Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Bilal ve Manara'nýn eserlerinde sýra
Gönderen Yunus, Cumartesi, 22 Ocak 2005 03:49

Marmara Çizgi adli yeni bir yayýnevi kuruldu... Bu yayýnevi ilk olarak renkli frankofonlar çýkaracak. Bunlardan ilk altýsý belli oldu. Enki Bilal'in altý kitabi. Ýlk yayýmlanacak olan "La Foire aux Immortels" (Ölümsüzler Panayýrý) bir hafta içinde piyasada olacak. Ýstanbul’daki seruven.org muhabirine konuþan yayýnevi temsilcisi, ABD kaynaklý baþka çizgi romanlar için de telif görüþmelerini sürdürdüðünü söyledi.
Ýstanbul’da hareketli bir çizgi roman yýlý baþladý. Geçen hafta Enki Bilal'lerle ilgili yeni kurulan Marmara Çizgi yayýneviyle ilgili bir haber vermiþtik. Simdi de bu haftanýn bomba haberini veriyoruz. Geçmiþte iyi çizgi r ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Ken Paker Özel seri 7 çýktý.
Gönderen Yunus, Cuma, 21 Ocak 2005 22:08

Berardi'nin yazýp, Frisenda, Parlov ve Milazzo'nun birlikte çizdiði nefes kesici kitap, bayilerde;, D&R, Megavizyon, Ýnkýlâp ve Remzi Kitabevleri gibi özel satýþ noktalarýnda; çizgi roman dükkanlarýnda...
...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
The Seventh Shrine çok yakýnda...
Gönderen Yunus, Cuma, 21 Ocak 2005 08:12

Orjinali 2 adet 51 sayfalýk fasikül fakat yayýnevi tek kitap olarak çýkaracak. Ayrýca hikaye karakterlerinden birinin þeklini taþýyan ayraçý ve posteri de yanýnda hediye gelecek. The Seventh Shrine'nin konusu ise;
Majipoor gezegeni binlerce yýldýr insanlarýn hükmettiði deðiþik alien ýrklarýný barýndýran bir gezegendir. Bu ýrklara yerel Metamorflardan tutun da gizemli pek çok yaþam formuna kadar uzanan bir çeþitlilik vardýr. ...............................................
Arkeolojik bir kazýda iþlenen tüyler ürpertici cinayet, Pontifex Valentine'i araþtýrma yapmak üzere harabelere getirir. Ancak Valentine bu gizem üzerindeki araþtýrmasýný derinleþtirdikçe Yedinci Tapýnak ile ilgili binlerce yýldýr ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Ýyi Bayramlar
Gönderen Yunus, Perşembe, 20 Ocak 2005 18:00

Resimli Roman sitesi sakini Kurban Bayramýnda, kainatýn yaratýcýsý ve alemlerin Rabbi baðýþlayýcý yüce Allah tüm dualarýný kabul etmesini, güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel , mutlu bir bayram geçirmeni dilerim. ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Bizde ne zaman yayýnlanacak?
Gönderen Yunus, Cuma, 21 Ocak 2005 03:52

Kult Editionen isimli yayýnevi tarafýndan ilk defa Mart 2003 tarihinde 48 sayfa olarak piyasaya verilen birinci sayýda "Milano'nun gizemleri"ni çözen Martin Mystère'nin atalarýndan olan Doktor Mystère ve ekibi bu defa, bir "Dünyalar Savaþý"ný engelliyorlarKitabýn baþýnda, "Aya seyahat" eden Dr. Mystère ve asistani Cigalle, ayýn esas sahibi olan iki ýrk keþfeder. Bunlardan savaþçý olan Sarlass, Dünya'yý iþgal etme planlarý yapmaktadýr. ................................................
Jules Verne'den esinlenen, Paul d`'IVOI isimli Fransýz bir yazarýn 1899 yýlýnda "Les voyages Excentrigues" isimli seride yayýnlanmak üzere yarattýðý bir kahraman olan "Docteru Mystère"'den cok etkilenen, Castelli'nin yarattýðý bu serinin tam anlamýyla, orijinale sa ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Hedge Knight hakkýnda bilgi
Gönderen Yunus, Perşembe, 20 Ocak 2005 03:35

Erimer Biliþim tarafýndan yayýnlanan The Hedge Knight – Gezgin Þövalye hakkýnda geniþ bilgi aþaðýda, çizgi roman severlerin yanýnda fantastik hikaye okurlarýnýn da kaçýrmamasý gereken bir çizgi roman....

172 Sayda parlak kuþe kaðýda basýlý büyük albüm
Bonus 1: Arma Galerisi (Hikaye edilen tüm þövalyelerin armalarý-Orjinal baskýda yayýnlanmadý, sadece Türkçe baskýda mevcut)
Bonus 2: Kapak Galerisi (Kapaklar ve alternatif kapaklar – Alternatif kapaklar yayýnlanmadý sadece Türkçe baskýda mevcut)
Bonus 3: George R. R. Martin’den bir Yedi Krallýk hikayesi: Kýzýl Çayýrda Savaþ – 8 sayfalýk mini öykü (Dünyada ilk kez Türkçe baskýda yayýnland ...

Yorum Yaz(1), Hepsini Oku
Hoz Comics durmak bilmiyor.
Gönderen Yunus, Çarşamba, 19 Ocak 2005 12:18

Hoz Comics yeniliklere doymuyor. 15 günlük renkli Tommiks ve Teksas, iki ayda bir yayýnlanan Renkli Kaptan Swing'ten sonra Aksoy'un kaldýðý yerden itibaren 3 tam macera, 230 sayfa siyah beyaz Kaptan Swing ve ek olarak 24 sayfalýk renkli bir çizgi roman ile 9 YTl.,
Renkli Swing'in 3. sayýsý 15 Ocak'ta çýktý.
Renkli Jungla; 32 sayfa, kuþe, dört bant, 4 YTL... Ýtalyanlarýn yanýsýra Fatih Okta tekrar çizdi ve renklendirdi... Renkli Teksas ve Renkli Tommiks 15 sayýlar çýktý.
1 Þubat'ta piyasaya çýkacak olan Bella & Bronco. Ýtalya'da 1985 yýlýnda yayýmlanan, toplam 16 sayýlýk bir western çalýþmadýr... Sergio Bonelli direktörlüðünde yayýmlanan kitabýn yaratýcýsý West çizerlerinden Gino D'Antonio'nun önemli bir çalýþmasýdýr...

Ýt ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it