Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Davetsiz Misafir’in ilkbahar2005 sayýsý çýktý
Gönderen Yunus, Pazar, 13 Mart 2005 02:32

Mevsimlik bilimkurgu, çizgi roman ve eleþtiri dergisi Davetsiz Misafir’in ilkbahar2005 sayýsý çýktý! Derginin bu sayýsýnýn dosya konusu “Yeni bir Politik Mit: Siborg”. Amerikalý feminist akademisyen Donna Haraway’in tüm dünyada büyük yanký uyandýran “Siborg Manifestosu” Türkçe’de ilk defa Davetsiz Misafir’in bu sayýsýnda yayýmlanýyor. Organik ve mekanik olaný ayný bedende birleþtiren siborg metaforu üzerinden tüm tahakkümcü kategorileri yerle bir eden ve erkek egemen, kapitalist, Bati merkezci dünya görüsüne meydan okuyan Haraway’in, 21.yüzyýlýn Manifestosu olarak kaleme aldýðý bu çarpýcý metin, buralarda da epey sarsýntý ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Pistolero haftaya Çýkýyor
Gönderen Yunus, Cuma, 11 Mart 2005 10:45

Önümüzdeki hata okuyucusu ile buluþacak olan Pistolero özel seri olarak veya limited seriler halinde yayýnlanmýþ seçme western hikaylerini bir serinin çatýsý altýnda toplamayý amaçlayan bir dizi. Farklý dizilerin ve birbirinden baðýmsýz farklý hikayelerin bir araya getirilmesiyle oluþtuðu için belli bir kahramaný olmayacak dizinin. Dolayýsýyla dizinin monotonlaþmasýnýn da söz konusu olmayacak. Her sayýnýn bir tam maceradan oluþmasýna özen göstereceklerini belirten Yýlmaz Yayýncýlýk Bazen kýsa kýsa ama birbirinden eðlenceli bir kaç maceraya birden bir kitapta yer verebileceklerini de belirtti.
Tüm yayýnevlerinin siyah-beyaz yayýnlara dahi zam yaptýðý-yapmaya ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Dampyr severler Dikkat!
Gönderen Yunus, Perşembe, 10 Mart 2005 14:39

Bu akþam CNBC-E kanalýnda saat 22.00'dan itibaren Kathryn Bigelow tarafýndan 1995'te çekilen Strange Days(Tuhaf Günler) isimli film gösterilecek. Baþrollerini Ralph Fiennes ve Angela Basset'in oynadýðý bu çok ilginç bilim kurgu filminde Tom Sizemore, Vincent Donofrio gibi isimler de var. Film bir miktar Johny Nemonic havasýnda ama ondan çok daha ilerde bir yerde. Dampyr ve bilimkurgu sevenlereözellikle tavsiye ederim.
Bonelli'nin en iyilerinden Dampyr'in görüntüsü bu filmdeki Ralph Fiennes'in canlandýrdýðý Leny Nero karakterinden alýnmadýr. Dampyr, sakallarýyla kýyafetiyle saçlarýyla birebir bu filmden kotarýlmýþtýr.
Filmi izlerken baþrolde Harlan Draka'nýn canlanmýþ halini görür gibi olacaðýnýzdan eminim. Daha önce izlemiþ olanlar da bir kez daha ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Ortadoðu'nun ilk çizgi romaný
Gönderen Yunus, Perşembe, 10 Mart 2005 01:54

Ortadoðulu kahramanlarýn maceralarýný konu alan ilk çizgi roman, Mýsýr'da okurlarýn beðenisine sunuldu. Mýsýrlý 'AK Comics' Yayýnevi'nin Ýngilizce ve Arapça bastýrdýðý 'Ortadoðu Kahramanlarý' adlý roman, yabancý basýnýn ilgi odaðý oldu.

Ýngiliz haber kuruluþu BBC, yayýnevinin baþeditörü Mervan Nasýr ile bir röportaj yaptý. BBC'nin haberine göre çizgi romanýn Ortadoðulu karakterleri Aya, Zeyn (Zein) Celile (Jalila) ve Rakan, 55 yýl süren savaþtan yeni çýkmýþ bölgeyi kötü güçlere karþý korumak için mücadele ediyor.

Mýsýr dýþýndaki pek çok Ortadoðu ülkesinde de yüksek satýþ rakamýna ulaþan çizgi roman özellikle kadýn okuycularýn büyük beðenisini topluyor. Mýsýr'da sansüre uðramayan eser, bazý muhafazakar ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Yeni bir fanzin ZAHÝRÝ
Gönderen Yunus, Çarşamba, 09 Mart 2005 03:02

Çizgi romana gönül vermiþ bir grup genç arkadaþýn hazýrladýðý Zahiri isimli fanzin 36 sayfa B5 boyut ve renkli kapak ile çok yakýnda okuyucu ile buluþacak. Zahiri'nin içinde;
# KAPAK: Kaan DEMÝRÇELÝK
Çizgiromanlar;
# ÝLK CEMRE: Emre ÇILDIR
# GERÝ DÖNDÜLER: Önder ÖNKAYIT
# SAHÝRUN/SÝYAH VE KAÐIT: Melih YILMAZ
# GÖÇ: Emrah ÇILDIR
# MEÞK: Kaan DEMÝRÇELÝK
Yazýlar;
# GÝRÝÞ YAZISI: Emre ÇILDIR.
# RESÝMLÝ ROMAN: Yunus ÇENGEL
# ARAMIZDA KALSIN: Emre ÇILDIR

Resmin büyük halini görmek için resmin üstüne týklayýn! ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Larry Yuma çok yakýnda!
Gönderen Yunus, Salı, 08 Mart 2005 22:02

Yakýnda okuyucusu ile buluþacak olan Larry Yuma iki ayda bir 150 sayfa, baþtan sona renkli birinci hamur kaðýt, büyük boy dört bant ve hard cover kapak olacak. Ayrýca ilk sayýsý poster hediyeli olacak. Ayrýca Yýlmaz yayýncýlýk aylýk 100 sayfa renkli Pistolero adlý çizgi romaný da yakýnda okuyucusu ile buluþturacak. Kendilerinin çizgi roman okuru olduðunu bu nednele yayýnlarý hazýrlarken çizgi roman okuru gözü ile baktýklarýnýn üzerine basa basa belirtiyorlar...

Resmin büyük halini görmek için resmin üstüne týklayýn! ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Kementli Kahraman Pekos Bill Dönüyor.
Gönderen Yunus, Pazartesi, 07 Mart 2005 09:59

1950 ve 60'larda hem Türkiye'de hem de Avrupa'da fýrtýna gibi esen Pekos Bill, Türkiye'de yeniden yayýnlanmak üzere hazýrlanýyor. Guido MARTÝNA sýradýþý senaryolarý ile Pekos Bill'i yalnýz insanlara deðil, tüm doða yaratýklarýna da hükmeden rütbesiz ve makamsýz bir ÜSTÜNÝNSAN biçimine dönüþtürmüþ .
Martina burada tüm ustalýðýný konuþturmuþ ve Pekos Bill’i çevresine (okuyucuya da) son derece güven veren eþsiz bir örnek kahraman yapmýþ . Yazarýmýz bir yandan da, anlattýðý destaný “yere basan öðeler”le bezeyerek inandýrýcý kýlmýþ .
Kuþkusuz ki dizinin çizerleri de, PEKOS BÝLLin okurlarca çok tutulmasýnda en az yazar kadar etkili olmuþlar. Diziyi baþlatan çizer PAPARELLAnýn stilize at çizimleri hemen hemen t ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it