Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Hoz Comics durmak bilmiyor.
Gönderen Yunus, Çarşamba, 19 Ocak 2005 12:18

Hoz Comics yeniliklere doymuyor. 15 günlük renkli Tommiks ve Teksas, iki ayda bir yayýnlanan Renkli Kaptan Swing'ten sonra Aksoy'un kaldýðý yerden itibaren 3 tam macera, 230 sayfa siyah beyaz Kaptan Swing ve ek olarak 24 sayfalýk renkli bir çizgi roman ile 9 YTl.,
Renkli Swing'in 3. sayýsý 15 Ocak'ta çýktý.
Renkli Jungla; 32 sayfa, kuþe, dört bant, 4 YTL... Ýtalyanlarýn yanýsýra Fatih Okta tekrar çizdi ve renklendirdi... Renkli Teksas ve Renkli Tommiks 15 sayýlar çýktý.
1 Þubat'ta piyasaya çýkacak olan Bella & Bronco. Ýtalya'da 1985 yýlýnda yayýmlanan, toplam 16 sayýlýk bir western çalýþmadýr... Sergio Bonelli direktörlüðünde yayýmlanan kitabýn yaratýcýsý West çizerlerinden Gino D'Antonio'nun önemli bir çalýþmasýdýr...

Ýt ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Serüven Kýþ sayýsý çýktý
Gönderen Yunus, Çarşamba, 19 Ocak 2005 06:41

Serüven’in dördüncü sayýsýnýn kapaðý Soner Tuna’ya ait. Derginin bu sayýsýnda iki dosya konusu var. Biri Bilimkurgu çizgi romanlarý, diðeri çeþitli yazar, çizer ve üreticilerin görüþlerini aktardýklarý Türkiye’de Çizgi Romanýn En Önemli Sorunu Nedir? Baþlýklý forum bölümü. Derginin yine iki özel ilavesi de var. Biri Zagor'un Türkiye'de Yayýmlanan Maceralar Listesinin ikinci ve son bölümü. Diðeri, kapak resminin kartpostal basýmý ilavesi.

+ Zagor Türkiye’de Yayýmlanan Maceralar Listesi Ýlavesi 2, Orhan Berent, 48 Sayfa
+ Kapak Resminin Kartpostal Basýmý Ýlavesi

Dosya: Bilimkurgu Çizgi Romanlarý
+ Türkiye’de Bilimkur ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
RODEO STRÝP #3 Çýktý!
Gönderen Yunus, Çarşamba, 19 Ocak 2005 01:28

40x60 cm. ebadýnda takvim hediyeli Rodeo Strip #3, 1 Ocak'tan itibaren Ýstanbul'daki tüm bayi ve özel satýþ noktalarýnda, önümüzdeki günlerde ise tüm Türkiye'de!
Brendon'un ilk macerasý olan Doðum Günü 31 Temmuz, bu sayýda sona eriyor. Peki ya baþlayanlar? Tadýmlýk da olsa, Eser Yazýcý'nýn sinemaskop karakterleri ile buluþacaðýz: Ümmühan Turaman, Fahrettin 911, Fýrat Yücel...

RODEO STRÝP #3'ün sürprizlerinden biri de, mizah damarý kuvvetli bir yazar olan Erhan Baþ'ýn enteresan karakteri Ýnek Adam'ý karþýnýza çýkartmasý. Macera adamý Tanay Irak çöllerinde komplolarla cebelleþirken Pýrýlkýz Iþýkþehri'nden öyle bir yeredüþüyor ki, All ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Ferri'nin özel olarak çizidiði resim kapak mý olsun, poster mi?
Gönderen Yunus, Pazartesi, 17 Ocak 2005 04:40

Lâl Kitap'ýn Ferri severleri yakýndan ilgilendiren bir süprizi var;
Lâl Kitap'ýn Zagor editörlerinden M. Eren Paykal'ýn giriþimi ile, büyük usta Gellieno Ferri Türk okurlarý için özel bir kapak hazýrlayýp Zagor ve Çiko'yu Ýstanbu'a getirdi. Arkada Ýstanbul siluluetinin göründüðü bu kapak çalýþmasýný kapak olarak kullanacaklarýný yoksa poster olarak kullanacaklarýna karar verememiþler. Bu konudaki görüþlerinizi bizeyazýn@lalkitap.com , Lâl kitap - Nisbetiye cad.- Peker Sok. - 30/4 - 1. Levent / Ýstanbul adresine mektup göndererek yada Forum alanýna üye olmadan da Poster mi olsun Kapak mý olsun? baþ ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Arka bahçe yayýncýlýktan çýkan çizgi romanlar
Gönderen Yunus, Pazar, 16 Ocak 2005 03:12

Bu güne kadar Arka bahçe yayýncýlýktan çýkan ciltlerin listesini merak eden Resimli Roman istesi takipçileri için Arka Bahçe Yayýncýlýk'tan Emre Yerlikhan'ýn hazýrladýðý listeyi aþaðýda yayýnlýyoruz. Bu liste sayesinde arada kaçýrrdýðýnýz sayý olup olmadýðýný görebilirsiniz. Her çýkan sayýda güncellenecek olan listeyi takip edebilmeniz için yapmanýz gereken tek þey forum alanýna üye olmaktýr.

Listeye buraya týklayarak ulaþabilirsiniz.


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Hedge Knight çýktý.
Gönderen Yunus, Cumartesi, 15 Ocak 2005 20:42

3000 adet basýlan Çizgi Romanýn kýsaca konusu aðýrlýklý olarak ortaçað þövalyeleri, entrikalar ve bu etrikalar arasýndan temiz yüreðiyle sýyrýlmaya çalýþan bir genç. Tabi ki vazgeçilmez unsur ejderhalar da var. Yüzüklerin Efendisi ya da Ejderha Mýzraðý tarzý demek çok yanlýþ olmaz. Bu arada orjinal format, renkleme ve ebat konusunda hiçbir oynama yapýlmayan çizgi romanýn orjinalinden tek farký 6 fasikül yerine tek kitapta bitiyor olmasý. Ayrýca kitabýn içinde ayraçta bulunmakta. Bu þaheseri tüm kitapevlerinde bulabilirsiniz. Stüdyo Dino Erimer bileþim sahibi Eren Ýmer RR forum alanýnda yaptýðý açýklamada;
[QUOTE]Yeni yayýnlara gelince, Seventh Sh ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Zeynep Akkuþ maceraperest'teki görevlerini býraktý.
Gönderen Yunus, Perşembe, 25 Kasım 2004 06:21

Tadýna doyulmaz çevirileri sayesinde Tex'i ve diðer Bonelli kahramanlarý bize daha çok sevdiren Zeynep Akkuþ maceraperest'teki çevirmenlik ve yayýn danýþmanlýðý görevlerini býraktýðýný açýkladý. Zeynep Akkuþ'un görevi býrakmasý ile ilgili açýklamasý; ...............................................
..........................................................
[QUOTE]Sevgili arkadaþlar,
Maceraperest'teki çevirmenlik ve yayýn danýþmanlýðý görevlerini býraktýðým doðrudur ve evet bu konu dün aylardan sonra ilk kez gitme fýrsatý bulduðum Kadýköy'de konuþulmuþtur. yanlýþ anlaþýlmasýn, amacým kesinlikle "gündeme bomba gibi düþmek" falan deðildi. aylar sonra gören arkadaþlarýn hepsi hatýr sorduktan sonra þu an ne çevi ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it