Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Larry Yuma geliyor
Gönderen Yunus, Cumartesi, 26 Şubat 2005 06:06

Forum alanýmýzda uzun süredir çýkacaðýndan bahsedilen Larry Yuma hakkýndaki açýklayý forumuzun eski üyesi ve yeni kurulan Yýlmaz Yayýncýlýk adýna Ýlhan Yýlmaz yaptý: ...............................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

[QUOTE]Sevgili arkadaþlar Larry Yuma hakkýnda bir açýklama yapmanýn zamaný geldi. Böylece sizler de konu hakkýnda söylentiler yerine kesinleþmiþ bilgilerle aydýnlatýlmýþ olacaksýnýz. Ýþte bir nebze merakýnýzý giderecek bilgiler; Larry Yuma, hardcover cilt içinde 150 sayfa büyük boy(dört bant) ve baþtan sona renkli olar ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Çizgi Roman Çocuklarý Yenilendi.
Gönderen Yunus, Çarşamba, 23 Şubat 2005 02:05

Çizgi roman çocuklarý bölümümüz yeni dizayn ve yeni resimlerle yenilendi. Yayýnevlerinden resimler bölümü dýþýnda çeþitli þehirlerde yapýlan çizgi roman toplantýlarýnýn resimleri eklendi.
Çizgi Roman Çocuklarý ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Zagor Klasik Maceralar Dizisi 1 çýktý!
Gönderen Yunus, Cumartesi, 26 Şubat 2005 04:59

Lâl kitap sahibi Bahadýr Zaimoðlu'nun yaptýðý açýklamada; Bu seri Yaysat bayileri kanalýyla deðil kitapevi kanalýyla okuyucuya ulaþacak. Zagor Klasik Macerelar Seri 1'i çizgi roman satýþ noktalarý ve kitabevlerine daðýtýmý bu gün baþladý. Ýlk cilt orijinal ilk üç sayýdan, bu sayýlar da beher 128 sayfadan oluþtuðu için toplam 384 sayfa. Peki ama kapaklar ne olacak diye sorduðunuzu duyar gibiyim. Onlar da cilt kapaðý ile ayný kalite ve büyüklükte basýlýp ya orijinal yerlerine konulup ciltlenecekler (burada cildin daðýlmasý gibi bir ihtimal olabilir, mücellit bir deneme yapacak) ya da cildin içine insert olarak atýlacaklar."
Tay yayýnlarýnýn yayýnlamýþ o ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Bonelli'den 4 yeni çizgi roman
Gönderen Yunus, Cumartesi, 19 Şubat 2005 04:32

Bir süredir Bonelli'nin dört yeni yayýn çýkaracaðý konuþuluyordu. Bunlardan ilki Brad Barron. Muhtemelen ilk sayýsý mayýs 2005'te çýkacakmýþ. Yaratýcýlarý büyük usta Brindisi (Dylan Dog'un çizeri) ve Faraci. Konusunun Mister No'nun fantastik versiyonu olduðu konuþuluyor.
Konusu: Uzaydan büyük bir tehdit gelmektedir. Dünyalýlar için bu medeniyetin çökmesi. Sadece yolculuk sýrasýnda kaybolmuþ bir ýrk olarak deðerlendirilecekdir. Bu sýrada sahneye Sinche çýkar. Yaralý ve silahsýz olsa da kendisi ve de dünyasýnýn özgürlüðü için savaþýp ölmeye hazýr bir adam. 18 sayýlýk mini seri olarak öngörülen serinin ilk sayýsý mayýs 2005 de satýþa çýkacak seri; 1956 yýlýnýn New York unda geçiyor. Amerika Birleþik Devletleri Morb'dan gelen savaþ ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Ýzmir'de Çizgi Roman Dükkaný
Gönderen Yunus, Pazartesi, 14 Şubat 2005 22:39

Ýzmir'li bir çizgi roman tutkunu olan Levent Ýþlek "Baykuþ" adýyla açtýðý çizgi sahafla Ýzmirli çizgi roman severlerin hizmetinde. Ýstanbul ve Ankara'daki emsallerini aratmayacak bir düzenlemeyle hizmete açýlan bu yeni mekan hem içerik ve hizmet bakýmýndan hem de çizgi roman severlerin toplanabileceði bir mekan olma özelliði bakýmýndan Ýzmir Karþýyaka'da bu boþluðu doldurmaya aday görülüyor. En son çýkan yayýnlarla birlikte eski yayýnlarýnda okuyucularla buluþturmayý hedefleyen "Baykuþ" çizgi roman severler için vazgeçilmez bir mekan olacaða benziyor. Ýzmir toplantýlarýnýn yapabileceði belli bir mekanýn olmasý en çok Ýzmir çetesini sevindirecek gibi. Bu tür ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Martin Mystere Oyunu
Gönderen Yunus, Pazar, 13 Şubat 2005 04:07

GMXMedia'nýn sitesinde Martin Mystere'nin oyununun çýkacaðýnýn haberini veriyor. Oyun 3D adventure tarzýnda olacakmýþ. Her zamanki gibi yine oyun iþte böyle güzel iþte böyle süper atmosferi var þeklinde iddalarda bulunuyorlar. Ýþin güzel tarafý adventure oyunlarýda ayný simülasyonlar gibi canlanmakta ve oyunun minimum sistem ihtiyaçlarý günümüz için komik bile sayýlabilir, böylece ilgilenen herkes rahatça oynayabilir. Daha fazla bilgi isteyen www.gmxmedia.net/mm/ adresine göz atýn. ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Ýtalya'dan son haberler
Gönderen Yunus, Cumartesi, 12 Şubat 2005 03:29

Mister No satýþlarý 20 binin altýndaymýþ son aylarda 15 bin ile 18 bin arasýnda deðiþiyormuþ.Bu nedenle kapanmasý kaçýnýlmaz görünüyormüþ. Çünkü Bonelli 20 binin altýna inen yayýnlarý durduruyor. Son sayý muhtemelen Nolitta tarafýndan yazýlýp,Diso ve Bignotti kardeþler tarafýndan çizilecekmiþ.Kendisine Nick raider'dakine benzer bir geliþme olup olmayacaðýný sordum.O da buna pek ihtimal vermediðini ama küçük bir olasýlýk ta olsa Ýf Edizioni'nin Mister No'yu alabileceðini söyledi. Çünkü Bonelli'nin ve bu yayýn grubuyla ilþkileri iyiymiþ ve bu yayýnevi daha düþük satýþlarla bu iþi götürebilirmiþ. Napoleone, bayaðý toparlanmýþ bu nedenle muhtemelen kapatýlmayacakmýþ. Legs'in ne olacaðý belli deðil deðildi.Belki o da J.steele gibi st ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it