Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Arka Bahçe neler var neler?
Gönderen Yunus, Perşembe, 10 Şubat 2005 22:16

Arka Bahçe yayýncýlýk birbiri ardýna çizgi roman ciltlerini çýkarmaya baþladý...
Poster hediyeli Sandman: Sisler Mevsimi, Rüyalar Lordu'nun cehenneme gitmesi ve cehennemin efendisi Lucifer'le bir kez daha yüzleþmesi ile baþlýyor. Ancak bu karþýlaþmanýn sonucu, hiç de beklediðiniz gibi olmayacak.
Sandman: Sisler Mevsimi
Yazan: Neil Gaiman
Çizenler: Kelley Jones, Mike Dringenberg, Malcolm Jones III, Matt Wagner, Dick Giordano, George Pratt, P. Craig Russel
Renklendirenler: Steve Oliff, Daniel Vozzo
Kapaklar: Dave McKean
Önsöz: Harlan Ellison
Çeviri: E. Ece Esmer
Görsel Yönetmen: Emre Gökdemir
Editör: Koray Özbudak
224 sayfa, poster hediyeli ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Resimli Roman dergisi kapandý.
Gönderen Yunus, Çarşamba, 02 Şubat 2005 22:46

Ekim ayýnda yayýn hayatýna baþlayan Galip Tekin yönetiminde Resimli Roman Dergisi 1. hamur kaðýt ve 64 sayfa olarak ancak 3 sayý dayanabildi. Alýnan son haberlere göre    Galip Tekin, Ýlban Ertem, Ergün Gündüz, Kenan Yarar, Sencer, Levent Çanga, Soner Tuna, Mahmud A. Asrar gibi çizerlerin bulunduðu Resimli Roman dergisi kapandý. Kýsa soluklu olsa da çizgi roman severlerin gönlünde hoþ bir seda býraktý. ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Komikçi Dükkaný 10 yaþýnda!
Gönderen Yunus, Salı, 01 Şubat 2005 22:48

Komikçi Dükkaný özel bir dükkan. Karikatür, mizah, çizgi roman severler için kurulmuþ bir kitabevi. Komikçi Dükkaný, 1995 yýlýnýn Ocak ayýnda Gani Müjde, Metin Üstündað ve Can Barslan'ýn ortak projesi olarak kuruldu. Amaç, kitapçýlarda kolaylýkla ulaþýlamayan kitaplara, albümlere, dergilere okuyucunun daha kolay ulaþmasýný, karikatür, mizah, çizgi roman kitaplarýný,albümlerini toplu olarak görmek, incelemek ve edinmek olanaðýný saðlamaktý.
Komikçi Dükkanýnda türkçede yayýnlanmýþ ve satýþta bulunan tüm karikatür, mizah ve çizgi roman kitaplarýna ulaþmak mümkün. Komikçi Dükkanýnda bulunan diðer ürünlerden bazýlarýþöyle; Leman, Penguen, Lombak, Lemanyak, Kemik, Atom, Yeni Harman, Hayvan, dergilerinin eski ve yeni sayýlarý, ciltle ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Sadman 4. cilt çýkýyor
Gönderen Yunus, Pazartesi, 31 Ocak 2005 03:03

Sadece çizgi roman deðil, edebiyat klasikleri arasýnda haklý bir yere sahip olan Sandman'in sabýrsýzlýkla beklediðiniz dördüncü cildi Sisler Mevsimi, önümüzdeki hafta baþýndan itibaren elinizde olacak. Poster hediyeli Sandman: Sisler Mevsimi, Rüyalar Lordu'nun cehenneme gitmesi ve cehennemin efendisi Lucifer'le bir kez daha yüzleþmesi ile baþlýyor. Ancak bu karþýlaþmanýn sonucu, hiç de beklediðiniz gibi olmayacak.
Sandman: Sisler Mevsimi
Yazan:
Neil Gaiman
Çizenler: Kelley Jones, Mike Dringenberg, Malcolm Jones III, Matt Wagner, Dick Giordano, George Pratt, P. Craig Russel
Renklendirenler: Steve Oliff, Daniel Vozzo
Kapaklar: Dave McKean < ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Bella ve Bronco çýktý
Gönderen Yunus, Pazar, 30 Ocak 2005 22:42

West'in çizerlerinden Gino D'Atonio, Gianni Fregheri, A. Chiarolla, Cassaro ve Renato Polese'nin kreatörlüðünü yaptýðý Bella ve Bronco çýktý. Sarýþýn güzel Bella Madigan ve centilmen Kýzýlderili Bronco'nun maceralarý uzun süre elinizden düþmeyecek.
Siyah-beyaz, iki macera bir arada... sayfa: 136 sayfa + mat selefon kapak Fiyatý: 5 Ytl Her iki sayýnýn kapaðý önlü arkalý mevcut, kapak çizeri D'Antonio... Birinci macera Gino D'Antonio, ikinci macera Renato Polose. Toplam macera sayýsý: 16 biz de 8 sayýda bitecek.
Kitaplar cuma günü akþam saat 22:00'da tamamlandý. Ýstanbul daðýtýmý yapýldý. Ankara'lýlar Salý günü okuyabilir. Ayhan Ataman, E ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Adana'da Çizgi Roman Dükkaný
Gönderen Yunus, Cumartesi, 29 Ocak 2005 05:23

Þimdiye kadar çoðunlukla büyükþehirlerde açýlan Çizgi Sahaflara bir iþtirakte Adanadan. Adanalý bir çizgi roman tutkunu olan Burak DURHASAN "Çizgi Roman Dünyasý" adýyla açtýðý çizgi sahafla Adanalý çizgi roman severlerin hizmetinde. Ýstanbul ve Ankaradaki emsallerini aratmayacak bir düzenlemeyle hizmete açýlan bu yeni mekan hem içerik ve hizmet bakýmýndan hemde çizgi roman severlerin toplanabileceði bir mekan olma özelliði bakýmýndan þimdiden Akdeniz bölgesinde bu boþluðu doldurmaya aday görülüyor. En son çýkan yayýnlarla birlikte eski yayýnlarýda okuyucularla ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Karabasan Filmi
Gönderen Yunus, Perşembe, 27 Ocak 2005 22:04

Hakan Tacal'ýn yazdýðý ve Yýldýray Çýnar'ýn çizdiði Arka Bahçe yayýncýlýk tarafýndan 4 sayýlýk mini seri olarak yayýnlanan Karabasan'ýn Strip 3'de (altyazý eki zamanýndaki) yayýnlanan "Ölümün Küçük Salonu" adlý öyküsü Bilgi Üniversitesi Sinema-TV Bölümü'nde öðrenci olan Eren Aybars Arpacýk'ýn final projesi olarak filme alýndý. Filmin süresi tahmini olarak 4 dakika ve karabasan karakteri 3d olarak uygulanýyor. Þu an 3d aþamalarý bitmek üzere olan film Þubat ayýnda bitmiþ olacak.daha fazla bilgiyi Strip'in þubat sayýsýnda bulabilirsiniz.
Yanda Yýldýray Çýnar tarafýndan yapýlmýþ afiþ maketini görmektesiniz.
Resmin üzerine týklayarak büy ...


Yorum Yaz(1), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it