Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Net Dergi
Gönderen Yunus, Cuma, 01 Nisan 2005 01:16

Darkwwod Sakinlerinden Melih Tarý, darkwoodsakinler.net sitesinden sonra netdergi.org sitesi ile çizgi roman severlere Darkwood Sakinleri'ni online olarak sunmaya devam ediyor. Sitenin giriþinden; ............................................................
.............................................................................
.............................................................................
[QUOTE] "Sevgili çizgiroman dostlarý!
Kýsa bir aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz. Ülkemizde çizgiroman sanatýnýn kültürel olarak açýlýmýný ilk kez sizlere sunan Darkwood Sakinleri Çizgiroman Kültürü dergisinin web sitesi olarak, bu sanatýn devamlýlýðýný saðlayabilmek amacýyla ve siz, tüm çizgiroman severlerle bi ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Kopuþ 6. sayý cuma günü çýkýyor
Gönderen Yunus, Perşembe, 31 Mart 2005 23:08

Çapa Çizgi Roman'dan KOPUÞ 6. sayý Cuma günü çizgi roman satýþ noktalarýnda... 24 sayfa, siyah beyaz fotokpi dergi de Mahmud A.Asrar/ Yýldýray Çýnar/Cem Dayýoðlu/ Kaan Demirçelik/ Önder Kýlavuz/ Hakan Tacal/ Emre Baþaran/ Suat Efe Us/ Mert Ozan Uslu yer alýyor. Ayrýca dergiyi 2-3 nisan tarihleri arasýnda Bilgi Üniversitesinde yapýlacak olan 2. Çizgili Günler Þenliði'nden de alabilirsiniz. Hakan Tacal'ýn yazar Mahmud A.Asrar ve Yýldýray Çýnar'ýn çizer olarak yer aldýðý Rodeo Strip içindeki Ýman Ltd. ve Pýrýl Kýz maceralarýnda da yer alýyorlar.
Detaylý bilgi ve yorumlar RR Forum K ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Star Wars - Bölüm 2: Klonlarýn Saldýrýsý Çýktý
Gönderen Yunus, Çarşamba, 30 Mart 2005 01:13

Droid!" diye haykýrdý Obi-Wan ve Anakin ile Padmé dönüp baktýklarýnda Jedi'ýn pencereye doðru koþtuðunu gördüler. Dýþarýda asýlý duran uzaktan kumandalý suikastçi uzantýlarýný derhal içine çekti.
Obi-Wan perdelerin üzerine atladý ve onlarla birlikte pencerenin içinden geçip camý paramparça etti. Zýplarken Güç'e uzandý ve sýçrayýþý büyütmek, geri çekilen suikastçi droid'i yakalamasýna yeticek kadar uzaða ulaþabilmek için onu kullandý. Uçan droid, Obi-Wan'ýn eklenen aðýrlýðýyla birlikte gözle görülebilir derecede çöktü, ama derhal bunu telafi edip dengesini saðladý ve Jedi'ý yüzlerce kat yukarýda ona tutunmuþ bir halde býraktý. Droid, Obi-Wan'ý beraberinde götürerek uçmaya baþladý.
..ve Star Wars'ýn türkçe kitabý çý ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Serüven 5. sayý çýktý
Gönderen Yunus, Pazar, 27 Mart 2005 18:15

Serüven’in beþinci sayýsýnýn kapaðý Yýldýray Çýnar’a ait. Derginin bu sayýsýnda Çizgi Romanda Kadýn dosya konusu olarak ele alýnmýþ. Dosya dýþýnda ise Hal Foster’den Enki Bilal’e, En Kahraman Rýdvan’dan Suat Gönülay’a, Sin City’den Tenten’e varan bir çeþitlilikte çizgi roman dünyasý ele alýnýyor. Derginin iki özel ilavesi de var. Biri, her sayýda verilen Serüven Kýlavuzu, Nasreddin Hoca Çizgi Romanlarý ve Çizgi-Bant Hikâyeleri Bibliyografyasý. Diðeri, kapak resminin kartpostal basýmý ilavesi. 


+ Nasreddin Hoca Çizgi Romanlarý ve Çizgi-Bant Hikayeleri Bibliyografyasý, Mustafa Duman, 64 Sayfa
+ Kapak Resmin ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Bir defaya mahsus
Gönderen Yunus, Perşembe, 24 Mart 2005 02:23

Cuma Günü sona erecek olan Larry Yuma Hediyeli Yarýþmamýz hala Pistelero'yu edinemeyen çizgi roman severlerin yoðun isteði üzerine bir hafta daha uzatýlmýþ olup, bir defaya mahsus sitemize üye olmayan ziyaretçilerimizin de yarýþmaya katýlmasýna karar verdik. Yarýþma cevap forumunda RR Kullanýcý Adý kýsmýna eðer sitemize üye deðilseniz 1 yazmanýz yeterli olacaktýr. 15 YTL deðerindeki Larry Yuma albümü kazanma þansýnýz devam ediyor. Tek yapmanýz gereken Yýlmaz Yayýncýlýk'tan çýkan Pistelero 1. sayýsýný almak ve ve bir kez dikkatlice okumak. ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Enki Bilal Ýzmir'de sadece Batkuþ Home'da
Gönderen Yunus, Cuma, 25 Mart 2005 01:50

Ýzmir'li bir çizgi roman tutkunu olan Levent Ýþlek "Baykuþ Home" adýyla açtýðý çizgi sahaf, Marmara Çizgi'nin yayýnladýðý Enki Bilal'in Ýzmir'deki tek satýþ noktasý ve Enki Bilal'in 1. sayýsý þu anda BAYKUÞ HOME'da sizleri bekliyor. Eðer Enki Bilal'i okumak istiyorsanýz, mutlaka Baykuþ Home'a uðramanýz gerekecek. Yeni ve eski tüm çizgi roman sayýlarýný bulabileceðiniz bu ferah mekanda çizgi roman ile ilgili aklýnýza gelebilecek her þey bulunmakta. Siz hala Uðramadýnýz mý? Üsteki resimde Levent bey'in Baykuþ Home için hazýrlattýðý el ilanýný görebilirisiniz. Aþaðýdaki resimlerde ise Baykuþ Home Çizgi Roman sahaftan resimler ve Enki Bilal 1. sayý kapaðý
Levent ÝÞLEK - BAYKUÞ HOME


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Laryy Yuma Cumartesi Tüm Türkiye'de
Gönderen Yunus, Cuma, 25 Mart 2005 00:47

Kaptanýn seyir defteri...
Yýldýz tarihi ....24/03/2005
Larry Yuma bu akþam Kadýköy pasajýna daðýtýldý. Cumartesi itibariyle diðer illere daðýtým baþlayacak.
Büyük boy, karton kapak, 120 SAYFA, tamamý renkli :15 YTL
4 tam macera bir arada;
DAÐLARIN KRALI
KORKU KASABASI
HAÝN EVLAT
NEHÝR ÇETESÝ
Hard cover cilt cumartesi günü sýnýrlý sayýda piyasaya verilecek. Fiyatý:20YTL
Poster yatiþmedi. Ýkinci sayýda Carlo Boscarato imzalý harika bir poster hediyemiz olacak ve ilk sayýyý alanlara da ücretsiz daðýtýlacak.
Kaptanýn notu; Ýyi okumalar.
Resimli Roman Larry Yuma Hediyeli Yarýþma yoðun istek üzerine bir hafta daha uzatýldý. Ayrýca bir defaya mahsus sitemize üye olmayan ziyaretçilerimizde yarýþmaya ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it