerisi'nde onlarca resim ve Oyun köþesinde Online olarak Batman oyunu oynayabilirsiniz. Batman hakkýndaki aklýnaza takýlan tüm sorulara buradan ulaþabilirsiniz.
Batman ile ilgili ilk Türkçe web sayfasý olan bu sayfanýn hazýrlanma ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Rodeo Strip 6. sayýda neler var?
Gönderen Yunus, Cumartesi, 09 Nisan 2005 00:49

Rodeo Strip bu ay 6. sayýsýna geldi. Ýçerik yine dopdolu: Karanlýðýn Gözyaþý adlý Brendon macerasý, hafýzalarda yer edecek muhteþem bir finalle kapanýyor. Finallerin en görkemlisi ise, Pýrýlkýz ve Ýman Limited'den: K.Y.'nin ismi neden K.Y., öðreneceðiz!

Ýntikam kokan çarpýcý bir kýsa macerasýný bu sayýmýzda okuyacaðýnýz Þehir Köpeði ise, kapaðýmýza barut kokusu yaymakta. RODEO STRÝP #6'da baþka türden bir intikama da tanýk olacaksýnýz: Mizah dergisi OMLET 'in kreatif ekibi, Kill Bill'in görsel tadýný bir parodiye taþýdý: Geh Billy Billy!

Çizgi romanlarýn sinema uyarlamalarýna ve çizgi filmlere adanmýþ yeni bir bölüm de bu sayýda sayfalarýmýza ekleniyor: DVD Dünyasý! Açýlýþý, ülkemizde de bulunan Cowboy ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Mart Ayýn Kapaðý Oylamasý
Gönderen Yunus, Çarşamba, 06 Nisan 2005 02:56

Mart ayý çizgi roman kapaðý oylmasý açýlmýþtýr. oylamaya katýlmak için sitemiz üyesi olmanýza gerek yok. Yýls onunda en çok oy olan kapaklar arasýnda yapýlacak seçimden sonra 3 dalda yýlýn en iyi çizgi roman kapaðý oylamasý yapýlacaktýr. Daha sonra bu 3 katagori içinde en fazla oyu alan kapaklar için yapýlacak oylama sonucunda Yýlýn Kapaðý siz çizgi roman severlerin oylarý ile seçilecektir.  Halil Özer'in hiç zahmeteten kaçýnmadan her ay açtýðý ayýn kapaðý oylamasýna tüm çizgi roman severleri bekliyoruz.  Oy kullanmak için aþaðýdaki linkleri týklamanýz yeterli:
Mart Ayý Fumetti Kapaðý: http://www.resimliro ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
TV 5'deki Genç Birikim Programýný kýnýyoruz
Gönderen Yunus, Pazartesi, 04 Nisan 2005 22:43

Yeniçeri çizgi romanýnýn Türkiye de yayýnlanmasý için yapýlan programda ne yazýk ki bu konu hakkýnda neredeyse hiç konuþulmadan, dýþarýda yapýlan ve Türkiye de yayýnlanan çizgi romanlarýn politik olduðunu idda eden bir yayýnevi sahibi ve bunu destekleyip çizgi romanýn ç sini bilmeyen Sezgin Burak için hala yurt dýþýnda erotik çizim yaparak para kazanýyor diyecek kadar cahil bir yný zamanda program yapýmcýlýðýný ve sunuculuðunu Selçuk Baþ’ýn yaptýðý programýn çizgi romana ne kadar zarar verdiðini gelin siz düþünün... Tanýtým yapamýyoruz bari zarar verilmesine engel olalým.
Bir çizgi roman okuru olarak bu olaya tepki göstermemiz gerektiðini düþünüyorum..
Neredeyse hiç bir çalýþma yapýlmadan kulaktan dolma bilgilerle haz ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Yeni yayýnlarýn tümü Baykuþ Home'da
Gönderen Yunus, Pazartesi, 04 Nisan 2005 22:40

Baykuþ Home'da yeni çýkan tüm yayýnlara anýnda ulaþmanýz mümkün, Pistelero, Larry Yuma, Zahiri, Conan 10, Martin Mystere ÖS 25, Mister No 35, Zagor 37, Karaoðlan 34, Batman Ýlk Yýl, Batman/Superman, Ultimate Elektra, sadman 4, Enki Bilal ve dahasý sizleri bekliyor, ayrýca þehir dýþýndaki müþterleri için yeni çýkan yayýnlarý takip edip, adrelerine kadar ulaþmasýný saðlýuor. 9 - 19 Nisan tarihleri arasýnda Ýzmir Fuar alanýnda yapýlacak Kitap Fuarýnda stant açacak olan Baykuþ Home, çizgi roman okurlarýný bayii bayii dolaþýp dergi aramaktan kurtarýyor.
BAYKUS HOME
Levent ÝÞLEK
Tel : 0232 369 74 99
baykus@baykushome.comYorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it