Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Wolverine - Hulk - Ult. Spider-man çýktý.
Gönderen Yunus, Pazartesi, 07 Mart 2005 09:21

Yazan: Bruce Jones
Çizen: Mike Deodata Jr.
Renklendiren: Stodio F
Kapak:Kaare Andrews
Çeviren:Koray Özbudak
Görsel Yönetmen:Emre Gökdemir
Arkabahçe Çizgi Roman Kitaplýðý#76 etiketiyle çýkan Hulk'ýn yeni macerasý "Felaket" de Bruce Jones'un olaðanüstü komplo öyküsünü okumayacaksýnýz Bu ciltte Hulk, peþindeki gizemli teþkilatýn yeni kuklasýyla çarpýþýyor: Gamma ýþýnlarýna maruz kalýp bir garabete dönüþmüþ eski Rus casusu Emil Blonsky. 144 sayfa ve büyük boy olarak 14 YTL'den çýktý. Poster ve Gerekli Þeyler Gazatesi ilaveside bulunmakta.


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku

Rodeo Strip 5. sayý çýktý.
Gönderen Yunus, Cuma, 04 Mart 2005 20:20

Thorgal, Jim Cutlass, Velerian... Frankofon çizgi romanýn bu üç deðerli serisi, ülkemizde Remzi Kitabevi tarafýndan kaliteli albümler halinde basýlmakta. Kitapçýlarda 9 YTL etiketle satýlan söz konusu serilere ait ilk albümler, RODEO STRÝP #5 ile birlikte ilk kez olarak bayilerden edinilecek. Hem de, hiç bir ekstra ücret ödenmeksizin!
Yayýn hayatýna 4 YTL ile devam etmekle kalmayan dergimiz, 9 YTL'lik bu çarpýcý hediyeleri sunmakla, Thorgal, Valerian ve Jim Cutlass'ý daha önce hiç uðramadýklarý kimi satýþ noktalarýna da taþýmýþ oluyor.
Ýçeriðe gelince, yine dopdolu:
RODEO STRÝP #5, Yalçýn Didman imzalý yepyeni bir diþi savaþçýnýn "intro" öyküsüne, Karanlýðýn Gözyaþ ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
GARGÝ'de çizgi romanda var
Gönderen Yunus, Perşembe, 03 Mart 2005 09:40

Yepyeni bir mizah dergisi'nin yayýnýna baþlandý. Gargi ismindeki mizah dergisinin içinde sadece karikatür yok, neredeyse yarý yarýya çizgi roman da var. Saðda kapak resmini gördüðünüz derginin kapak çizeri Bülnet Kural. Aylýk olarak yayýnlanacak dergide Caner Özdurak'ýnda 4 sayfalýk çizgi romaný bulunmakta. Mizah dergileri içinde çizgi roman görmek isteyenler kaçýrmasýn derim.
Resmin büyük halini görmek için resmin üstüne týklayýn! ...


Yorum Yaz(1), Hepsini Oku
EsseGesse Teksas ve Tommiks
Gönderen Yunus, Perşembe, 03 Mart 2005 07:33

Esse Teksas ve Tommiks'in hazýrlýklarý bitti. Baský tamamlandý. Çarþamba gününden itibaren YAYSAT tarafýndan tüm Türkiye'de daðýtýmý gerçekleþtirilecek.

14 sayýdýr devam eden Renkli Teksas ve Tommiks kalitesi ve fiyatýndan ödün vermedi. Türkiye standartlarýnda 3 YTL'ye renkli, kuþe kaðýda, pýrýl pýrýl baskýlý dergi çýkartmaya çalýþan HOZCOMICS maalesef bir süre için bu yayýnlara ara vermek zorunda kaldý. Artan maliyetlerle satýþ rakamlarýnýn birbirini dengelememesi yayýnlarýn siyah beyaz olarak yoluna devam etmesine neden oldu.

2 Mart'tan itibaren YAYSAT tarafýndan daðýtýmý gerçekleþtirilecek olan ESSEGESSE Teksa ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Yeni bir sistem
Gönderen Yunus, Salı, 01 Mart 2005 09:33

Resimli Roman sitesi, yeni bir sistem ile karþýnýzda, tüm aramlarýma raðmen istediðim gibi bir php nuke bulmayýnca kendim bir þeyler yapmaya çalýþtým. Zamanla alt yapýsý daha da geliþecek olan Resimli Roman Nuke, çizgi roman siteleri arasýnda örnek script olacaktýr. Üyelik sitemi ile sitemizi takip eden çizgi roman severlere çizgi romanlar hediye edilcek, makaleleri yayýnlanacak ve zamanla siteyi ziyaret eden tüm kullanýcýlar siteyi daha verimli kullanabileceklerdir.
Sitemize üye alýmý þu anda yapýlmamaktadýr. Fakat forum alanýmýza üye olan kullanýcýlarýmýz forum alanýnda kullnadýklþarý kullanýcý adý ve þifresi ile sisteme girebilir...
Yardýmlarýndan dolayý Ahmet Sekendiz ve Erinç Kormaz'a teþekkür ederim. ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
1960 ve 1970'li yýllarda Türkiye'de ÇR
Gönderen Yunus, Pazartesi, 28 Şubat 2005 09:32

Bir zamanlar çizgi roman sayfamýza çizgi roman okuru Reha Bey'in katkýlarý ile 1960 ve 1970'li yýllarda yayýnlanan çizgi romanlarýn kapak resimleri ve bilgiler eklenmiþtir.
Bir Zamanlar Çizgi Roman sayfasýnýn geliþmesi için katkýlarýnýzý ve yazýlarýnýzý bekliyoruz...
...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Serüven 5'in kapaðý Yýldýray Çýnar'dan
Gönderen Yunus, Pazar, 27 Şubat 2005 09:08

15 Mart’ta çýkacak olan Serüven’in Bahar sayýsýnýn kapaðýný genç çizer arkadaþlarýmýzdan Yýldýray Çýnar çizdi. “Çizgi romanda Kadýn” dosyasýna uygun olarak çizilen kapakta Çýnar kadýn-erkek ayrýmýna ironik bir gönderme yapmýþ. Çalýþmanýn merkezinde yer alan kadýnýn etrafýndaki ekranlarda kadýn çizgi roman kahramanlarý kullanýlmýþ. Kapaðýn alt tarafýnda dev kadýna (!) ulaþmaya çalýþanlar ise tamamý erkeklerden oluþan çizgi roman kahramanlarý.
Resmin büyük halini görmek için resmin üstüne týklayýn!
Kaynak: Seruven.org ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it