Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
5 Üyemize Larry Yuma Albüm
Gönderen Yunus, Perşembe, 24 Mart 2005 23:50

Yeni yarýþmamýz açýlmýþtýr. Bu yarýþmaya katýlý 4 soruya doðru yanýt veren 5 üyemiz Yýlmaz Yayýncýlýðýn çýkaracaðý Larry Yuma albümünü kazanacaklar. Larry Yuma iki ayda bir 120 sayfa, baþtan sona renkli birinci hamur kaðýt, büyük boy dört bant ve hard cover kapak olacak. Sorularýn cevaplarýný Yýlmaz yayýncýlýk tarafýndan renkli olarak çýkarýlan Pistelero Albümünü 1 kere dikkatlice okuyunca hemen bulacaksýnýz.

Hediyeli Yarýþmamamýza katýlarak Arka Bahçe Yayýncýlýk tarafýndan yayýnlanan Superman - Batman cildini kazanan 3 Resimli roman üyemiz:
Heraklia
Antispawn
Zanzibar

Ciltleri güle güle okumlarýný diliyoruz.. Haydi sizde katýlý ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
2. Çizgili Günler Þenliði
Gönderen Yunus, Pazartesi, 21 Mart 2005 20:36

Ýstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatlarý Yönetimi Bölümü oðrencileri bu yýl Çizgili Günler Þenliði'nin ikincisini 2-3 Nisan 2005 tarihleri arasýnda düzenliyor.
Söyleþi ve paneller, profesyonel ve amator cizerleri buluþturacak olan atölye çalýþmalarý, sahaf ve yayinevlerinin açacaklarý standlar ile kitap & dergi satýþlarý, Ýlhamý çizgi roman olan filmlerin gösterimleri, amatör ve profesyonellerin eserlerinin yer alacaðý sergi ve frp turnuvalarý ile iki gun sürecek olan þenlik Dolapdere kampüsünde olacak.

Çizgili Günler Þenliði Programý:

PANELLER
1.Türkiye’de Animasyon ve Çizgi Roman Eðitimi
(02 Nisan 2005; Saat 14 ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Superman/Batman: Halk Düþmanlarý
Gönderen Yunus, Cumartesi, 19 Mart 2005 01:28

Þu an önümde muhteþem bir cilt var. Çizgi roman sevgisinin, ekip çalýþmasýnýn, paylaþýlan beðenilerin ve karþýlýklý anlayýþýn ürünü bir cilt. Superman/Batman:Halk Düþmanlarý. Birleþik Devletler Baþkaný Lex Luthor, insanlýða karþý korkunç planlar yapmakla suçladýðý Superman'in baþýna bi milyar dolarlýk bir ödül koyuyor. Birer kanun kaçaðý durumuna düþen Superman ve Batman, yasalarý uygulamak isteyen dostlarýna ve ödül peþindeki düþmanlarýna karþý inanýlmaz bir mücadeleye giriþiyorlar. Tek bir amaçlarý var: Luthor'un baþkanlýðýna son vermek! Jeph Loeb'in yazdýðý, Ed McGuinness'in çizdiði ve forumun -belki de ülkenin- en b ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Yeni Çýkan Albümler ve Frankofonlarýn Geleceði
Gönderen Yunus, Perşembe, 17 Mart 2005 02:37

Bu ay Cin serisinin ikinci, Blueberry’nin onuncu albümü çýktý. Marmara Çizgi’nin yeni baþladýðý Bilal dizisi, Remzi Kitabevi’nin sürdürmeyi düþündüðü Jim Cutlass ve Thorgal diziler, yine Ýnkýlap’ýn çýkardýðý Tenten hemen akla gelen diðer frankofonlar. Türkiye’de geliþkin bir albüm geleneði olduðu söylenemez. Saman kaðýda basýlý çok sayfalý haftalýk ya da onbeþgünde bir yayýnlanan çizgi roman dergiciliði daha hakim olan, yýllara dayanan bir anlayýþýn sonucudur. Albüm formatýndaki yayýnlarýn yoðunlaþmasý ise oldukça yakýn tarihlidir. Bu yoðunlaþmadaki en büyük pay 48 ya da 64 sayfalýk renkli yayýnlanan Frankofon çizgi romanlarý ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Pistolero çýktý!
Gönderen Yunus, Perşembe, 17 Mart 2005 15:04

Yýlmaz yayýncýlýk tarafýndan yayýnlanacaðýný duyurduðumuz Pistolero çýktý. 100 sayfa renkli ve 8 Ytl. olan derginin bu bölümünde, Kýzý yýllar önce kaçýrýlan ve kýzýnýn evlendirildiði kýzýlderiliden bir torunu olan ihtiyar ve zengin bir adam olan Parker torununu getirmesi için Mac Donald'dan yardým ister. fakat bu hiç de kolay deðildir. Çünkü genç komançi'nin peþinde ödül avcýsý ve yerliyi daha önce yakalýp parker'ý götürürken Mac Donald'ýn oðlu tarafýndan engellenmiþtir ve intikam hýrsý ile yanmaktadýr. Ayný þekilde Mac Donald'ýn peþinde kendilerine engel olamaya çalýþan Mac Donald'ýn peþindedirler. Zorlu bir yolculuk kahramanýmýz be ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Yeniçeri Çýkýyor!
Gönderen Yunus, Perşembe, 17 Mart 2005 22:00

Arka Bahçe yayýncýlýk geçen hafta komplo teorileri ile birlikte anýlan ve akþam gazetesine manþetten haber olan DC Comics'in türk kahramaný Yeniçeri'nin bir sayýlýk ve  tek sayýlýk dergisini haftaya okuyucusu ile buluþturacak. Derginin çýkýþ sebepleri forum alanýmýzda Arka Bahçe yayýncýlýk sahibi Ahmet Kocaoðlu tarafýndan açýklandý.
Yeniçeri dergisi; DC, yeklaþýk 5 sene önce, annual adý verilen yýllýk özel sayýlarýný (bu dergiler artýk yok) Planet DC (DC gezegeni) adýný verdikleri bir konsepte ayýrdýlar. Yýllýk özel sayýlarý çýkan her derginin bu özel sayýlarý Dünya üzerinde bazý ülkelerle -DC editörlerinin seçtiði bir ülkeye - ilgili hikayelere adandý. Her ülke için de ülkenin yerlisi süper kahraman (DC evrenine yeni) yaratýld ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Bir Zamanlar Çizgi Roman'a yeni eklenenler
Gönderen Yunus, Pazartesi, 14 Mart 2005 02:40

Resimli Roman sakinlerinden Reha bey'in arþivinden 1960'lý yýllarda yayýnlanan; Arkadaþ, Barbaroslar. Tina, Serüven, Kaplan, Kinowa (orta format), Zembla, 1970'li yýllarda yayýnlanan; Kaptan Swing, Teksas-Tommiks, Kinowa, Kansas, Zagor, Amazon, Bonanza, Kung Fu, Kýzýlmaske, Mandrake, Mister No, Yüzbaþý Volkan, Judas, Jeriko, dergilerin kapak resimleri ve bilgiler Bir zamanlar çizgi roman bölümümüzün 1960 ve 1970'li yýllar kýsmýna eklenmiþtir. Resmin büyük halini görmek için resmin üstüne týklayýn! ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it